Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Lamentations

Lamentations 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tadau goolo madamada gu bilau, nia hadu hagalabagau o di Hale Daumaha gu meheu gi hongo nia ala.
2Nia dama daane o Zion nogo hagalabagau gadoo be nia goolo, gei dolomeenei gu balumee gadoo be nia baalanga ne hai gi nia gelegele.
3Nia paana lodo geinga e haga uu nadau dama, gei agu daangada e hai gadoo be nia manu ‘ostrich’ e hagamuamua gi nadau dama.
4Digaula e dugu hua nadau dama bolo gii mmade i di hiigai mo di hieinu. Nia dama le e tangi bolo gii wanga nadau meegai, gei di maa tangada e haangai digaula ai.
5Nia daangada nogo gai nadau meegai humalia i mua, gei dolomeenei digaula gaa mmade i nadau hiigai i hongo nia ala. Digau ala nogo tomo aga humalia i mua, gei dolomeenei digaula e heehee i lodo nia hagabae geinga, e hai di nadau halahala meegai.
6Agu daangada guu kae di hagaduadua koia e huaidu i di hagaduadua digau Sodom, di hagaduadua ne tale ang gi ginaadou limalima mai i nia lima o God.
7Tadau gau aamua nogo madammaa ge kene be nia ‘snow’. Nnuaidina digaula nogo humalia ge maaloo, nogo dabadaba ge mahi.
8Gei dolomeenei digaula e mmoe mmoe i hongo nia ala, tangada e iloo digaula ai, nadau hadumada gu luuli i nadau mmade, nadau gili gu maangoo be di laagau, gu haga wini i di gili nia iwi.
9Digau ala ne mmade i lodo tauwa e haadanga lamalia i digau ala ne mmade nomuli, ala gu paagege gu mmade mai maalia i di hiigai, idimaa nia meegai ai belee mouli ai digaula.
10Di haingadaa dela ne tale ang gi agu daangada e haga madagudagu dangada huoloo, nia dinana ala e aloho i nadau dama, guu dunu nadau dama belee gai.
11Dimaadua gu taiaga dono hagawelewele, guu dudu dana ahi i Zion, bolo gii wele di waahale deelaa gii odi.
12Gu deai tangada i golo, ge gu deai hogi nia dagi o nnenua tuadimee ne hagadonu ai bolo nia hagadaumee e mee di ulu gi lodo nia ngudu o di abaaba Jerusalem.
13Nia mee aanei guu hai mai i ana soukohp mo ana gau hai mee dabu la guu hai di huaidu di nadau haga hali nia dodo o nia daangada madammaa.
14Nia dagi digaula gu heehee i hongo nia ala gadoo be digau deegida, digaula gu gulugulua i nia dodo, gei nia daangada gu hagalee hiihai e bili gi digaula.
15Nia daangada gu wwolowwolo boloo, “Goodou tuu i daha, goodou e gulugulua! Hudee bili mai!” Malaa, digaula gu hagadau adu gi nnuai guongo, tangada ne benebene digaula ai.
16Dimaadua gu hagalee hila gi digaula, Mee ne bida hai digaula gi heehee beelaa, gu hagalee hila anga gi digau hai mee dabu mo nia dagi.
17Gidaadou gu halahala di hagamaamaa dela digi hanimoi, dela gu deemee di gidee. Gidaadou gu talitali di hagamaamaa mai i tenua dela e deemee di hagamouli gidaadou.
18Nia hagadaumee nogo talitali gidaadou, gei gidaadou gu deemee di heehee i hongo nia ala. Tadau madagoaa la guu lawa, di hagaodi la gu dae mai.

19Di hai o tadau hagadaumee la guu hai be di ‘eagle’ e mamaangi ia i lala di langi. Digaula gu hagabagibagi gidaadou, gu aali i gidaadou i hongo nia dama gonduu, guu kumi gidaadou haga homouli i lodo di anggowaa.
20Digaula guu kumi di hagamau o tadau mouli, go di king dela ne hilihili go Dimaadua, dela nogo hagadagadagagee ginai gidaadou e haga dagaloaha gidaadou gi daha mo tadau hagadaumee huogodoo.
21Goodou go digau Edom mo Uz, goodou gadagada. Goodou tenetene i di godou madagoaa ala e mee. Di haingadaa gaa dae mai gi goodou labelaa, gei goodou ga heehee godou goloo ai, e haga langaadia dangada.
22Zion guu kae di hui o nadau huaidu. Dimaadua ga hagalee daahi gidaadou i lodo di gowaa dela e noho galabudi ai gidaadou i daha mo tadau gowaa donu. Malaa, goe go Edom, Dimaadua ga hagaduadua goe, ga hagi aga au haihai hala huogodoo.