Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Lamentaciones

Lamentaciones 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Imanöshi Templucho caj aläjacuna intëru isquïnacho mashtarpaycan. Goripis chegrayacäcushami.
2Sión runacuna unayga caran alli rispitashami. Fiyupa cuestaj goripitapis mas alli ricashami caran. Cananga pï-maypis rican mana yachaj runa allpa mancata rurashantanöllana.
3Asta atojcunapis wawantaga chuchunmi. Täpayllapami uywanpis. Marcächo tiyaj warmicunami ichanga wamrancunapaj rabyacurcusha. Chunyajcho tiyaj avestruz äbi wawanpaj fiyu cashannömi ricacusha.
4Chuchuycaj wamracunaga fiyupami yacunaycan. Yacunaywan shimin chaquiycaptillannami gallunpis palacarninman lagacäcun. Wamracunaga micuyta mañacun. Ichanga manami pipis canchu paycunata imallatapis yawaycachinanpaj.
5Ñaupata achca micuyniyoj cajcuna cananga yargaypita cällicunacho wañurcaycan. Alli wasicho wiñajcuna cananga ganracuna goturaycashanchömi tiyarcaycan.
6Marca-masëcuna tiyarcaycashan Jerusalencho juchata rurashanga caycan Sodomacuna juchata rurashanpita mas piyurmi. Sodomaga illajpitami illgaran pipis mana juchuycächiptillan.
7Mandaj runacunaga caran rashtapita, lëchipitapis mas yurajrämi. Cuerpuncunapis pucaypa-pucaycaran. Cäranpis gueshpi ruminörämi caran.
8Cananga mancapa siquinno pasaypa yanayashami caycan. Cällichöpis manami pipis rejsinmannachu. Yantano pasaypa chaquisha garan tullullannami caycan.
9Pillyacho wañojcunaga allipämi wañucuran canan yargaywan wañunanpitaga. Yargaywanga micuy mana wayuptin cuyapaypaj ñacar-rämi wañusha.
10Marca-masëcuna tiyashan siudäta illgächiptenga quiquinpa wamrancunami micuyninpis casha. Cuyapäcoj alli warmicunami wamrancunata yanucarcärisha.
11Tayta Diosga fiyupa rabyasha caycashantami pascacächisha. Fiyupa rabyasha cashpanmi castigasha. Siontaga ninata sindipaycuran. Chauraga simintuntinta rupar ushacurcuran.
12Cay pachacho caycaj raycuna, ni pï runapis cay munduchöga manami imaypis riguinmanchu caran chiquimajcuna Jerusalenta charicurcunantaga.
13Chaynöga llapanpis casha profëtacuna juchata rurashanpitami, cüracuna fiyupa mana allita rurashanpitami. Paycunaga jinan siudächömi alli runacunata wañuchishpan yawarninta mashtaran.
14Chaypitami cällicunapapis puriycan gaprano, mayman chayaytapis mana musyashpan. Yawarpita mana cawaj captinmi pipis mana yatayllapis yataycuyta munanchu.
15«¡Witicuy-llapa! ¡Chaycunaga ganra runacunami caycan!» nir gayarpan. «Guella puricachaj runacunami. Amana caychöga tiyachunnachu» ninmi Diosta mana rispitajcunaga.
16Tayta Dios rabyacurcushpanmi wacpa caypa mashtacächisha. Nircur mananami imaypis ricärishanachu. Chaymi runacunaga cüracunata mana rispitashanachu. Auquincunatapis manami cuyapashanachu.
17Yanapämänanchïpaj yarpashpanchïmi shuyaraycanchi mana salbamänanchïpaj caj nasyunta. Shuyarar ricchacuycashallanami ñawinchïpis uticasha.
18Chiquimajcunaga ricaparcaycämanmi. Manami cällicunaman llojshiyllatapis puydëcunachu. Ushacänanchïpäpis wallcanami pishin. Ushacänanchïpaj caj öra chayaycämunnami.

19Nogacunata gaticachämajcunaga ancacunapitapis mas fiyupa aywajmi. Jircacunapami gaticacharcaycäman. Chunyaj chaqui jircachöpis shuyarpaycämanmi.
20Tayta Dios acrashan raytapis prësumi charisha. Paymi noganchïtaga cawaycächimaranchi. Chay raypämi nogacuna nej cä: «Paypa munayninchömi tiyashun nasyuncunapa chaupincho» nir.
21Uz particho caj Edom nasyun runacuna mä cushicuy ari. Gamcuna cajmanpis castïgu chayamongapämi. Chauraga macharcur garapächulla cashannömi pengaypaj ricacunquipaj.
22Sión, castïguyqui cumplishanami. Tayta Diosga mananami imaypis jitarishunquipänachu. Edom runacuna, gamcunatami ichanga mana allita rurashayquipita castigashunquipaj. Nircur juchayquicunata pï-maytapis musyachengami.