Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Wɛ̃nalɛ

Wɛ̃nalɛ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vua siakũ̀ɛ fá! Vua tɛ̃ɛtɛ̃ɛ lì! Lua kpɛ́ gbɛ̀ bɛɛɛdeↄ fã̀aa zɛ́kpaaↄu píi.
2Siↄnade pↄ́ wàlɛ ń bɛɛɛ lɛɛũ ń vuao yãaↄ, wà ń dílɛ lán gĩ̀ ooↄwa, oobona ↄzĩɛ.
3Baa gbɛ̃gbonaↄ ì yↄ̃́ kpá ń nɛ́ↄwa aa miɛ. Ma gbɛ̃́ↄ sↄ̃ aa pãsĩkũ̀, aa gↄ̃̀ lán taataawa gbáau.
4Nɛ́ yↄ̃minaↄ lɛ́na nàalɛ ń lɛ́ musu imi yã́i. Nɛ́ↄ lɛ́ pɛ̃ɛ gbɛa, kási gbɛ̃e lɛ́ línɛ́o.
5Nɛ́ pↄ́ aaì blɛ maa ble yãaↄ gↄ̃̀ gɛmbɛ̃ɛnaↄ ũ zɛaↄ guu. Nɛ́ pↄ́ wà ń gwá ń pↄkasa ↄdeↄ lɛ́ pↄblea wɛɛlɛ bisau tufua.
6Ma gbɛ̃́ↄ vãikɛa dɛ Sↄdↄũdeↄ duunala. Lua Sↄdↄũpi suumpà kã́ndoɛ, gbɛ̃e i ↄdawào.
7An kíaↄ zɛ̃a dɛ bùntafaa yãa, an pípia dɛ vĩ'ipua. An mɛↄ tɛ̃a lán lubiiwa, an zɛa maa lán safiiwa.
8Tiasa an sia dɛ nísi bòo góa, tó aa bɛ gãaɛ, wìli ń dↄ̃o. Aa gↄ̃̀ wákambaauↄ ũ, aa gↄ̃̀ lán lí giiwa.
9Gbɛ̃́ pↄ́ gàga zĩuↄ mi na dɛ gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gaga ń nↄanaoↄla. Bua pↄ́ↄ kuo, aalɛ ibaba, aa gↄ̃̀ wooo.
10Baa nↄɛ wɛ̃nadↄ̃nɛdeↄ ń nɛ́ↄ fùukɛ̀ ńzĩa. An nɛ́piↄ gↄ̃̀ ń pↄblea ũ ma gbɛ̃́ↄ tↄ̀lↄzↄ̃a guu.
11Dii pↄfɛ̃ pàlamá, à a pↄkũma pãsĩ bↄ̀bↄmá. À tɛsↄ̃̀ Siↄnawa, à kũ̀ a ɛ̃wa.
12Dṹnia kíaↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ kú a guuↄ píi, aalɛ e yãa Yelusalɛũ ibɛɛↄ fↄ̃ gɛ̃ a bↄlɛuo.
13Aà ãnabiↄ duuna ń aà gbàgbanaↄ vãikɛa yã́iɛ. Aa gbɛ̃maaↄ dɛ̀dɛ ń wɛ̃́lɛ guuɛ.
14Ɔ̃ aaìↄ ↄmalɛmalɛ zɛaↄ guu lán vĩ̀aↄwa sa. Aa gbãlɛ̀ gbɛ̃dɛapi yã́i, gbɛ̃e lí we ↄkã̀ ń pↄkasaↄwao.
15Wìↄ wiidↄmá, à gɛ́i gbãsĩdeↄ! À gɛ́i, à gɛ́i, ásu ↄkãwáo! Aaìↄ bàalɛ wàↄ liaaliaa, buipãleↄ i onɛ́: Á e àↄ ku lao.
16Dii mɛ́ ń fãaa ń oa fɛ̃́nkpaao, a ye à ń eo. Wìli ń gbàgbanaↄ gwa pↄe ũo, wìli gbɛ̃zↄ̃ↄↄ wɛgwao.
17Wá wɛ́ dↄ gbɛ̃́ↄzi aa dↄwálɛ e wá wɛ́ wò pã. Kua gudↄ̃akĩi wa buie dã̀, a fↄ̃ wá suaba sↄ̃o.
18Lá wálɛ táa'o píi, wàlɛ wá wɛɛ, wili e wa bɛbɛ gãaɛ lↄo. Wá wɛ̃ni gↄ̃̀ lɛɛ, wá gↄↄ ye pai, asa wá kua lɛ́ kàɛ.

19Wá gbɛ̀sɛlɛnaↄ wãa dɛ kúu bↄa musua. Aa pɛ̀lɛwázi gbɛ̀sĩsĩↄ musu, aa wá dãdã gbáau.
20Kía pↄ́ Dii kpà wá ĩ́an wɛ̃nide ũ, aa aà kũ̀ ń baio. Wálɛ e yãa ↄ̃mɛ aↄ kpaawázi buipãleↄ guu.
21Á Ɛdↄũ pↄ́ á kú Uzu bùsuuↄ, à vĩ àↄ kɛ̃aa ń pↄnao gĩa! Lua a a pↄkũma í dↄɛ́ à mi à kã sↄ̃ɛ, í á pↄkasaↄ wolowá.
22Siↄnadeↄ, á ĩadama lɛ́ a ká, wa táánↄ zĩ̀zↄↄ ũ lↄo. Ɛdↄũↄ, Dii a bↄbↄánↄ ń á duunao, i á vãikɛa wíɛ́ á musu.