Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yaasu

Yaasu 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Haxoora katamaa Kawoi Yaabini Israa7eela asai xoonidoogaa siyido wode, Madoona katamaa Kawuwaa Yobaabassi, SHimiroona katamaa kawuwaassi, Akishaafa katamaa kawuwaassi,
2huuphessa baggaara gezziyan de7iya kawotussi, Galiila Abbaappe tohossa Yorddaanoosa Wombban de7iya kawotussi, arggo baggaara bargguwan de7iya kawotussinne arggo baggaara de7iya Doora kawuwaassi asaa kiittiis.
3Qassi arshsho baggaaranne arggo baggaara de7iya Kanaanetussi, Amooretussi, Hiitetussi, Parzzetussi, gezziyan de7iya Yaabuusatussinne Mixiphpha biittan Hermmoone Deriyaappe garssaara de7iya Hiiwetussi kiittiis.
4Kiittin eti ubbai bantta olanchchata denttidi, Israa7eela olanau issippe gaittidosona. He olanchchati paratuuranne paraa gaaretuura gaittidi, qoodin wurenna abbaa doona shafiyaadan corattidosona.
5He kawoti ubbai bantta wolqqaa issippe gattidi, Israa7eela asaa olanau Merooma giyo haattaa matan dunkkaanidosona.
6GODAI Yaasa, “Neeni etayyo yayyoppa! Taani wontto hannoode eta ubbaakka worada, Israa7eela asaassi aattada immana. Neeni eta parata ubbaa gilddayana; eta paratu gaaretakka taman xuuggana” yaagiis.
7Yaagin Yaasunne a olanchchati ubbai eti akeekennan de7ishin Merooma Haattaa matan eta bolli puttu giidi, eta olidosona.
8Godai eta Israa7eelatu kushiyan aattidi immiis. Immin eta xoonidi, Gita Sidoona giyo biitti, Misirafoota-Maimanne arshsho baggaara de7iya Mixiphpha Wombbaa gakkanaashin yedettidosona. Etappe issi asanne ashshennan woridosona.
9Yaasu GODAI a azazidobaa ubbaa eta bollan poliis; eta paratakka gilddayiis; eta paraa gaaretakka taman xuuggiis.
10Hegaappe guyyiyan Yaasu guyye simmidi, Haxoora giyo katamaa xoonidi oiqqiis; oiqqidi he katamaa kawuwaa bisuwan woriis. He wode Haxoora katamai he kawotetta ubbau huuphe katama.
11Israa7eela asai he kataman de7iya asa ubbaa qara bisuwan woriis. SHemppoora paxa de7iyaabaa ubbaa issuwaanne ashshennan wurssi woridosona. Yaasu Haxoora katamaakka taman xuuggiis.
12GODAA ashkkarai Muusee azazidoogaadan, Yaasu he kawotu katamatanne eta kawota ubbaa omooddiis; omooddidi asaa ubbaa qara bisuwan wurssi woriis.
13Gidikkonne, Yaasu xuuggido Haxoora katamaappe attin, Israa7eela asai keraa bollan keexettida katamata ubbaa xuuggibookkona.
14Israa7eela asai he katamatuppe bonqqido miishsha ubbaanne mehe ubbaa banttau ekkidosona. SHin asaa ubbaa xaissana gakkanaashin qara bisuwan woridosona; paxa de7iyaabaa aibakka ashshibookkona.
15GODAI ba ashkkaraa Muusa azazidoogaadan, Muuseekka Yaasa azaziis. Azazin Yaasukka azazuwaa poliis; GODAI Muuseyyo azazidobaa ubbaappe i oottennan aggidobi aibinne baawa.
16Hegaadan oottidi Yaasu he biittaa ubbaa, gezziyaa, Neegeeba Bazzuwaa ubbaa, Goshena giyo biittaa ubbaa, arggo baggaara de7iya bargguwaanne Yorddaanoosa garaa ekkiis.
17He biittai Eedooma matan de7iya Halaaqa giyo deriyaappe doommidi biidi, Hermmoone Deriyaappe garssa baggaara de7iya Liibaanoosa Wombban de7iya Ba7aali-Gaada gakkanaassi de7iya sohota gakkees. Eta kawota ubbaa Yaasu omooddidi woriis.
18Yaasu daro wodiyaa he kawotu ubbaara olettiiddi gam77iis.

19Gabaa7oonan de7iya Hiiwetuppe attin, hara katami issoinne Israa7eelatuura saro de7ana maachchaa maacettibeenna; Israa7eelati he katamata ubbaa olan xoonidi oiqqidosona.
20GODAI Muusa azazidoogaadan, Yaasu eta qareti bainnan issuwaanne ashshennan wurssi woriis. Aissi giikko, eti Israa7eelatuura olettanaadan GODAI ba huuphen eta wozanaa muumissiis.
21He wode Yaasu biidi, gezziyan Kebroona kataman, Dabiira kataman, Anaaba kataman, Yihudaa gezziyan ubbaaninne Israa7eela gezziyan ubban de7iya Anaaqe zareta adussata wori wurssiis. Yaasu etanne eta katamaa muleera xaissiis.
22Xaissin Anaaqe zaretuppe Israa7eela biittan ooninne attibeenna; shin amaridaageeti Gaaza, Gaatenne Ashddooda katamatu xalaalan attidosona.
23GODAI Muusa azazidoogaadan, Yaasu biittaa ubbaa oiqqiis; oiqqidi Israa7eela asaayyo eta zariyan zariyan shaakkidi immiis. Hegaappe guyyiyan biittai olaappe shemppiis.