Text copied!
CopyCompare
Sveta Biblija - Jošua

Jošua 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Izraelci i osvojili njihovu zemlju s onu stranu Jordana k istoku, od potoka Arnona do gore Hermona, sa svom Arabom na istoku:
2Sihon, kralj amorejski, koji je stolovao u Hešbonu; njegovo se kraljevstvo protezalo od Aroera, koji leži na rubu doline potoka Arnona, sredinom doline i polovinom Gileada pa do potoka Jaboka, gdje je graničilo s Amoncima;
3i na istoku mu bila Araba do Keneretskog mora s jedne strane i sve do Arabskog ili Slanog mora prema Bet Haješimotu; i dalje na jugu do obronaka Pisge.
4Međašio s njime Og, kralj bašanski, jedan od posljednjih Refaimaca; stolovao je u Aštarotu i Edreju.
5A vladao je gorom Hermonom i Salkom, čitavim Bašanom sve do gešurske i maakadske međe te drugom polovinom Gileada sve do granice Sihona, kralja hešbonskoga.
6Mojsije, sluga Jahvin, i sinovi Izraelovi sve su ih pobili i predao je Mojsije, sluga Jahvin, tu zemlju u posjed plemenu Rubenovu i Gadovu plemenu te polovini plemena Manašeova.
7A ovo su zemaljski kraljevi što su ih pobijedili Jošua i sinovi Izraelovi s ovu stranu Jordana k zapadu, od Baal Gada u libanonskoj ravnici pa do gore Halaka, koja se diže prema Seiru, a tu je zemlju Jošua dao u baštinu plemenima Izraelovim prema njihovim dijelovima,
8u Gorju, u Šefeli, u Arabi i po obroncima, u Pustinji te u Negebu: zemlju hetitsku, amorejsku i kanaansku, perižansku, hivijsku i jebusejsku:
9jerihonski kralj, jedan; kralj Aja kod Betela, jedan;
10jeruzalemski kralj, jedan; hebronski kralj, jedan;
11jarmutski kralj, jedan; lakiški kralj, jedan;
12eglonski kralj, jedan; gezerski kralj, jedan;
13debirski kralj, jedan; gederski kralj, jedan;
14hormski kralj, jedan; aradski kralj, jedan;
15kralj Libne, jedan; adulamski kralj, jedan;
16makedski kralj, jedan; betelski kralj, jedan;
17kralj Tapuaha, jedan; heferski kralj, jedan;
18afečki kralj, jedan; šaronski kralj, jedan;

19madonski kralj, jedan; hasorski kralj, jedan;
20šimron-meronski kralj, jedan; ahšafski kralj, jedan;
21tanaački kralj, jedan; megidski kralj, jedan;
22kedeški kralj, jedan; kralj Jokneama na Karmelu, jedan;
23dorski kralj u pokrajini dorskoj, jedan; gojski kralj u Gilgalu, jedan;
24tirški kralj, jedan. U svemu trideset i jedan kralj.