Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Mawuga Xuine

Mawuga Xuine 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ee! Xɛmaan mi fa mayilenma! Xɛmaan naxan yi fan, na mi fa yanbanma! Bɔxɔ bun nafunla naxanye yi rasariɲanxi Ala xa, ne bata raxuya ayi kira xunne ra!
2Siyon kaan naxanye yi yatɛxi dangu xɛmaan na hali naxan nun e gbindin binyan lan, ne bata fa yatɛ fɛɲɛne ra, naxanye rafalaxi bɛndɛn na, fɛɲɛ rafalan naxanye rafalaxi!
3Hali kankone e xiɲɛn tima e diine xa e diine yi e xiɲɛn min, koni n ma yamaan tan bata lu alo dii nga ɲaxina, alo dangaranfulene tonbonni.
4Dii futene lɛnna kankanma e dɛ kankeni ige xɔnla ma. Diidine donseen maxɔdinma, koni muxu yo mi se soma e yii.
5Naxanye yi e baloma donse ɲaxumɛ faɲine ra, kamɛn nan fa ne halagima taan xɔn. Naxanye gboxi ɲaxunni, ne ɲamani yegelenma e yiine ra.
6N ma yamaan hakɛn gbo dangu Sodoma kaane yulubin na. Na taan halagi sanɲa ma kedenna nin muxu yo mi a yiin din a ra.
7En ma kuntigine fatine yi sariɲan dangu balabalan kɛsɛn na, e fati kidin yi fixa dangu nɔnɔn na. E fatin yi mayilenma dangu gɛmɛ gbeeli faɲine ra e yɛtagine yi tofan alo gɛmɛ mamiloxi faɲine.
8Koni iki, e yɛtagine fɔrɔ tigenna xa, e mi fa kolon kirane xɔn. E kidin nan tun fa bɔlixi e xɔnne ma, e fati kidine fasaxi e ma alo firinne.
9Muxun naxanye faxaxi yɛngɛni ne fisa muxune xa naxanye faxaxi kamɛn na donse xɔnla naxanye ɲaxankatama, naxanye doyenma donsetareyani.
10Gbalon godo n ma yamaan ma waxatin naxan yi, hali dii ngane ɲɛnigene to yi fan, e e diine gan nɛn, e yi e don.
11Alatala bata a xɔlɔn mayita han a danna, a fitinaxin bata yelin a xɔlɔ gbeen nagodɛ. A bata tɛɛ gbeen nadɛgɛ Siyon taani naxan taan ganxi han bɔxɔna.
12Bɔxɔn mangane nun dunuɲa muxu yo mi yi laxi a ra a yaxune nun yɛngɛfane yi nɔɛ soɛ nɛn Yerusalɛn taan so dɛɛne ra.
13Na ligaxi taan nabine yulubine nan ma fe ra e nun a saraxaraline hakɛne naxanye tinxin muxune faxa taani.
14Iki e tununxin nan sigan tima taan xun xɔn alo danxutɔne. Wunla bata e sariɲanna kala han yii mi fa dinɲɛ e dugine ra.
15Muxune yi lu sɔnxɔɛ e famatɔɔn na, e naxa, “Ɛ masiga nxu ra, ɛ tan muxu sariɲantarene! Ɛ masiga, ɛ masiga! Ɛ nama ɛ yiin din sese ra de!” E lu e giyɛ, e mi a kolon e sigɛ dɛdɛ. Koni hali siya gbɛtɛne a falama nɛn, e naxa, “E mi nɔɛ luyɛ nxu konni.”
16Alatala yɛtɛɛn bata e raxuya ayi a mi fa a ɲɔxɔ luma e xɔn mumɛ! Nayi, muxu yo mi fa saraxaraline binyama, muxu yo mi hinanma yamaan fonne ra.
17Nxu yɛɛne xadan nɛn nxu mali muxu fendeni fuuni. Nxu yi tixi nxɔ kantan tidene yi, nxu siyaan mamɛ naxan mi yi nɔɛ nxu rakisɛ.
18Yaxune yi nxu mamɛlɛnma nxu sigadene birin yi alogo nxu nama mini taan xɔn. Nxɔ dunuɲa raɲanna bata yi maso, nxɔ siimayaan ɲanmatɔɔn nan yi a ra, nxu raɲanna bata yi fa yati!

19Nxu sagatan muxune yi mafura singbinna xa kore. E nxu kedi nɛn geya longonne ra, e yi dɔxɔ nxu yɛɛ ra tonbonni.
20E yi Alatalaa muxu sugandixin suxu naxan yi luxi alo nxu niin yɛtɛna, nxu yi nxu mirixi naxan ma fa fala nxu yi nɔɛ dɔxɛ nɛn a nininna bun siyane yɛ.
21Edɔn kaane, ɛ sɛwa, ɛ ɲaxan, ɛ tan naxanye dɔxi Yusu yamanani. Igelengenni ito radanguma ɛ tan fan ma nɛn, ɛ yi a dɔlɔ xɔlɛn min, ɛ xun magi a ra, ɛ ragenla yi lu.
22Siyon kaane, ɛ kɛwanle bata yelin saranɲɛ ɛ ra. Ɛ mi fa xalima konyiyani sɔnɔn! Koni, ɛ tan Edɔn kaane, Ala ɛ hakɛn saranma nɛn ɛ ra, a yi ɛ yulubine ramini kɛnɛnni!