Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Fofagini Disu

Fofagini Disu 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ninia sinenemegi gouli da gumi dagoi. Debolo Diasu gagui gele da logoba:le, afagogolesi diala.
2Dunu da gouli bagadewane hanai, amo defele, Saione moilai bai bagade ayeligi amola a:fini da ninima dogolegei. Be wali, ninima ha lai dunu ilia da ninia ayeligi amola a:fini amo osoboga hamoi ofodo agoai ba:sa.
3‘Wufi’ wa:me eme da ea manoma ha:i manu imunusa: dawa:. Be na fi dunu da dalamole sio agoane, ilia manoma hame asigisa.
4Ilia da mano dudubuma ha:i manu amola hano hame iabeba:le, ilia mano da udigili bogogia:sa. Mano ilia da ha:ga, ha:i manu ha:giwane edegesa, be dunu afaega ilima hamedafa iaha.
5Dunu amo da musa: ha:i manu ida:iwane nasu, be ilia da logoba:le udigili ha:ga bogogia:lala. Dunu amo musa: ilia ame amola ilia ada ilia da bagade gaguiwane noga:le bugili iasu, be wali ilia da isu salasua gila:leboba:sa lafia:sa.
6Sodame fi dialu da Gode Ea hamobeba:le hedolowane se nabawane dafai. Be na fi ilia se dabe iasu da amo ilia se dabe iasu baligi dagoi.
7Ninia hina bagade ea mano da ledo hamedei, hou noga:i amo da fedege agoane ahea:iya:i anegagi ofo defele ba:su. Ilia da gasa bagade, mae olole, dagumui amola hahawane bagade ba:i.
8Be wali, ilia da udigili logoba:le, ilia odagi da ginafoi, ilia da:i da hafoga:le, ifa bioi agoane ba:le, geloga:le, gasa dabua heda:i ba:sa.
9Dunu da ha amoga gegenana bogoi, ilia da hedolowane hale bogolegai. Be dunu amo da fa:no bogogia:i, ilia da ha:ga se lalaba ahoanawane bogogia:i.
10Gugunufinisisu hou da na fi dunuma doaga:beba:le, ilia da bagade beda:i. Eme ilia da ili dogolegei mano amo ili gobele mai.
11Hina Gode da Ea gasa bagade ougi hou ilima iasi. E da Saione moilai bai bagade laluga ulagisili, moilai bai bagade da huluane nene sa:i.
12Fifi asi gala dunu huluanedafa amola ga fifi asi ouligisu dunu, ilia da ha lai dunu da Yelusaleme logo ga:su golili sa:imu Amo da hamedei agoane dawa:i.
13Be ha lai da golili sa:i dogoi. Bai Yelusaleme fi balofede dunu ilia wadela:le hamoi, amola ilia gobele salasu dunu da moloidafa dunu amo medole legema:ne hamoi.
14Yelusaleme ouligisu dunu da si dofoi dunu agoai, udigili logoba:le dadoula ahoanusu. Ilia da:i da maga:mega uduli gafoiba:le, enoga ili digimu higa:i galu.
15Dunu ilia da amane halale sia:i, “Gasigama! Dilia da ledo hamoi dagoi! Na mae digima!” Amaiba:le, ilia da fifi asi gala amoga da:neboba: lafia:i. Be ili da enoga hame lale sali.
16Hina Gode Hisu da ili afagogolesi. Bai E da ili yolesi dagoi. Hina Gode da ninia gobele salasu dunu amola ninia ouligisu dunu ilima hame asigi galu.
17Ninia da fidisu hohogola lai, be hamedafa ba:i. Ninia da fifi lai dunu enoga nini fidima:ne ouesalu, be enoga nini fidisu hame ba:i.
18Ninima ha lai dunu da nini medomusa: desega dialu. Amaiba:le, ninia da logoba:le lafia:lumu gogolei. Ninia eso da baligi dagoi ba:i. Dagosu da doaga:i.

19Buhiba da hedolowane muagadonini gogila dabe defele, ilia da nini gagumusa: segala:i. Ilia da agolo damana nini gagumusa: segala:i. Ilia da nini hafoga:i sogega gagulaligiba:le, ninia da fofogadigi.
20Hina Gode da ninia hina bagade ilegei. Amo dunu da ninia esalusu ea bai galu. Nini da ea fawane ninima ha lai dunu huluane ilima gaga:mu, amo dafawaneyale dawa:i. Be ninima ha lai ilia da ninia hina bagade gagulaligi.
21Defea! Dilia Idome fi amola Ase fi dunu. Oufesega:ma! Nodomu galea, nodoma! Dilima gugunufinisisu da doaga:mu! Dilia amolawane da da:i nabadowane gogosiane dadoula masunu.
22Saione moilai bai bagade da ea wadela:i hou amo dabe i dagoi. Hina Gode da nini mugululi asi amo ganodini bu bagade hame esaloma:mu. Be Idome fi, dilia! Hina Gode da dilima se iasu imunu. E da dilia wadela:le hamobe, dunu huluane ba:ma:ne, olemu.