Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yaasu

Yaasu 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yaasu kase Yarkko katamaa olidi bashshidoogaadaaninne eta kawuwaa woridoogaadan, Aaya katamaa olidi muleera bashshidoogaanne eta kawuwaakka woridoogaa Yerusalaame Kawoi Adoonixedeqi siyiis. Qassi Gabaa7oona asai Israa7eela asaara saro de7anau maacettidoogaanne ha77i etaara issippe de7iyoogaa siyiis.
2Siyidikka a asaikka keehi yayyiis. Aissi giikko, Gabaa7oona katamai kawotu katamatuppe issuwaa mala gita katama; qassi he katamai Aaya katamaappe darees; an de7iya attumaasaikka mino.
3Yaatin, Yerusalaame Kawoi Adoonixedeqi, Kebroona Kawuwaa Hohaamassi, Yarmmuuta Kawuwaa Piiraamassi, Laakisha Kawuwaa Yaafi7assinne, Egiloona kawuwaa Dabiirassi hagaadan yaagidi kiittiis;
4“Gabaa7oona katamaa asai Yaasuuranne Israa7eela asaara saro de7anau maacettido gishshau, etaara olettanau yiidi tana maadderkketii” yaagiis.
5Hegaappe guyyiyan Amooretu kawoti ichchashati Yerusalaame kawoi, Kebroona kawoi, Yarmmuuta kawoi, Laakisha kawoinne Egiloona kawoi bantta olanchchata issippe gattidosona. Bantta olanchchata ubbaa ekkidi pude biidi, Gabaa7oona katamaa dooddidi olidosona.
6Gabaa7oona asai Gelggalan dunkkaanida Yaasukko kiittidi, “Nuna ne ashkkarata aggoppa; eesuwan nuukko yaada nuna ashsha. Gezziyan de7iya Amooretu kawoti ubbai nuna olanau bantta olanchchata issuwaa oottido gishshau, neeni nuna maadda” yaagidosona.
7Yaagin Yaasu, aara de7iya olanchchati ubbainne mino asati ubbai Gelggalappe denddidi biidosona.
8Biishin GODAI Yaasa, “Etau yayyoppa! Taani eta ne kushiyan aattada immaas. Etappe issoinne nenaara eqettanau danddayenna” yaagiis.
9Hegaappe guyyiyan Yaasu Gelggalappe qamma ubban hemettiiddi aqidi, eti akeekennan de7ishin eta bolli woraajjiis.
10GODAI Israa7eela asaa sinttan etau wozanaa kahaa bashshiis; yaatin, Israa7eela asai etappe daro asaa Gabaa7oonan woriis. Israa7eelati eta Beeti-Horoona efiya ogiyaa oittidi gooddiiddi, Azeeqanne Maqqeeda gakkanaashin buttidosona.
11Beeti-Horoonappe duge Azeeqa efiya ogiyaa oiqqidi eti Israa7eela asaa sinttappe baqatishin, GODAI wolqqaama shachchaa saluwaappe eta bollan bukissiis. Bukissin Israa7eela asai bisuwan worido asaappe, shachchai worido asai qoodan dariis.
12GODAI Amooreta, Israa7eela asaayyo aattidi immido gallassi, Israa7eela asaa sinttan Yaasu Godaa, “Awa aifee Gabaa7oona bollan wullennan takko. Aginaikka Ayyaaloona Zanggaaraa bollan eqqi bayo” yaagiis.
13Yaagin Israa7eela asai bantta morkketa xoonana gakkanaashin, awai wullennan takkiis. Aginaikka ba de7iyoosaappe qaaxxibeenna. Hegee Yaashaara Maxaafan xaafetti uttiis. Awai saluwaassi giddo ginan qaaxxennan eqqiis; issi gallassa ubbaa awai wullennan takkiis.
14GODAI asi yootidobaa siyido he gallassaa mala gallassi hegaappe kase gidinkka, hegaappe haa simminkka mulekka de7ibeenna. Tumukka GODAI Israa7eela asaassi olettiis.
15Hegaappe guyyiyan Yaasunne Israa7eela olanchchati ubbai bantta dunkkaanidosaa Gelggala simmidosona.
16He Amooretu kawoti ichchashati baqatidi, Maqqeeda katamaa matan de7iya gonggoluwaa giddon qosettidosona.
17Qosettin Yaasussi, “Ichchashu kawoti, Maqqeeda katamaa matan de7iya gonggoluwaa giddon qosettidaageeta demmida” yaagidi odidosona.
18Odin Yaasu, “Gita shuchchata gonddorssidi, gonggoluwaa penggiyaa gorddite; gorddidi eta naagana mala, asa yan wottite.

