Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Zĩkea Solu nɛ́ Yonatã pì kɛfɛnna kũ à a zĩ̀kapↄnↄ kũnaanɛ: Ǹ mↄ́ ò gɛ́ Filisitini gudãki kpa zã̀ dire. Adi o a denɛ sↄ̃ro.
2Solu kú bísi lí gbáru Migirↄnu, Gibɛa sarɛ kũ zĩ̀karinↄ gbɛ̃nↄn wàa aakↄ̃.
3Sa'ori Ahia kú ń tɛ́, à a uta lokomma dana. Ikabodu vĩ̀ni Aitubu nɛ́mɛ. Aitubu pì bi Finɛasi nɛ́mɛ, Ɛli kũ à de Luda gbàgbari ũ Silo daikoremɛ. Ń gbɛ̃ke dↄ̃ Yonatã gɛ̀ɛ gukearo.
4Gbɛ̀sↄkↄ kũ Yonatã ye à gɛ̃n à Filisitini gudãkpãrinↄ le, gbɛ̀ sↄ̃ntɛnↄ pɛtɛpɛtɛnan ↄplai kũ ↄzɛo. A do tↄ́n Bozezi, a do sↄ̃ Sɛnɛ.
5A do kú gugbãndurun Mikimasa kpa, a do sↄ̃ gɛ̀nↄmidↄki Gɛba kpa.
6Akũ Yonatã pì kɛfɛnna pìinɛ: Ǹ mↄ́ ò gɛ́ gyↄfↄrↄde gudãkpãrii pìnↄ kĩnaa. Ke Dikiri ni kpáwái gwɛɛ? Zaakũ yãke ni fↄ̃ à kpá Dikirinɛ à tó ò gí zĩ̀ bleiro, bee tó ó dasi kesↄ̃ ó dasiro.
7Akũ a zĩ̀kapↄnↄsɛri pìi pìnɛ: Lákũ à n pↄ gbà nà pínki dé, ǹ kɛ. Lákũ n sɛ̀ nà, má kú kũnwo kũ nɛ̀sɛ mɛ̀n doomɛ.
8Akũ Yonatã pì: Tↄ̀, ò gɛ́ńyĩ ò ó zĩda mↄ́ńnɛ.
9Tó ò pìwɛrɛ ò zɛ ò ń dãmɛ, óni zɛ ó gbɛ̀n, óni gɛ́ńyĩ doro.
10Tó ò pì ò sumɛ sↄ̃, óni gɛ́ńyĩ, zaakũ abirekũ mɛ́ anigↄ̃ de sèeda ũ kũ Dikiri ń náwɛrɛ ó ↄĩ.
11Akũ ò ń zĩda mↄ̀ Filisitini gudãkpãrii pìnↄnɛ. Akũ Filisitini pìnↄ pì: À gwa! Eberunↄ tɛn bo wɛ̀ɛ kũ ò ùtɛnnↄ gũn.
12Akũ gudãkpãrii pìnↄ lɛ́ zù Yonatãi kũ a zĩ̀kapↄnↄsɛriio ò pì: À mↄ́ ò yãke oárɛ la. Akũ Yonatã pì a zĩ̀kapↄnↄsɛriinɛ: Ǹgↄ̃ tɛ́ ma kpɛ, zaakũ Dikiri ń ná Isarailanↄnɛ ń ↄĩ.
13Akũ Yonatã tɛn lↄↄtɛ kutɛna, akũ a zĩ̀kapↄnↄsɛri tɛ́ a kpɛ. Kũ Yonatã ń nɛ́, akũ a zĩ̀kapↄnↄsɛrii pì ń dɛdɛ a kpɛ.
14Lɛtɛmmana káaku pìi gũn Yonatã kũ a zĩ̀kapↄnↄsɛriio ń dɛdɛ gbɛ̃nↄn baro taka bà. Gu pì yàasaa kà bú dↄ̀rↄ basↄↄro taka bà.
15Akũ swɛ̃̀ɛ kɛ̃̀ Filisitininↄgu ń bùran kũ zĩ̀lao pínki. Vĩna ń zĩ̀karinↄ kũ̀, gudãkpãrinↄ kũ gbɛ̃ kũ òdi gɛ́ lɛ́tɛ Isarailanↄanↄ ń pínki. Akũ zĩtɛ yĩ̀gãyĩgã. Luda mɛ́ à tò swɛ̃̀ɛ kɛ̃̀ńgu lɛ.
