Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yaasu

Yaasu 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan Leewa zaretu yaratu halaqati qeesiyaa El77aazarakko, Nawe na7aa Yaasukkonne Israa7eela asaa zaretuyyo yaratu halaqatukko shiiqidosona.
2SHiiqidosan Kanaane biittan de7iya Seelon eta hagaadan yaagidosona; “Nuuni de7ana katamatanne nu mehiyaassi hentta gadeta neeni nuussi immana mala GODAI Muuse baggaara azaziis” yaagidosona.
3Yaagin GODAI azazidoogaadan, Israa7eela asai Leewa zaretuyyo ha katamatanne hentta gadeta bantta biittaappe qanxxidi etau immidosona.
4Koiro saamai Qahaata yaratussi kiyiis. Qeesiyaa Aaroona zare Leewati Yihudaa zaretuppe, Simoona zaretuppenne Biniyaama zaretuppe tammanne heezzu katamata saaman ekkidosona.
5Attida Qahaata yarati Efireema zaretuppe, Daana zaretuppenne Minaase zaretu baggaappe tammu katamata saaman ekkidosona.
6Gershshoona yarati Yisaakoora zaretuppe, Aseera zaretuppe, Nifttaaleema zaretuppenne Baasaanen de7iya Minaase zaretu baggaappe tammanne heezzu katamata saaman ekkidosona.
7Maraara yarati Roobeela zaretuppe, Gaada zaretuppenne Zaabiloona zaretuppe tammanne naa77u katamata ekkidosona.
8GODAI Muuse baggaara azazidoogaadan, Israa7eela asai ha katamatanne eta hentta gadeta Leewatuyyo saaman shaakkidi immidosona.
9Yihudaa zaretuppenne Simoona zaretuppe Israa7eela asai ekkidi immido katamatu sunttai hagaappe kaallidi xaafettiis.
10Koiro saamai Leewa zaretuppe yelettidi, Qahaata yara gidida Aaroona zaretussi kiyin, etau immido katamati hageeta:
11Israa7eela asai Yihudaa gezziyan de7iya Qiriyaati-Arbbaa7a woikko Kebroonanne a yuushuwan de7iya hentta gadeta etayyo immidosona. (Arbbaa7i Anaaqe aawaa.)
12SHin he katamaa yuushuwan de7iya gadetanne moottata Yifune na7aa Kaaleebayyo laata oottidi immidosona.
13Qeesiyaa Aaroona zaretuyyo asa worida asi baqati biidi attiyo Kebroona katamanne a hentta gadeta, Liibinanne a hentta gadeta,
14Yattiranne a hentta gadeta, Eshttamoo7anne a hentta gadeta,
15Holoonanne a hentta gadeta, Dabiiranne a hentta gadeta,
16Ainanne a hentta gadeta, Yuuxanne a hentta gadetanne Beeti-SHemeshanne a hentta gadeta, muleera uddufun katamata Yihudaa zaretuppenne Simoona zaretuppe ekkidi immidosona.
17Biniyaama zaretuppe Gabaa7oonanne a hentta gadeta, Gebaa7anne a hentta gadeta,
18Anatootanne a hentta gadetanne Almmoonanne a hentta gadeta, muleera oiddu katamata ekkidi immidosona.

19Aaroona zare qeesetu katamatinne eta hentta gadeti muleera tammanne heezza.
20Attida Qahaata yarati, Leewa zare gidiyaageeti Efireema zaretu katamatuppe shaakkin ekkidosona.
21Etayyo Efireema gezziyan de7iya, asa worida asi baqati biidi attiyo Sekeemanne a hentta gadeta, Gezeeranne a hentta gadeta,
22Qibixaimanne a hentta gadetanne Beeti-Horoonanne a hentta gadeta, muleera oiddu katamata ekkidi immidosona.
23Daana zaretuppe Elttaaqenne a hentta gadeta, Gibbatoonanne a hentta gadeta,
24Ayyaaloonanne a hentta gadetanne Gaate-Rimmoonanne a hentta gadeta, muleera oiddu katamata ekkidi immidosona.
25Minaase zaretu baggatuppe Taa7inaakanne a hentta gadetanne Gaate-Rimmoonanne a hentta gadeta, muleera naa77u katamata ekkidi immidosona.
26Attida Qahaata yaratu katamatinne eta hentta gadeti muleera tamma.
27Minaase zaretu baggatuppe asa worida asi baqati biidi attiyo, Baasaanen de7iya Golaana katamaanne a hentta gadetanne Ba7eshttaaranne a hentta gadeta, muleera naa77u katamata ekkidi, Gershshoona yara gidiya hara Leewatuyyo immidosona.
28Yisaakoora zaretuppe Qishiyoonanne a hentta gadeta, Dabiraatanne a hentta gadeta,
29Yarmmuutanne a hentta gadetanne Engganiimanne a hentta gadeta, muleera oiddu katamata ekkidi immidosona.
30Aseera zaretuppe Mish77aalanne a hentta gadeta, Abddoonanne a hentta gadeta,
31Helqqaatanne a hentta gadetanne Rahoobanne a hentta gadeta, muleera oiddu katamata ekkidi immidosona.
32Hegaadankka Nifttaaleema zaretuppe asa worida asi baqati biidi attiyo Galiilan de7iya Qedeeshanne a hentta gadeta, Hammootanne a hentta gadeta, Dooranne a hentta gadetanne Qarttaananne a hentta gadeta, muleera oiddu katamata ekkidi, etayyo immidosona.
33Gershshoona yaratu katamatinne eta hentta gadeti muleera tammanne heezza.
34Attida Maraara yara gidiya Leewatuyyo Zaabiloona zaretuppe asa worida asi baqati biidi attiyo Yoqina7aamanne a hentta gadeta, Qarttanne a hentta gadeta, Diiminanne a hentta gadetanne Naahilaalanne a hentta gadeta, muleera oiddu katamata ekkidi immidosona.
36Roobeela zaretuppe Beexeranne a hentta gadeta, Yahaaxanne a hentta gadeta,
37Qidemootanne a hentta gadetanne Mefa7aatanne a hentta gadeta, muleera oiddu katamata ekkidi, etayyo immidosona.

38Qassi Gaada zaretuppe asa worida asi baqati biidi attiyo, Gala7aaden de7iya Raamootanne a hentta gadeta, Maahinaimanne a hentta gadeta,
39Haseboonanne a hentta gadetanne Yaa7izeeranne a hentta gadeta, muleera oiddu katamata ekkidi, etayyo immidosona.
40Maraara yara gidiya hara Leewatuyyo shaakkin gakkida katamati muleera tammanne naa77a.
41Israa7eela asai laattido biittan de7iya Leewatuyyo muleera oitamanne hosppun katamati eta hentta gadetuura de7oosona.
42He katamatu ubbaa yuushuwan hentta gadeti de7oosona.
43Hegaadan oottidi, GODAI eta aawatuyyo immanau caaqqido biittaa ubbaa Israa7eela asaayyo immiis; immin eti laattidi, yan de7idosona.
44GODAI eta aawatuyyo caaqqidoogaadan, eta ubba baggaarakka shemppissiis. GODAI eta morkketa ubbaa etayyo aatti immido gishshau, eta morkketuppe issoinne etaara eqettanau danddayibeenna.
45GODAI Israa7eela asaayyo immana giido lo77o qaalaa ubbaa poliisippe attin issoinne sa7an attibeenna.