Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Ermmaasa Zilaassaa

Ermmaasa Zilaassaa 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1PHooliya worqqai ba meraa laammidi tasiis. Beeta Maqidasee keexettido shuchchai katamatu oge ubbaa doonan laaletti uttiis.
2Kase bonchchettida worqqa lagge gidida Xiyoone naati ha77i kushe hiillai urqqaappe medhdhido miishshaa mala gididosona.
3Harai atto worakaniyaanne ba maraa xanttausu; shin ta asai bazzuwan de7iya yanchchaadan, ba naatussi meqettaa iitiis.
4Saamuwaa gaasuwan xammiya naatu inxxarssai kookkiyaara ohettiis; naati qumaa woossidosona; shin etau immiyaabi issoinne baawa.
5Kase mal77iya quma xalaalaa miidaageeti ha77i ogiyaa doonan namisan wuroosona; qassi kase ishaluwan diccidaageeti ha77i bidinttaa bolli zaqqullidosona.
6Ta asaa gakkida qixaatee o kusheenne bochchennaaninne qoppennan aadhdhi wodhdhida Sadooma katamaa asaa gakkida qixaatiyaappekka dariis.
7A halaqati kase shachchaappe aadhdhida geeshshanne maattaappe aadhdhida bootta. Eta bollai zo7o inqquwaappe aadhdhida arssa; eta meraikka sampperiyaa giyo al77o inqquwaa mala.
8SHin ha77i eta som77oi shaalaappe aadhdhidi karexxiis; asi ogiyan be7idinne eta erenna. Eta gogaikka eta meqettaara oiqettidi, mittaadan meli uttiis.
9Miyoobaa xayidi, loddi giidi, koshan haiqqidaageetuppe olan haiqqidaageeti keha.
10Ta asaa bollan yiida bashshaa gaasuwan, qarettiya aayeti bantta yelido naata doissidi, banttau quma kessidi miidosona.
11GODAA hanqquwaa xuu7ai kumiis; i ba suulliya hanqquwaa tigiis. Tigidi Yerusalaame katamaa baasuwaara miida tamaa eetti kessiis.
12Ha sa7an de7iya kawotuppe woikko kawotettatu giddon de7iya asaappe ooninne morkkee Yerusalaame penggiyaara gelana giidi ammanibeenna.
13SHin hagee hanidoogee a hananabaa yootiyaageetinne a qeeseti oottido nagaraa gishshaassa; qassi eti xillotu suuttaa a giddon gussido gishshaassa.
14Eti qooqe asadan, ogiyan tattaafoosona; qassi eti suuttan tunido gishshau, eta maayuwaa ooninne bochchanau koyenna.
15Hegaa gishshau, asai eta, “Kichchite! Intte tuna! Kichchite! Nuna bochchoppite!” yaagidi eta bolli waassiis. Yaatin, eti baqatidi toilattido wode, kawotettatu giddon de7iya asai eta, “Intte nunaara hagan de7anau danddayekketa” yaagidosona.
16GODAI ba huuphen eta laaliis; i etabaa naa77antto qoppenna. Eta qeesetikka bonchchettibookkona; eta cimatikka nashettibookkona.
17Nu aifee maaduwaa demmanau xeelliiddi, coo mela daafuriis. Nuna ashshanau danddayenna kawotettata, eti yaana giidi wochchida.
18Asati nu kottiyaa kaalliyo gishshau, nu katamaa ogiyan hemettanau danddayibookko. Nu wurssettai matattiis; nu laittai wuriis; nu xayiyo wodeekka gakkiis.

19Nuna yedettiyaageeti saluwaara paalliya argganttaappekka aadhdhidi eesotoosona. Eti nuna deriyaa huuphiyaara yedettidosona; qassi bazzuwan zuggidi, nuna naagidosona.
20GODAI tiyido kawuwaa, nuuni siiriyaara shemppiyo nu shemppuwaa, eti bantta piriyan oiqqidosona. Nuuni a kuwaa garssan uttidi, kawotettatu giddon de7ana giidi qoppida.
21Inttenoo, Uuxa biittan de7iya Eedooma asatoo, ufaittitenne poocu giite. SHin hanqquwaa xuu7ai inttekkokka gakkana; inttekka mattottidi, kallo attana.
22Inttenoo, Xiyoone asatoo, intte mooruwaa qixaatee polettiis. Hagaappe sinttan i inttena omooduwan wottenna. SHin Eedooma asatoo, intte mooruwaa i qaxxayana; intte nagaraakka qonccissana.