Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yaasu

Yaasu 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yaasu cimidi, wodiyaa keehippe sugido wode, GODAI ayyo, “Neeni cimadasa; wodiyaakka keehi sugadasa. SHin oiqettennan attida daro biittai bironkka de7ees.
2Oiqettibeenna biittati hageeta: Pilisxxeematu biittaanne Gashuuratu biittaa ubbaa.
3Gibxxeppe arshsho baggaara de7iya SHihoora SHaafaappe doommidi, huuphessa baggaara de7iya Eqiroona biittaa gakkanaassi de7iya biittati ubbai Kanaane biittan qoodettoosona. Ichchashu Pilisxxeema kawoti haariyo katamati Gaaza, Ashddooda, Asqqaloona, Gaatanne Eqiroona geetettiyaageeta. Aawetu biittaikka biron oiqettibeenna.
4Tohossa baggaara Kanaanetu biittai ubbai, Sidoonatussi de7iya Ma7aara giyoosaappe denddidi biidi, Amooretu biittan de7iya Afeeqa katamaa gakkanaassikka oiqettibeenna.
5Gebaalatu biittainne arshsho baggaara Liibaanoosa biittai ubbai, Hermmoone Deriyaappe garssa baggaara de7iya Ba7aali-Gaada katamaappe biidi, Hamaata Pinuwaa gakkanaassi biron oiqettibeenna.
6Liibaanoosappe biidi Misirafoota-Maima gakkanaassi de7iya gezziyan de7iya Sidoonatu biittaikka oiqettibeenna. Taani ta huuphen Israa7eela asaa sinttappe eta laaggada kessana. Taani nena azazidoogaadan, neeni ha biittata Israa7eela asaayyo gade oottada shaakka.
7Ha77i neeni ha biittaa uddufun zaretussinne Minaase zaretuppe baggaassi shaakka” yaagiis.
8Minaase zaretuppe baggati, Roobeela zaretinne Gaada zareti GODAA ashkkarai Muusee Yorddaanoosa SHaafaappe hefintta arshsho baggaara etayyo bazzi wottido biittaa ekkidosona.
9Eta biittai Arnnoona Zanggaaraa lanqqiyan de7iya Aaro7era katamaappe denddidi, he zanggaaraa giddon de7iya katamaa oiqqidi, Medaaba giyo gezziyaa kanttidi biidi, Diboona gakkees.
10Qassi Haseboonan uttidi haariya Amooretu Kawuwaa Sihoona katamatu ubbaa oiqqidi biidi, Amoonatu zawaa gakkees.
11Hegaadankka, qassi Gala7aade biittaa, Gashuuratu biittaa, Maa7ikatu biittaa, Hermmoone Deriyaa ubbaanne Salaaka gakkanaashin de7iya Baasaane biittaa gakkees.
12Asttaaroota katamaaninne Ediraa7a kataman de7idi haariya, Rafaayetu zariyaappe wurssettan attida Baasaane Kawuwaa Ooga biittaa ubbaa oiqqiis. Muusee he asaa ubbaa xoonidi, eta biittaappe laaggidi kessiis.
13SHin Israa7eela asai Gashuura asaanne Maa7ika asaa biittaappe kessibookkona; hegaa gishshau eti hachchi gakkanaassi Israa7eela asaa giddon de7oosona.
14Muusee Leewa zaretu xalaalaayyo laattiyo biittaa immibeenna. GODAI Muuseyyo giidoogaadan, GODAASSI Israa7eela Xoossaassi taman xuuggiyo yarshshuwaa yarshshiyoogee etayyo laata.
15Muusee Roobeela zaretuyyo eta yaran yaran biittaa shaakkidi immiis.
16Eta biittai Arnnoona Zanggaaraa lanqqiyan de7iya Aaro7era katamaappe denddidi, he zanggaaraa giddon de7iya katamaa oiqqidi, Medaaba gezziyaa gakkees.
17Qassi Haseboona, gezziyan de7iya katamata, Diboona, Baamooti-Ba7aala, Beetiba7aali-Me7oona,
18Yahaaxa, Qidemoota, Mefa7aata,

19Qiriyaataima, Siibima, zanggaara giddon de7iya keraa bolli de7iya Xeereta-SHaahara,
20Beeti-Pa7oora, Pisgga Deriyaappe garssaara de7iya biittaanne Beeti-Yashimoota geetettiya katamata ubbaa gakkees.
21Hegaadankka, qassi gezziyan de7iya katamatanne Haseboona katamaa haarida Amooretu Kawuwaa Sihoona biittaa ubbaa gakkees. Muusee Kawuwaa Sihoonanne Midiyaamatu halaqata Eewa, Reqeema, Xuura, Huuranne Rebaa7a xooniis; hageeti Sihoonappe garssaara he biittaa haariyaageeta.
22Israa7eela asai olan worido asaappe haraa, shareechchuwaa, Ba7oora na7aa Balaamakka bisuwan woridosona.
23Roobeela zaretu zawai Yorddaanoosa SHaafaa. Ha katamatinne eta heeran de7iya moottati Roobeela zareta eta yaran yaran gakkidaageeta.
24Muusee Gaada zaretuyyo eta yaran yaran biittaa shaakkidi immiis.
25Eta biittai Yaa7izeera, Gala7aaden de7iya katamata ubbaanne Amoonatu biittaappe baggaa ekkidi, Raabappe arshsho baggaara de7iya Aaro7era gakkees.
26Hegaadankka, Haseboonappe denddidi, Raamoota-Mixiphphanne Bexoniima gakkees; qassi Maahinaimappe denddidi biidi, Lodabaara zawaa gakkees.
27Yorddaanoosa Wombbaassi gidduwan Haseboona Kawuwaa Sihoona kawotettaappe attidaageeta, Beeti-Haraama, Beeti-Niimira, Sukkotanne Xafoona geetettiya katamata ekkees. Arggo baggaara eta zawai Yorddaanoosa SHaafaa gididi biidi, Galiila Abbaa gakkees.
28He katamatinne eta heeran de7iya moottati Gaada zaretuyyo eta yaran yaran gakkidaageeta.
29Muusee Minaase zaretuppe baggaayyo eta yaran yaran biittaa shaakkidi immiis.
30Eta biittai Maahinaimanne Baasaane biittaa ubbaa xaaxi waaxees; Baasaane Kawuwaa Ooga kawotettaa ubbaanne Baasaanen de7iya usuppun tammu Yaa7iira katamata oiqqees.
31Qassi Gala7aadeppe baggaanne Baasaanen Ooga kawotettaayyo huuphe gidida Asttaarootanne Ediraa7a geetettiya katamata gakkees. He ubbai Minaase na7aa Maakiira zaretuppe baggatussi, eta yaran yaran gakkidaagaa.
32Yorddaanoosappe hefinttaara, Yarkkoppe arshsho baggaara de7iya Moo7aaba dembban de7iiddi Muusee shaakkidi immido biittai hagaa.
33SHin Muusee Leewa zaretuyyo laattiyo biittaa immibeenna; kase GODAI etau giidoogaadan, GODAI Israa7eela Xoossai eta laata.