Text copied!
CopyCompare
תנ ך עברי מודרני - יְהוֹשֻעַ

יְהוֹשֻעַ 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ואלה מלכי הארץ אשר הכו בני ישראל וירשו את ארצם בעבר הירדן מזרחה השמש מנחל ארנון עד הר חרמון וכל הערבה מזרחה׃
2סיחון מלך האמרי היושב בחשבון משל מערוער אשר על שפת נחל ארנון ותוך הנחל וחצי הגלעד ועד יבק הנחל גבול בני עמון׃
3והערבה עד ים כנרות מזרחה ועד ים הערבה ים המלח מזרחה דרך בית הישמות ומתימן תחת אשדות הפסגה׃
4וגבול עוג מלך הבשן מיתר הרפאים היושב בעשתרות ובאדרעי׃
5ומשל בהר חרמון ובסלכה ובכל הבשן עד גבול הגשורי והמעכתי וחצי הגלעד גבול סיחון מלך חשבון׃
6משה עבד יהוה ובני ישראל הכום ויתנה משה עבד יהוה ירשה לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה׃
7ואלה מלכי הארץ אשר הכה יהושע ובני ישראל בעבר הירדן ימה מבעל גד בבקעת הלבנון ועד ההר החלק העלה שעירה ויתנה יהושע לשבטי ישראל ירשה כמחלקתם׃
8בהר ובשפלה ובערבה ובאשדות ובמדבר ובנגב החתי האמרי והכנעני הפרזי החוי והיבוסי׃
9מלך יריחו אחד מלך העי אשר מצד בית אל אחד׃
10מלך ירושלם אחד מלך חברון אחד׃
11מלך ירמות אחד מלך לכיש אחד׃
12מלך עגלון אחד מלך גזר אחד׃
13מלך דבר אחד מלך גדר אחד׃
14מלך חרמה אחד מלך ערד אחד׃
15מלך לבנה אחד מלך עדלם אחד׃
16מלך מקדה אחד מלך בית אל אחד׃
17מלך תפוח אחד מלך חפר אחד׃
18מלך אפק אחד מלך לשרון אחד׃

19מלך מדון אחד מלך חצור אחד׃
20מלך שמרון מראון אחד מלך אכשף אחד׃
21מלך תענך אחד מלך מגדו אחד׃
22מלך קדש אחד מלך יקנעם לכרמל אחד׃
23מלך דור לנפת דור אחד מלך גוים לגלגל אחד׃
24מלך תרצה אחד כל מלכים שלשים ואחד׃