Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Yǝxua

Yǝxua 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israil Iordan dǝryasining u tǝripidǝ, yǝni kün qiⱪix tǝripidǝ ikki padixaⱨni ɵltürdi. Ular ularning zeminini, yǝni Arnon dǝryasidin tartip Ⱨǝrmon taƣliⱪiƣa tutaxⱪan zemin bilǝn xǝrⱪ tǝrǝptiki barliⱪ Arabaⱨ tüzlǝnglikini igilidi. Xu ikki padixaⱨlar bolsa: —
2birsi Ⱨǝxbonda turuxluⱪ Amoriylarning padixaⱨi Siⱨon; u Aroǝr (Aroǝr Arnon dǝryasining boyida) wǝ Arnon jilƣisidiki xǝⱨǝrdin tartip, Gileadning yerimini ɵz iqigǝ alƣan Yabbok dǝryasiƣiqǝ (bu Ammoniylarning qegrisi idi) bolƣan yǝrlǝrdǝ sǝltǝnǝt ⱪilatti;
3u sǝltǝnǝt ⱪilƣan zemin yǝnǝ xǝrⱪ tǝrǝptiki Kinnǝrot dengizidin tartip Arabaⱨ dengiziƣiqǝ, yǝni Xor dengiziƣiqǝ sozulƣan Arabaⱨ tüzlǝnglikini, xundaⱪla xǝrⱪ tǝrǝptiki Bǝyt-Yǝximotⱪa baridiƣan yolni wǝ jǝnub tǝripidǝ Pisgaⱨ teƣining dawanlirining qetigiqǝ sozulƣan zeminni ɵz iqigǝ alatti.
4Uningdin baxⱪa Israil Baxan padixaⱨi Ogning zeminini aldi; u Rǝfayiylar deyilidiƣan gigantlarning ⱪalduⱪidin biri idi (ular Axtarot wǝ Ədrǝydǝ turatti).
5U Ⱨǝrmon teƣidiki yurtlarƣa, Salkaⱨ wǝ pütkül Baxan zeminiƣa, yǝni Gǝxuriylar bilǝn Maakatiylarning qegrisiƣiqǝ, xuningdǝk Gileadning yerimiƣa, taki Ⱨǝxbonning padixaⱨi Siⱨonning qegrisiƣiqǝ sǝltǝnǝt ⱪilatti.
6Pǝrwǝrdigarning ⱪuli bolƣan Musa bilǝn Israillar bularƣa ⱨujum ⱪilip mǝƣlup ⱪilƣanidi wǝ Pǝrwǝrdigarning ⱪuli Musa xu zeminni Rubǝnlǝrgǝ, Gadlarƣa wǝ Manassǝⱨning yerim ⱪǝbilisigǝ miras ⱪilip bǝrgǝnidi.
7Tɵwǝndikilǝr Yǝxua bilǝn Israillar Iordan dǝryasining ƣǝrb tǝripidǝ ⱨujum ⱪilip mǝƣlup ⱪilƣan padixaⱨlardur; ularning zeminliri Liwan jilƣisidiki Baal-Gadtin tartip, Seirning dawanlirining yenidiki Ⱨalak teƣiƣiqǝ bolƣan zeminlardin ibarǝt idi. Yǝxua bu zeminlarni Israilning ⱪoxun-ⱪǝbililiri boyiqǝ ularƣa miras ⱪilip bǝrdi,
8jümlidin taƣliⱪ yurtni, Xǝfǝlaⱨ oymanliⱪini, Arabaⱨ tüzlǝnglikini, egizliktiki dawanlarni, qɵllükni wǝ jǝnubtiki Nǝgǝw zeminini, Ⱨittiylar, Amoriylar, Ⱪanaaniylar, Pǝrizziylǝr, Ⱨiwiylar wǝ Yǝbusiylarning zeminlirini bɵlüp bǝrdi: —
9Ularning padixaⱨlirining biri Yerihoning padixaⱨi, biri Bǝyt-Əlning yenidiki Ayining padixaⱨi,
10biri Yerusalemning padixaⱨi, biri Ⱨebronning padixaⱨi,
11biri Yarmutning padixaⱨi, biri Laⱪixning padixaⱨi,
12biri Əglonning padixaⱨi, biri Gǝzǝrning padixaⱨi,
13biri Dǝbirning padixaⱨi, biri Gǝdǝrning padixaⱨi,
14biri Hormaⱨning padixaⱨi, biri Aradning padixaⱨi,
15biri Libnaⱨning padixaⱨi, biri Adullamning padixaⱨi,
16biri Makkǝdaⱨning padixaⱨi, biri Bǝyt-Əlning padixaⱨi,
17biri Tappuaⱨning padixaⱨi, biri Ⱨǝfǝrning padixaⱨi,
18biri Afǝkning padixaⱨi, biri Laxaronning padixaⱨi,

19biri Madonning padixaⱨi, biri Ⱨazorning padixaⱨi,
20biri Ximron-Mǝronning padixaⱨi, biri Aⱪsafning padixaⱨi,
21biri Taanaⱪning padixaⱨi, biri Mǝgiddoning padixaⱨi,
22biri Kǝdǝxning padixaⱨi, biri Karmǝlning yenidiki Yokneamning padixaⱨi,
23biri Dor egizlikidiki Dorning padixaⱨi, biri Goyimning padixaⱨi,
24biri Tirzaⱨning padixaⱨi bolup, jǝmiy ottuz bir padixaⱨ idi.