Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yaasu

Yaasu 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan GODAI Yaasa hagaadan yaagiis;
2“Israa7eela asaayyo hagaadan yaaga; ‘Taani Muuse baggaara inttena azazidoogaadan, asai baqati biidi attiyo katamata doorite.
3Ai asinne akeekennaaninne erennaani asa worikko, yaa baqati biidi, suuttaa achchiyaagaappe attana.
4Asa woridaagee he katamatuppe issuwaakko baqato; baqatidi biidi, katamaa geliyo penggiyan eqqidi, hanidabaa he katamaa cimatuyyo yooto. Yootin eti bantta katamaa efiidi, i de7ana sohuwaa immin, i etaara yan de7o.
5Suuttaa achchiyaagee a kaallidi yiikko, he katamaa cimati a aattidi immoppona. Aissi giikko, ba shooruwaa i halchchidi, ba kase morkketettaa gishshau woribeenna.
6Yaa7aa sinttan pirddau i eqqana gakkanaassinne he wodiyan de7iya qeese ubbatu halaqai haiqqana gakkanaassi, he kataman de7o. Hegaappe guyyiyan, baqatidi kiyido katamaa guyye simmidi, ba soo gelo’ yaaga” yaagiis.
7Yaagin Israa7eela asai Nifttaaleema gezziyan, Galiilan de7iya Qedeeshanne a hentta gadeta, Efireema gezziyan de7iya Sekeemanne a hentta gadetanne Yihudaa gezziyan de7iya Qiriyaati-Arbbaa7a woikko Kebroona dummayidosona.
8Yorddaanoosa SHaafaappe hefinttan, Yarkkoppe arshsho baggaara bazzon, xoqqasan de7iya Roobeela zaretu biittaappe Beexera, Gaada zaretu biittaappe Gala7aaden de7iya Raamootanne Minaase zaretu biittaappe Baasaanen de7iya Golaana dummayidosona.
9Israa7eela asaa ubbaassinne eta giddon de7iya betetussi dummayido katamati hageeta; erennan de7iiddi asa worida ai asinne, yaa7aa sinttan eqqana gakkanaassi, suuttaa achchiyaagaa kushiyan haiqqennaadan, he katamatuppe issuwaakko baqatanau danddayees.