Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yaasu

Yaasu 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israa7eela asai Yorddaanoosa SHaafaappe arshsho baggaara de7iya Arnnoona Zanggaaraappe biidi Hermmoone Deriyaa gakkanaashin, qassi arshsho baggaara Yorddaanoosa garaa gakkanaashin de7iya biittaa kawota ubbaa xoonidi wotti ekkiis. He xoonettida kawoti hagaappe kaallidi xaafettidaageeta.
2Etappe issoi, Haseboona kataman uttida Amooretu Kawuwaa Sihoona. I Haaridosai Arnnoona Zanggaaraa lanqqiyan de7iya Aaro7era katamaappe denddidi, Amoonatu zawaa gakkanaassi de7iya Yaabooqa SHaafaa gakkees; he sohoi Gala7aade giyo biittaassi baggaa.
3I qassi arshsho baggaara Yorddaanoosa garaappe baggaa ekkidi, Galiila Abbaappe biidi, Beeti-Yashimoota katamaara kanttidi, Pisgga giyo deriyaappe garssa baggaara de7iya Maxine Abbaa gakkanaassi, biittata haariis.
4Hegaadankka, Rafaayetu zariyaappe wurssettan attida Baasaane biittaa Kawuwaa Ooga xooniis. Oogi Asttaaroota katamaaninne Ediraa7a kataman de7iis.
5I haaridoosai Hermmoone Deriyaa, Salaaka giyoosaa, Baasaane biittaa ubbaa biidi Gashuuranne Maa7ika asatu zawaa gakkees; qassi Gala7aade biittaappe baggaa ekkidi, biidi Haseboona Kawuwaa Sihoona zawaa gakkanaashin de7iya biittaa gakkees.
6GODAA ashkkarai Muuseenne Israa7eela asai ha kawota xoonidosona. Xoonin GODAA ashkkarai Muusee eta biittata Roobeela zaretussi, Gaada zaretussinne Minaase zaretuppe baggaassi shaakkidi immiis.
7Yaasunne Israa7eela asai Yorddaanoosa SHaafaappe arggo bagga biittan de7iya kawota ubbaa xoonidosona. He biittati Liibaanoosa Wombban de7iya Ba7aali-Gaadappe doommidi, tohossa baggaara Eedooma matan de7iya Halaaqa Deriyaa gakkoosona. Yaasu he biittata shaakkidi, Israa7eela zaretussi laata gade oottidi immiis.
8Immido biittati, gezziyaa, arggo baggaara de7iya bargguwaa, Yorddaanoosa garaa, Yihudaa Bazzuwaanne Neegeeba Bazzuwaa. He biittati kase Hiiteti, Amooreti, Kanaaneti, Parzzeti, Hiiwetinne Yaabuusati de7ido sohota.
9Israa7eela asai xoonido kawoti hageeta; Yarkko kawuwaa, Beeteele matan de7iya Aaya kawuwaa,
10Yerusalaame kawuwaa, Kebroona kawuwaa,
11Yarmmuuta kawuwaa, Laakisha kawuwaa,
12Egiloona kawuwaa, Gezeera kawuwaa,
13Dabiira kawuwaa, Gedeera kawuwaa,
14Horima kawuwaa, Araada kawuwaa,
15Liibina kawuwaa, Adulaama kawuwaa,
16Maqqeeda kawuwaa, Beeteele kawuwaa,
17Taappuha kawuwaa, Hefeera kawuwaa,
18Afeeqa kawuwaa, Lasharoona kawuwaa,

19Madoona kawuwaa, Haxoora kawuwaa,
20SHimirooni-Maroona kawuwaa, Akishaafa kawuwaa,
21Taa7inaaka kawuwaa, Magiddo kawuwaa,
22Qaadeesa kawuwaa, Qarmmeloosan de7iya Yoqina7aama kawuwaa,
23Doora gezziyan de7iya Doora kawuwaa, Gelggalan de7iya Goima kawuwaanne
24Tirxxa kawuwaa. Eti muleera hasttamanne isiini kawota.