16Kũ Solu gudãkpãri kũ ò kú kãao Gibɛanↄ è Filisitini zĩ̀karinↄ bàa lɛ̀ òtɛn fãkↄ̃a gu sĩnda pínkia,
17akũ Solu pì gbɛ̃ kũ ò kú kãaonↄnɛ: À wɛ́ pá ó gbɛ̃nↄi à gwa, óni dↄ̃ gbɛ̃ kũ ò bò ó tɛ́. Kũ ò gwà, ò è Yonatã kũ a zĩ̀kapↄnↄsɛriio mɛ́ ò kú ń tɛ́ro.
18Akũ Solu pì Ahianɛ: Ǹ mↄ́ kũ n sa'o'utao ò Dikiri gbɛka. Zaakũ zĩ birea à uta lokomma pì dana Isarailanↄ tɛ́ gwe.

19Gↄrↄ kũ Solu tɛn yã o sa'orii pìinɛ, zuka kũ à dↄ Filisitininↄ bùran kɛ̀kɛ àtɛn kara, akũ Solu pìnɛ à tó gwe.
20Solu a zĩ̀karinↄ kàkara ń pínki, ò gɛ̃̀ zĩ̀n, akũ ò è swɛ̃̀ɛ kɛ̃̀ Filisitininↄgu manamana, òtɛn fɛ̃nɛ kákↄ̃nɛ.
21Eberu kũ ò vùtɛ Filisitininↄ tɛ́ yã ò sù kũńwo ń bùraa gũnnↄ ɛ̀ra ò nà ń gbɛ̃ kũ ò kú kũ Soluo kũ Yonatãooa.
22Kũ Isaraila kũ ò utɛna Ɛflaimu bùsu gusĩsĩden gwenↄ mà Filisitininↄ tɛn bàa lɛ́, ò nà ń gbɛ̃nↄa dↄ ò pɛ̀tɛńyĩ zĩ̀i gũn.
23Lɛn Dikiri Isarailanↄ bò lɛ zĩ birea, akũ ò zĩ̀i blè ari Bɛtavɛ̃.
24Isarailanↄ wari kɛ̀ zĩ birea, zaakũ Solu yã sɛ̀ kũ Luda tↄ́o a zĩ̀karinↄnɛ à pì: Ari ↄkↄsi gɛ́ kɛo, gbɛ̃ kũ à pↄ́ blè ari màgↄ̃ gɛ́ fĩna bo ma ibɛrɛnↄa, ade gↄ̃̀ láaripↄ ũmɛ. Akũ ń gbɛ̃ke dí pↄ́ blero.
25Zĩ̀karinↄ sì lákpɛn ń pínki, akũ ò zↄ́'i è di gu pìn.
26Kũ ò sì lákpɛn lɛ, ò è zↄ́'i tɛn bàa lɛ́, ama ń gbɛ̃ke dí ↄ zↄ̃a à dà a lɛ́nlo, kũ òtɛn vĩna kɛ ladana kũ Solu dà yãi.
27Yonatã sↄ̃, adi yã kũ a de dìtɛ a zĩ̀karinↄnɛ maro, akũ à a gò kũ à kũnaa zↄ̃̀ zↄ́saa pìia. À ↄ nàa à dà a lɛ́n, akũ a wɛ́ kɛ̃̀.
28Akũ zĩ̀kari ke pìnɛ: N de yã sɛ̀ a zĩ̀karinↄnɛ kũ Luda tↄ́o à pì, gbɛ̃ kũ à pↄ́ blè gbãra, ade gↄ̃̀ láaripↄ ũmɛ. Abire yãin ń gbɛ̃ sĩnda pínki gbãna làka.
29Akũ Yonatã pì: Ma de tɛn wari dↄḿmamɛ. Ǹ gwa lákũ ma wɛ́ kɛ̃̀ nà, kũ ma zↄ́ pìi mↄ̀sↄ fíti yãi.
30Tó gbɛ̃nↄ pↄ́ kũ ò sì ń ibɛrɛnↄaa blè gbãra yã dé, de ò Filisitininↄ dɛ̀dɛ de abirela.
31Zĩ birean Isarailanↄ Filisitininↄ dɛ̀dɛ sɛna zaa Mikimasa ari Ayalↄni. Ò kpàsa búgubugu,
32akũ ò sì ń pↄ́kãdenↄ tɛ́, ò sãnↄ kũ zùnↄ kũ zùnɛnↄ kũ̀kũ ò dɛ̀dɛ gwe gↄ̃̀nↄ, òtɛn só kũ a aruo.
33Akũ ò a baaruu kpà Solunɛ ò pì: Ǹ gwa! Òtɛn durunna kɛ Dikirinɛ, òtɛn nↄ̀bↄ só kũ a aruo. Akũ Solu pì: A bo Dikiri yã kpɛ. À gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃ gbigiri kɛ à suo ma arɛ la likalika.
