Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yaasu

Yaasu 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Asai ubbai Yorddaanoosa SHaafaa pinnidi wurido wode, GODAI Yaasa,
2“Israa7eela asaappe tammanne naa77u asata doora; issi issi zariyaappe issi issi asa gido.
3Yaatada eta, ‘Yorddaanoosa SHaafaa giddon qeesetu tohoi eqqidosaappe tammanne naa77u shuchchata ekkite; he shuchchata tookki efiidi, hachchi qammi intte aqiyo sohuwan wottite’ yaagada azaza” yaagiis.
4Yaasu Israa7eela zariyaappe issuwaa issuwaa ekkidi, tammanne naa77u asaa dooridoogeeta xeesiis.
5Xeesidi eta, “GODAA intte Xoossaa Maachchaa Taabootai de7iyo sohuwaa guyye Yorddaanoosa SHaafaa gelite; gelidi Israa7eela zaretu qoodan, ubbaikka issi issi shuchchaa intte hashiyan tookkite.
6Ha shuchchati GODAI hachchi oottidobaa inttena hassayissiya malaata gidona. Wodeppe intte naati inttena, ‘Ha shuchchati aibabee?’ yaagidi oichchiyo wode,
7intte, ‘GODAA Maachchaa Taabootaa sinttan Yorddaanoosa SHaafai gogettaa aggidi eqqidoogaa Israa7eela asaa merinau hassayissoosona. Maachchaa Taabootai pinnishin, Yorddaanoosa haattai duuxxiis’ yaagidi etau odite” yaagiis.
8Yaagin Israa7eelati Yaasu azazidoogaadan oottidosona. GODAI Yaasussi yootidoogaadan, Israa7eela zaretu qoodan asati tammanne naa77u shuchchata Yorddaanoosa SHaafaa giddoppe ekkidosona; tookki ehiidi, bantta aqiyo sohuwan wottidosona.
9Yaasu Maachchaa Taabootaa tookkida qeesetu tohoi Yorddaanoosa SHaafaa giddon eqqidosan, hara tammanne naa77u shuchchata essiis; he shuchchati hachchi gakkanaassi yan de7oosona.
10GODAI Yaasa azazidobaa ubbaa asai polana gakkanaashin, Maachchaa Taabootaa tookkida qeeseti Yorddaanoosa SHaafaa giddon eqqidi gam77idosona; Muusee Yaasa azazido azazoikka hegaa. Asai eesotidi shaafaa pinniis.
11Asai ubbai pinnidoogaappe guyyiyan, GODAA Maachchaa Taabootainne qeeseti asai xeellishin pinnidosona.
12Muusee azazidoogaadan, Roobeela zareti, Gaada zaretinne Minaase zaretuppe baggai ola miishshaa oiqqidi, Israa7eela asaa sinttaara pinni uttidosona.
13Eta qoodai oitamu sha7u gidiyaagaa. Eti GODAA sinttan, Yarkko matan de7iya dembban olau salppidosona.
14He gallassi GODAI Yaasa Israa7eela asaa ubbaa sinttan xoqqu xoqqu oottiis. Hegaa gishshau Muusa bonchchidoogaadan Yaasakka a de7o laitta ubban bonchchidosona.
15GODAI Yaasa,
16“Maachchaa Taabootaa tookkida qeeseti Yorddaanoosa SHaafaappe kiyanaadan azaza” yaagidi yootin,
17Yaasu qeeseta, “Yorddaanoosa SHaafaappe kiyite” yaagidi azaziis.
18Azazin GODAA Maachchaa Taabootaa tookkida qeeseti Yorddaanoosa SHaafaa giddoppe kiyidosona; kiyidi mela biittaa eti yedhdhaanne, sohuwaara Yorddaanoosa haattai ba sohuwaa simmi bayiis. Simmidi kase goggiyoogaadan gaxaa gakkanaassi kixxidi, gogettaa doommiis.

19Asai koiro aginan he aginau tammantta gallassan Yorddaanoosa SHaafaa pinnidi, Yarkkoora arshsho baggan zawatiya Gelggalan dunkkaanidosona.
20Yaasu Yorddaanoosa SHaafaappe ehettida tammanne naa77u shuchchata Gelggalan essiis.
21Essidi Israa7eela asaa hagaadan yaagiis; “Wodeppe intte zareti bantta aawata, ‘Ha shuchchati aibabee?’ yaagidi oichchiyo wode,
22‘Israa7eela asai Yorddaanoosa SHaafaa mela biittaa yedhdhidi pinnidoogaa hassayissiyaageeta’ yaagidi odite.
23Nuuni pinnana gakkanaassi, GODAI nu Xoossai Zo7o Abbaa kase nu sinttan melissidoogaadan, inttekka pinnana gakkanaassi, GODAI intte Xoossai Yorddaanoosa SHaafaa intte sinttan melissiis.
24Hegaa i oottidoogee sa7an de7iya asai ubbai GODAA wolqqai ai keena gitakko eranaassanne inttekka GODAU, intte Xoossau, merinau yayyanaassa” yaagiis.