Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - Jozue

Jozue 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tito pak jsou králové té země, kteréž pobili synové Izraelští, a opanovali zemi jejich, za Jordánem k východu slunce, od potoku Arnon až k hoře Hermon i všecky roviny k východu:
2Seon, král Amorejský, kterýž bydlil v Ezebon, a panoval od Aroer, kteréž leží při břehu potoka Arnon, a u prostřed potoka toho, a polovici Galád, až do potoka Jabok, kterýž jest na pomezí synů Ammon,
3A od rovin až k moři Ceneret k východu, a až k moři pouště, jenž jest moře slané k východu, kudyž se jde k Betsimot, a od polední strany ležící pod horou Fazga.
4Pomezí také Oga, krále Bázan, z ostatků Refaimských, kterýž bydlil v Astarot a v Edrei,
5A kterýž panoval na hoře Hermon a v Sálecha, i ve vší krajině Bázan až ku pomezí Gessuri a Machati, a nad polovicí Galád, ku pomezí Seona, krále Ezebon.
6Mojžíš, služebník Hospodinův, a synové Izraelští pobili je; a dal ji Mojžíš služebník Hospodinův k vládařství pokolení Rubenovu, Gádovu a polovici pokolení Manassesova.
7Tito pak jsou králové země té, kteréž pobil Jozue a synové Izraelští za Jordánem k západu, od Balgad, kteréž jest na poli Libánském, až k hoře lysé, kteráž se táhne až do Seir, a dal ji Jozue pokolením Izraelským k vládařství po dílích jejich,
8Na horách i na rovinách, i po polích, i v údolích, i na poušti a na poledne, zemi Hetejského, Amorejského, Kananejského, Ferezejského, Hevejského a Jebuzejského:
9Král Jericha jeden, král Hai, kteréž bylo na straně Bethel, jeden;
10Král Jeruzalémský jeden, král Hebron jeden;
11Král Jarmut jeden, král Lachis jeden;
12Král Eglon jeden, král Gázer jeden;
13Král Dabir jeden, král Gader jeden;
14Král Horma jeden, král Arad jeden;
15Král Lebna jeden, král Adulam jeden;
16Král Maceda jeden, král Bethel jeden;
17Král Tafua jeden, král Chefer jeden;
18Král Afek jeden, král Sáron jeden;

19Král Mádon jeden, král Azor jeden;
20Král Simron Meron jeden, král Achzaf jeden;
21Král Tanach jeden, král Mageddo jeden;
22Král Kedes jeden, král Jekonam z Karmelu jeden;
23Král Dor z krajiny Dor jeden, král z Goim v Galgal jeden;
24Král Tersa jeden. Všech králů třidceti a jeden.