Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Yaasu

Yaasu 15

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yihudaa zaretussi eta yaran yaran shaakkin gakkida biittai biidi Eedooma biittan zawatidi, tohossa bagga gaxan de7iya Xiina giyo bazzuwaa wurssettaa gakkees.
2Tohossa baggaara eta zawai Maxine Abbaappe tohossa bagga wurssettaappe doommidi,
3Akirabiima Pinuwaa kanttidi, Xiina Bazzuwaara biidi, Qaadeesa-Barnne tohossaa gakkees. Qassi hegaappe shaakkidi biidi, Hexiroonaara kanttidi, pude Adaara gakkidi, Qarqqakko simmees.
4Hegaappe qassi Aximoona kanttidi, Gibxxe SHaafan gaittidi biidi, Meediteraane Abban zawatees. Tohossa baggaara de7iya Yihudaa zawai hagaa.
5Arshsho bagga zawai Maxine Abbaa gididi, Yorddaanoosa SHaafai an geliyo sohuwaa gakkees. Huuphessa zawai qassi Yorddaanoosa SHaafaa Maxine Abban geliyoosaappe doommidi,
6pude Beeti-Hoogila kiyidi, Beeti-Yorddaanoosa Zanggaaraappe huuphessaara kanttidi, Roobeela na7aa Bohaana shuchchan zawatees.
7Yaatidi zawai Metuwaa Wombbaappe Dabiira katamaa pude kiyidi, wombbaappe tohossa baggaara de7iya Adumiima Pinuwaa sintta baazzan de7iya Gelggalakko huuphessi mirqqettees. Hegaappe qassi Enishemeesha giyo pulttuwaa kanttidi, Eniroogeela giyoosan zawatees.
8Hegaappe Hinnooma Zanggaaraa kanttidi, Yaabuusatu katamai Yerusalaamee de7iyo keraappe tohossa baggaara kanttidi, deriyaa huuphiyaa kiyees; he deree Hinnooma Zanggaaraappe arggo baggaaranne Rafaima Wombbaappe huuphessa baggaara de7ees.
9He deriyaa huuphiyaappe sinttau biidi, Nefttooha haattaa pulttuwaa kanttidi, Efiroona Deriyan de7iya katamatukko kiyees. Hegaappe qassi duge Baa7aala woikko Qiriyaati-Yi7aariima geetettiya katamaakko simmees;
10Baa7aalappe qassi arggo baggaara de7iya Se7iira Deriyaakko mirqqettees. Hegaappe qassi huuphessa baggi Yi7aariima woikko Kisaloona geetettiya deriyaa gakkidi, appe duge Beeti-SHemesha wodhdhidi, Timina kanttidi bees.
11He zawai Eqiroona huuphessa baggaara de7iya pudettan zawatidi, SHikaroonakko mirqqettees; hegaappe Baa7aala Deriyaara kanttidi, Yaabini7eelan zawatees. He huuphessa bagga zawai Meediteraane Abban zawatees.
12Arggo baggaara de7iya zawai Meediteraane Abbaayyo gaxan zawatees. Yihudaa zareti bantta yaran yaran ekkidi de7idoi ha zawati zaarin de7iya sohotuuna.
13GODAI a azazidoogaadan, Yaasu Yifune na7aa Kaaleeba gakkiya shaahuwaa Yihudaa biittaappe Qiriyaati-Arbbaa7a geetettiya Kebroona immiis. Arbbaa7i Anaaqe aawaa.
14Kaaleebi Anaaqe zareta, SHeshaaya, Ahimaananne Talmmaaya geetettiya heezzu yarata Kebroonappe kessiis.
15Hegaappe denddidi, Dabiira giyo kataman de7iya asaa olanau biis; Dabiira katamai kase Qiriyaati-Sefera geetettees.
16Kaaleebi, “Qiriyaati-Sefera olidi oiqqiya uraassi taani ta na7iyo Akiso immana” yaagiis.
17Yaagin Kaaleeba ishaa Qanaaza na7ai Otini7eeli he katamaa olidi oiqqiis; oiqqin Kaaleebi ba na7iyo Akiso ayyo immiis.
18Akisa Otini7eela geliyo wode, i aawai iyyo gade immanaadan woossana mala Otini7eeli o zoriis. Zorin a baquluwaappe wodhdhaasu; wodhdhin Kaaleebi o, “Ai koyai?” yaagidi oichchiis.