19SHin intte yan gam77oppite; intte morkketa gooddiiddi, guyyeera eta olite, eta eta katamaa gelissoppite. GODAI intte Xoossai eta intte kushiyan aattidi immiis” yaagiis.
20Bantta gimbbettida katamata baqatidi gelida amara asati attin, hinkko asaa ubbaa Yaasunne Israa7eela asai wurssi woridosona.
21Hegaappe guyyiyan, asai ubbai saruwan simmidi, Yaasu dunkkaanidi de7iyo Maqqeeda giyoosaa yiis. Heedeppe doommin Israa7eela asaa bollan issi qaalaanne qaattida asi baawa.
22Hegaappe guyyiyan Yaasu, “Gonggoluwaa penggiyaa dooyidi, he ichchashu kawota kessidi, tau haa ekki yiite” yaagiis.
23Yaagin gonggoluwaa giddoppe Yerusalaame kawuwaa, Kebroona kawuwaa, Yarmmuuta kawuwaa, Laakisha kawuwaanne Egiloona kawuwaa kessidi akko ehiidosona.
24Eti he kawota Yaasukko ehiido wode, Yaasu Israa7eela asaa ubbaa baakko xeesiis; xeesidi banaara biida ola gadaawata, “Haa yiite; yiidi intte tohuwan ha kawotu qooriyaa yedhdhite” yaagiis. Yaagin yiidi bantta tohuwan eta qooriyaa yedhdhidosona.
25Yaatin, Yaasu eta, “Yayyoppite; hirggoppite; minnitenne xalite. Intte olettiyo intte morkketa ubbaa GODAI hagaadan oottana” yaagiis.
26Hegaappe guyyiyan Yaasu ichchashu kawota woriis; woridi ichchashu mittaa bollan kaqqiis; kaqqin eti omarssi gakkanaassi kaquwan pe7idosona.
27Awai wulliyo wode, Yaasu azazin eta mittaappe wottidosona; wottidi eti kase qosettidi de7ido gonggoluwaa giddo olidosona. Yaatidi gonggoluwaa penggiyaa gita gita shuchchata gonddorssidi gorddidosona. He shuchchati hachchi gakkanaassikka yan de7oosona.
28He gallassi Yaasu Maqqeeda katamaa oiqqiis; oiqqidi katamaa muleera xaissiis; kataman de7iya asaa ubbaa issuwaanne ashshennan wurssi woriis. Yarkko katamaa kawuwaa kase woridoogaadan, Maqqeeda katamaa kawuwaakka woriis.
29Hegaappe guyyiyan Yaasunne aara de7iya asai Israa7eela asai ubbai Maqqeeda katamaappe Liibina giyo katamaa biidi olidosona;
30GODAI he katamaakka katamaa kawuwaakka Israa7eela asaa kushiyan aattidi immiis. Yaasu issuwaanne ashshennan, kataman de7iya asaa ubbaa qara bisuwan busakkiis. Yarkko katamaa kawuwaa kase woridoogaadan, Liibina katamaa kawuwaakka woriis.
31Hegaappe guyyiyan Yaasunne aara de7iya Israa7eela asai ubbai Liibina katamaappe Laakisha katamaa biidosona; biidi he katamaa dooddidi olidosona.
32GODAI Laakisha katamaa Israa7eela asaa kushiyan aattidi immiis; immin Yaasu he katamaa naa77antto gallassaara oiqqiis; oiqqidi Liibina katamaa oottidoogaadan Laakisha katamaakka oottiis; he kataman de7iya asaa ubbaa qara bisuwan busakkiis.
33He wode, Gezeera katamaa Kawoi Horaami, Laakisha katamaa kawuwaa maaddanau yiis; shin Yaasu akka a asaakka xooniis; etappe issi asinne paxa attibeenna.
34Hegaappe simmidi, Yaasunne aara de7iya Israa7eela asai ubbai Laakisha katamaappe Egiloona katamaa biidosona; biidi he katamaa dooddidi olidosona.
35He gallassi Egiloona katamaa oiqqidosona; oiqqidi qara bisuwan busakkidosona. Laakisha katamaa oottidoogaadan, Egiloona kataman de7iya asa ubbaa wurssi woridosona.
36Hegaappe guyyiyan Yaasunne aara de7iya Israa7eela asai ubbai Egiloonappe Kebroona biidosona; biidi Kebroona olidosona.

37Olidi he katamaa, eta kawuwaanne he katamaa yuushuwan de7iya qeeri katamata oiqqidosona. Etan de7iya asaa ubbaakka qara bisuwan busakkidosona. Issi asakka ashshibookkona. Yaasu Egiloona oottidoogaadan he katamaakka oottiis; etan de7iya asaakka wurssi woriis.
38Hegaappe guyyiyan Yaasunne aara de7iya Israa7eela asai ubbai Dabiira katamaa simmidi olidosona.
39Eti he katamaakka, kawuwaakka, katamaa yuushuwan de7iya qeeri katamatakka ubbaa oiqqidosona; oiqqidi etan de7iya asaa ubbaa issuwaanne ashshennan wurssi woridosona. Yaasu Kebroona katamaanne Liibina katamaanne a kawuwaa oottidoogaadan, Dabiira katamaanne a kawuwaa oottiis.
40Yaasu biitta ubbaa, gezziyaa Neegeeba Bazzuwaa, garaanne bargguwaa, eta kawotuurakka oiqqiis. Oiqqidi GODAI Israa7eela Xoossai azazidoogaadan, biittaa bollan paxa shemppoora de7iya asa ubbaa issuwaanne ashshennan wurssi woriis.
41Yaasu eta Qaadeesa-Barnneppe doommidi biidi Gaaza gakkanaassi, qassi Goshena biitta ubbaappe doommidi biidi Gabaa7oona gakkanaassi muliyaa xooniis.
42GODAI, Israa7eela Xoossai Israa7eela asaassi olettido gaasuwan, Yaasu he kawota ubbaa eta biittaarakka issi dentta olan xooniis.
43Hegaappe guyyiyan Yaasunne Israa7eela asai ubbai bantta dunkkaanidosaa Gelggala simmidosona.