Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yaasu

Yaasu 23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Daro wodiyaappe guyyiyan, GODAI Israa7eela asaa eta yuushuwan de7iya morkketu ubbaappe shemppissiis. He wode Yaasu cimidi, wodiyaa keehippe sugiis.
2Yaatidaagee Israa7eela asaa ubbaa, cimata, halaqata, daannatanne ola gadaawata issippe xeegidi, hagaadan yaagiis; “Taani cimada, wodiyaa keehippe sugaas.
3GODAI intte Xoossai intte gishshau ha kawotettata ubbaa oottidobaa intte intte huuphiyau be7ideta. Intteyyo olettidaagee GODAA intte Xoossaattennee.
4Be7ite, Yorddaanoosa SHaafaappe doommidi arggo baggaara de7iya Meediteraane Abbaa gakkanaassi de7iya, attida kawotettatu biitta ubbaa, taani xaissido kawotettatu biittaarakka laata gade oottada, intte zaretuyyo taani shaakkada immaas.
5GODAI intte Xoossai eta sugananne intte sinttaappe laaggana; laaggin GODAI intte Xoossai giidoogaadan, intte eta biittaa laattana.
6“Hegaa gishshau, Muuse Higgiyaa Maxaafan xaafettida ubbaa naaganaunne oottanau keehippe minnite; appe ushachchi haddirssi gooppite.
7Hagan intte giddon attida ha kawotettatuura walahettoppite. Eta xoossatu sunttaa denttoppite woikko eta sunttan caaqqoppite. Etayyo oottoppite woikko etayyo goinnoppite.
8SHin hachchi gakkanaassi intte oottidoogaadan, GODAA intte Xoossaa mintti oiqqite.
9“Aissi giikko, GODAI gitanne mino kawotettata intte sinttappe kessiis. Inttena gidikko, hachchi gakkanaassi ooninne inttenaara eqettanau danddayibeenna.
10GODAI intte Xoossai intteyyo giidoogaadan, i ba huuphen intteyyo olettiyo gishshau, intteppe issi asi sha7u asaa yedettees.
11GODAA intte Xoossaa ubbaton siiqanaagaa dogoppite.
12Intte guyye simmidi, kawotettatuppe hagan intte giddon attida asaara issuwaa gidikko, eta maccaasaa intteyyo, intte maccaasaa etayyo immi walahettikko,
13GODAI intte Xoossai ha kawotettata intte sinttaappe gooddiiddi de7i bayennaagaa geeshshidi erite. SHin GODAI intte Xoossai immido ha lo77o biittaappe intte xayana gakkanaassi, eti intteyyo pirenne gite gidana; intte zokkuwaayyo lisso, intte aifiyaayyookka aguntta gidana.
14“Ha77i simmi taani haiqqana mataas. GODAI intte Xoossai intteyyo immana giido lo77o ubbaappe issibinne attibeennaagaa intte ubbai intte wozanaaninne shemppuwan ereeta. I intteyyo immana giidobaappe issibinne attennan, ubbai polettiis.
15GODAI intte Xoossai intteyyo immana giido lo77obai ubbai attennan polettidoogaadan, GODAI intte Xoossai intteyyo immido ha lo77o biittaappe inttena xaissana gakkanaassi, iita qixaatiyaa ubbaakka intte bollan hegaadan ehaana.
16GODAI intte Xoossai inttenaara maacettido maachchaa intte kanttikko, biidi hara xoossatussi oottikkonne goinnikko, GODAA hanqqoi intte bolli eexxi kiyana; i intteyyo immido lo77o biittaappekka intte eesuwan xayana” yaagiis.