19Oichchin a, “Taayyo woituwaa imma. Neeni kase taayyo immido biittai qa77e gidido gishshau, haatta pulttota taayyo immarkkii” yaagaasu. Yaagin Kaaleebi iyyo killi pulttuwaakka hirkki pulttuwaakka immiis.
20Yihudaa zareti bantta yaran yaran laattido laatati hagaappe kaallidi xaafettidaageeta.
21Tohossa bagga gaxan Eedooma zawaa matan de7iya Yihudaa asaa katamati Qabxxi7eela, Edeera, Yaagura,
22Qiina, Dimoona, Adi7aada,
23Qedeesha, Haxoora, Yitinaana,
24Ziifa, Xelema, Ba7aaloota,
25Haxoori-Hadaata, Qiriyooti-Hexiroona woikko Haxoora,
26Amaama, SHamaa7a, Molaada,
27Haxaari-Gaadda, Heshimoona, Beeti-PHaleexa,
28Haxaari-SHu7aala, Berssaabeha, Biiziyootiyaa,
29Baa7aala, Iyuuma, Exeema,
30Elttolaada, Kasiila, Horima,
31Xiqilaaga, Madimaana, Sanssaana,
32Lebaawoota, SHilihiima, Ainanne Rimmoona. Ha katamati bantta moottatuura issippe laatamanne uddufuna.
33Garan de7iya katamati Eshttaa7oola, Xor77a, Ashiina,
34Zaanooha, Engganiima, Taappuha, Enaama,
35Yarmmuuta, Adulaama, Sooko, Azeeqa,
36SHaa7iraima, Aditaima, Gadeeranne Gaderootaima. Ha katamati bantta moottatuura issippe tammanne oidda.

37Qassi Yihudaa katamati Xinaana, Hadaasha, Migidaala-Gaada,
38Diili7aana, Mixiphpha, Yoqiti7eela,
39Laakisha, Boxiqaata, Egiloona,
40Kaboona, Laahimaasa, Kitiliisha,
41Gaderoota, Beeti-Daagoona, Naa7imaananne Maqqeeda. Ha katamati bantta moottatuura issippe tammanne usuppuna.
42Qassikka Liibina, Eteera, Ashaana,
43Yifttaaha, Ashiina, Naxiiba,
44Qa7iila, Akiziibanne Mareesha. Ha katamati bantta moottatuura issippe uddufuna.
45Hegaadankka, qassi Eqiroona katamaa ba heeran de7iya qeera katamatanne moottata ubbaa.
46Ashddooda matan Eqiroonappe biidi, Meediteraane Abbaa gakkanaassi de7iya katamatanne eta moottata ubbaa.
47Qassi Ashddooda katamaanne a moottata, Gaaza katamaanne a moottata, biidi Gibxxe SHaafaanne Meediteraane Abbaa lanqqiyaa gakkanaassi de7iya sohota.
48Gezziyan de7iya katamatikka SHamiira, Yattira, Sooko,
49Daana, Qiriyaati-Sefera woikko Dabiira,
50Anaaba, Eshttamoo7a, Aniima,
51Goshena, Holoonanne Giilo. Ha katamati bantta moottatuura issippe tammanne isiino.
52Qassi Araba katamaa, Duuma, Esh77aana,
53Yaaniima, Beeti-Taappuha, Afeeqa,
54Humixa, Kebroona woikko Qiriyaati-Arbbaa7anne Xi7oora. Ha katamati bantta moottatuura issippe uddufuna.

55Qassikka Maa7oona, Qarmmeloosa, Ziifa, Yuuxa,
56Iziraa7eela, Yoqidi7aama, Zaanooha,
57Qaina, Gib77anne Timina. Ha katamati bantta moottatuura issippe tamma.
58Qassi Halihuula, Beetixuura, Gadoora,
59Ma7iraata, Beeti-Anootanne Elttiqoona. Ha katamati bantta moottatuura issippe usuppuna.
60Hegaadankka qassi Qiriyaati-Ba7aala woikko Qiriyaati-Yi7aariimanne Raaba. Ha katamati bantta moottatuura issippe naa77a.
61Bazzuwan qassi Beeti-Aaraba, Middiina, Sekaaka,
62Nibishaana, Maxine katamaanne Enggaada. Ha katamati bantta moottatuura issippe usuppuna.
63Gidikkonne, Yihudaa asai Yerusalaamen de7iya Yaabuusata kessanau danddayibookkona. Hegaa gishshau Yaabuusati hachchi gakkanaassikka Yihudaa asaara issippe Yerusalaamen de7oosona.