Text copied!
CopyCompare
Banal na Bibliya - Joshua

Joshua 12

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Ngayon ito ang mga hari ng lupain, na siyang lumupig ng kalalakihan ng Israel. Inangkin ng mga Israelita ang lupa sa silangang bahagi ng Jordan kung saan sumisikat ang araw, mula sa lambak ng Ilog Arnon patungo sa Bundok Hermon, at lahat ng Araba sa silangan.
2Si Sihon ay hari ng mga Amoreo, na nakatira sa Hesbon. Namuno siya mula sa Aroer, kung saan nasa gilid ng bangin ng Arnon mula sa gitna ng lambak, at kalahati ng Galaad pababa sa Ilog Jabbok sa hangganan ng mga Ammonita.
3Pinamunuan din ni Sihon ang Araba patungo sa Dagat ng Cinneret, sa silangan, patungo sa Dagat ng Araba (ang Dagat ng Asin) patungong silangan, hanggang sa Beth Jesimot at patungong timog, patungo sa paanan ng mga libis ng Bundok Pisga.
4Si Og, hari ng Bashan, isa sa natira ng Rephaim, na nanirahan sa Astarot at Edrei.
5Namuno siya sa Bundok Hermon, Saleca, at lahat ng Bashan, patungo sa hangganan ng bayan ng Gesur at mga Maacateo, at kalahati ng Galaad, patungo sa hangganan ni Sihon, hari ng Hesbon.
6Tinalo sila ni Moises na lingkod ni Yahweh, at ng bayan ng Israel, at ibinigay ni Moises na lingkod ni Yahweh ang lupain bilang pag-aari sa mga Rubenita, ng mga Gadita, at sa kalahating lipi ni Manases.
7Ito ang mga hari ng lupain na siyang tinalo ni Josue at ng bayan ng Israel sa kanlurang bahagi ng Jordan, mula sa Baal Gad sa lambak malapit sa Lebanon patungo sa Bundok Halak malapit sa Edom. Ibinigay ni Josue ang lupain sa mga lipi ng Israel para sa kanila para angkinin.
8Ibinigay niya ang maburol na bansa, ang mga mababang lupain, ang Araba, ang mga gilid ng mga bundok, ang ilang, at ang Negeb—ang lupain ng mga Heteo, mga Amoreo, mga Cananaeo, mga Perezeo, mga Hivita, at mga Jebuseo.
9Ang mga hari kabilang ang hari ng Jerico, ang hari ng Ai na nasa tabi ng Bethel,
10ang hari ng Jerusalem, ang hari ng Enaim,
11ang hari ng Jarmut, ang hari ng Lachish,
12ang hari ng Eglon, ang hari ng Gezer,
13ang hari ng Debir, ang hari ng Geder,
14ang hari ng Horma, ang hari ng Arad,
15ang hari ng Libna, ang hari ng Adulam,
16ang hari ng Maceda, ang hari ng Bethel,
17ang hari ng Tappua, ang hari ng Hepher,
18ang hari ng Apek, ang hari ng Lasaron,

19ang hari ng Madon, ang hari ng Hasor,
20ang hari ng Simron-Meron, ang hari ng Acsap,
21ang hari ng Taanac, ang hari ng Megiddo,
22ang hari ng Kedes, ang hari ng Jocneam sa Carmel,
23ang hari ng Dor sa Napat Dor, ang hari ng Goyim sa Gilgal,
24at ang hari ng Tirsa. Ang kabuuang bilang ng mga hari ay tatlumpu't isa.