Text copied!
CopyCompare
Holi Baibul - Joshuwa

Joshuwa 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wal longtaim wen Mosis bin stil jidan laibala, ol detlot Isreil pipul bin teikoba ol detlot kantri sanraisaid brom det Jodan Riba. Deibin bidim dubala king det said langa det riba, en deibin teikoba ol detlot kantri brom det Anan Riba raidap langa det Jodan Riba olawei raidap langa det hil gulum Heman.
2Det wanbala king weya deibin bidim bin neim Saihan. Imbin brom det Emarait traib, en imbin oldei jidan langa det taun gulum Heshban, en imbin bos blanga haf det kantri gulum Giliyad. Det kantri bin stat deya langa det taun gulum Eroya en langa det najawan taun deya langa midul langa det Anan Riba kantri, en imbin go raidap langa det boda blanga det kantri gulum Eman deya langa det Jeibak Riba,
3en det king bin bos blanga det Jodan Riba kantri du brom det bigwan woda gulum Leik Gelali raidap langa det taun gulum Bethjeshimoth sanraisaid brom det solwoda gulum Dedsi raidap langa det hil gulum Pisga.
4Det najawan king weya deibin bidim bin neim Og. Imbin det laswan men brom detlot Refait pipul, en imbin oldei jidan langa det dubala taun gulum Eshtaroth en Idrei,
5en imbin bos blanga det hil kantri gulum Heman en det taun gulum Salaka, en imbin bos blanga det kantri gulum Beishan raidap langa det dubala kantri gulum Geshuwa en Meiyaka, en imbin bos blanga haf det kantri gulum Giliyad raidap langa det boda blanga det kantri blanga King Saihan.
6Wal Mosis en ola Isreil pipul bin bidim det dubala king, en Mosis bin gibit ol detlot kantri blanga det dubala king langa det dubala klen gulum Rubin en Ged en sambala pipul brom det klen gulum Manesa.
7Afta na wen Mosis bin dai en wen detlot Isreil pipul bin krosim det Jodan Riba, Joshuwa en ola Isreil pipul bin bidim ola king sangodansaid brom det riba, en deibin teikoba olabat kantri du. Deibin teikoba ol detlot kantri brom det pleis gulum Beilged deya langa det hil kantri gulum Lebanan raidap langa det hil gulum Heilak gulijap langa det kantri gulum Idam. Deibin teikoba ol detlot Jodan Riba kantri en ol detlot hil kantri en ol detlot plein kantri en ol detlot deset kantri. Ol detlot kantri na bin blanga detlot traib gulum Hitait, Emarait, Keinanait, Perasait, Hibait en Jebusait. En Joshuwa bin teikoba ol detlot kantri, en imbin kadimat ol detlot kantri, en imbin gibit detlot kantri langa ol detlot Isreil klen, en deya na deibin jidanbat ola taim.
9Detlot Isreil pipul bin bidim ola king hubin jidan bos blanga ol dislot taun na. Jeriko, Eiyai deya gulijap langa det taun gulum Bethel,
10Jerusalem, Hebran,
11Jamath, Leikish,
12Iglan, Gisa,
13Debiya, Geda,
14Homa, Erad,
15Libna, Edulam,
16Mekada, Bethel,
17Tapuwa, Hefa,
18Afek, Lasharan,
19Medan, Heisowa,

20Shimranmeran, Ekshaf,
21Tanak, Magido,
22Keidish, Jokniyam deya langa det hil gulum Kamul,
23Nafodowa deya langa solwodasaid, Goyim deya langa det kantri gulum Gelali, en Taisa.
24Detlot Isreil pipul bin bidim ol detlot 31 king hubin jidanbat bos blanga ol detlot taun na.