Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yaasu

Yaasu 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Qeesee El77aazari, Nawe na7ai Yaasunne Israa7eela zaretu halaqati, Kanaane biittaa eta yaran yaran shaakkin, eta gakkida heerati hagaappe kaallidi xaafettidaageeta.
2GODAI Muuse baggaara azazidoogaadan, eta laata biittai uddufunanne bagga gidiya zaretuyyo saaman shaahettiis.
3Aissi giikko, Muusee naa77anne bagga gidiya zaretuyyo Yorddaanoosa SHaafaappe hefintta arshsho baggaara kase biittaa immi wottiis; shin Leewa zaretuyyo eta gidduwan laata biittaa immibeenna.
4Yooseefa naati Minaasanne Efireema geetettidi naa77u zare gididosona. Muusee Leewa zaretussi laata biittaa immibeenna; shin hegaa gishshaa etau de7iyo katamatanne eti bantta mehiyaa wudiyaanne dorssaa wudiyaa heemmiyo hentta gadeta immiis.
5GODAI Muusa azazidoogaadan, Israa7eela asai biittaa shaakkidi ekkiis.
6Issi gallassi Yihudaa asai Yaasukko Gelggali shiiqidosona; shiiqin etappe issoi, Qeniiziyaa Yifune na7ai Kaaleebi Yaasa hagaadan yaagiis; “Nuuni Qaadeesa-Barnnen de7iyo wode, GODAI Xoossaa asa gidiya Muuseyyo nebaanne tabaa odidoogaa eraasa.
7GODAA ashkkarai Muusee biittaa wochchada yaanaadan, Qaadeesa-Barnneppe tana kiittiyo wode, taayyo laittai oitama. He wode taani ayyo ammanettiya oduwaa ehaada odaas.
8Taani GODAA ta Xoossaa polo kaallaas; shin tanaara biida asati asaa wozanaa yashshan maashissidosona.
9He gallassi Muusee, ‘Neeni GODAA ta Xoossaa polo kaallido gishshau, ne tohoi yedhdhido biittai merinau neessinne ne zariyaassi laattiyo biittaa gidana’ giidi caaqqiis.
10“Ane akeeka; GODAI ha yohuwaa Muuseyyo haasayoosappe, oitamanne ichchashu laitta gidiis. He wodeesappe Israa7eela asai bazzuwan simerettishin, hachchi gattanau GODAI tana paxa wottiis. Be7a, ha77i ta laittai hosppun tammanne ichchashaa gidiis.
11Gidinkka ha77i tau de7iya minotettai beni Muusee tana kiittiyo wode de7iya minotettaakka mala. Taani ha77ikka olettanaunne aiba gidikkonne oottanau beni he wodeegaadan wolqqaama.
12Hegaa gishshau, GODAI taayyo immana giido ha gezze biittaa ha77i taayyo imma. He wode, Anaaqeti he biittan de7iyoogaanne eta katamatikka gitanne gimbbettidaageeta gidiyoogaa nuuni haasayishin neeni ne huuphiyau siyadasa. SHin GODAI tanaara gidikko, i giidoogaadan, taani eta he biittaappe yedettana” yaagiis.
13Yaagin Yaasu Yifune na7aa Kaaleeba anjjidi, Kebroona ayyo laata oottidi immiis.
14GODAA Israa7eela Xoossaa polo kaallido gishshau, Kebroona biittai he wodeppe hachchi gakkanaassi, Qeniiziyaa Yifune na7aa Kaaleebayyo laata biitta gidiis.
15Kase Kebroona sunttai Qiriyaati-Arbbaa7a geetettees; Arbbaa7a giyo bitanee Anaaqetu ubbaappe aadhdhida asa. Hegaappe guyyiyan, he biittai olaappe shemppiis.