34Akũ à pì: À fãkↄ̃a ń tɛ́, à pińnɛ ń baadi mↄ́ ma kĩnaa kũ a zùuo ke a sã, ò a kùtu kpá la ò só. Àsun durunna kɛ Dikirinɛ à nↄ̀bↄ só kũ a aruoro. Akũ baadi sù kũ a zùuo gwãani birea, à a kùtu kpàkpa gwe.
35Solu Dikiri gbagbaki bò gwe. Sa'oki kũ à bò káakun gwe.
36Akũ Solu pì: Ò pɛ́tɛ Filisitininↄi gwãaniala ògↄ̃ ń dɛdɛ ari gu gɛ́ dↄ. Òsun ń gbɛ̃ke tóro. Akũ ò pìnɛ: Ǹ kɛ lákũ à kɛ̀nnɛ mana nà. Akũ sa'orii pì: À tó ò gbɛka Ludaa la gĩa.

37Akũ Solu gbɛ̀ka Ludaa: Ò pɛ́tɛ Filisitininↄi, ĩni ń nawɛrɛ ó ↄĩ yá? Akũ adi wea zĩ birearo.
38Akũ Solu pì: Ákↄ̃nↄ zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ á pínki, à namai la, de ò le ò dↄ̃ durunna kũ ò kɛ̀ gbãra.
39Kũ Dikiri Isarailanↄ Surabari tↄ́o, bee tó ma nɛ́ Yonatã mɛ́ à durunna kɛ̀, séde à ga. Akũ gbɛ̃ke dí lɛ́ síro.
40Akũ à pìńnɛ: À zɛ kpado gwe, makũ kũ ma nɛ́o ónigↄ̃ kú kpado la. Akũ ò pìnɛ: Ǹ kɛ lákũ à kɛ̀nnɛ mana nà.
41Solu pì Dikiri Isarailanↄ Ludanɛ: Ǹ tó ò yãpura dↄ̃. Akũ yã Yonatã kũ Soluoo blè, akũ baadi mìi bò bàn.
42Solu pì: À gbɛ̀ la makũ kũ ma nɛ́o musu. Kũ yã Yonatã blè,
43akũ Solu pìnɛ: Ǹ yã kũ n kɛ̀ omɛnɛ. Akũ Yonatã pìnɛ: Ma gò lɛ́ sↄ̃ntɛn ma zↄ̃̀ zↄ́a, fíti ma mↄ̀sↄ. Makũn dí! Mà ga.
44Akũ Solu pì: Yonatã, tó ńdi garo, Luda yã kɛmɛnɛ pãsĩpãsĩ.
45Akũ ò pì Solunɛ: Yonatã ga yá! Àkũ kũ à tò o zĩ̀i blè yá? Oi! Kũ Ludao ódi we kũ bee a mìkã mɛ̀n do à lɛ́tɛ zĩtɛro, zaakũ Luda kpányĩn à yã pìi kɛ̀o gbãra. Lɛn ò Yonatã mìi sì lɛ, adi garo.
46Akũ Solu kámma bò kũ pɛtɛna Filisitininↄiio, akũ Filisitininↄ tà ń bùsun.
47Kũ Solu vùtɛ Isarailanↄ kpatan à làka, à zĩ̀i kà kũ a ibɛrɛnↄ gu sĩnda pínkia: Mↄabunↄ kũ Amↄninↄ kũ Ɛdↄmunↄ kũ Zoba kínanↄ kũ Filisitininↄo. Kpa kũ à lìtɛn pínki, àdi zĩ̀ bleḿmamɛ.
48A wↄ́rↄgↄkɛ tↄ́ bò à zĩ̀i blè Amalɛkinↄa, à Isarailanↄ sì ń wɛ́tãmmarinↄa.
49Yonatã kũ Isibosɛo kũ Malakisuaoomɛ Solu nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ ũ. À nɛ́nↄgbɛ̃nↄ vĩ gbɛ̃nↄn pla. A káaku tↄ́n Mɛraba, a plade Mikala.
50A nanↄ tↄ́n Ainↄama, Aimaza nɛ́mɛ. A zĩ̀karinↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ tↄ́n Abana. Solu pì dakũnamɛ, a disɛ̃ Nɛrɛ nɛ́mɛ.
51Solu de Kisi kũ Abana de Nɛrɛoomɛ Abiɛli nɛ́nↄ ũ.
52Solu gↄrↄ àdigↄ̃ pãsĩ kũ Filisitininↄo gↄrↄ sĩnda pínki. Tó Solu gↄ̃sa gbãna ke wↄ́rↄgↄde è, àdi a sí à na a zĩ̀karinↄa.