Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Josue

Josue 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Karon mao kini ang mga hari sa yuta, nga nabuntog sa mga kalalakin-an sa Israel. Giilog sa mga Israelita ang yuta sa sidlakang bahin sa Jordan diin didto mosubang ang adlaw, gikan sa walog sa Suba sa Arnon paingon sa Bukid sa Hermon, ug sa tibuok Araba ngadto sa sidlakan.
2Nagpuyo didto sa Hesbon si Sihon, nga hari sa mga Amorihanon. Siya ang nagdumala gikan sa Aroer, nga anaa didto sa utlanan sa pangpang sa Arnon gikan sa taliwala sa walog, ug ang katunga sa Gilead palugsong sa Suba sa Jabbok sa utlanan sa mga Amonihanon.
3Si Sihon usab ang nagdumala sa Araba ngadto sa Dagat sa Cineret, ngadto sa sidlakan, paingon sa Dagat sa Araba (ang Dagat nga Asin) paingon sa sidlakan nga bahin, ang tanan nga paingon sa Bet Jesimot ug paingon sa habagatan nga bahin, ngadto sa tiilan sa mga bakilid sa Bukid sa Pisga.
4Si Og, ang hari sa Basan, usa sa nahibiling buhi nga kaliwat sa Refaim, nga nagpuyo sa Astarot ug sa Edrei.
5Gidumalahan niya ang Bukid sa Hermon, Saleca, ug ang tibuok Basan, ngadto sa utlanan sa katawhan sa Gesuri ug sa Maacatihanon, ug katunga sa Gilead, ngadto sa utlanan ni Sihon, ang hari sa Hesbon.
6Si Moises nga alagad ni Yahweh, ug ang mga katawhan sa Israel nagbuntog kanila, ug gihatag ni Moises nga alagad ni Yahweh, ang yuta ingon nga mapanag-iya sa mga Reubenhanon, sa mga Gadihanon, ug ang katunga sa tribo ni Manases.
7Mao kini ang mga hari sa yuta nga gibuntog ni Josue ug sa katawhan sa Israel sa kasadpang bahin sa Jordan, gikan sa Baal Gad sa walog nga duol sa Lebanon padulong sa Bukid sa Halak nga duol sa Edomea. Gihatag ni Josue ang yuta ngadto sa mga tribo sa Israel aron ilang panag-iyahon.
8Gihatag niya kanila ang kabungtoran, ang kapatagan, ang Araba, ang daplin sa mga kabukiran, ang kamingawan, ug ang Negeb—ang yuta sa mga Hitihanon, Amorihanon, Canaanhon, Perisihanon, Hibihanon, ug mga Jebusihanon.
9Lakip niini ang mga hari ang hari sa Jerico, ang hari sa Ai nga didto sa daplin sa Betel,
10ang hari sa Jerusalem, ang hari sa Enaim,
11ang hari sa Jarmut, ang hari sa Lakis,
12ang hari sa Eglon, ang hari sa Gezer,
13ang hari sa Dabir, ang hari sa Geder,
14ang hari sa Horma, ang hari sa Arad,
15ang hari sa Libna, ang hari sa Adulam,
16ang hari sa Makeda, ang hari sa Betel,
17Ang hari sa Tapua, ang hari sa Heper,
18ang hari sa Afec, ang hari sa Lasaron,

19ang hari sa Madon, ang hari sa Hazor,
20ang hari sa Simron Meron, ang hari sa Acsaf,
21ang hari sa Taanac,
22ang hari sa Megido, ang hari sa Cades, ang hari sa Jokneam sa Carmel,
23ang hari sa Dor sa Nafat Dor, ang hari sa Goyim sa Gilgal,
24ug ang hari sa Tirsa. Adunay 31 tanan ka mga hari.