Text copied!
CopyCompare
Na Rongorongo Uto nina Jesus Christ - Joshua

Joshua 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na lei vure soko tara sogha halavu tatavale na beti, ma Yahweh te bosa vania Joshua te vagha eni,
2“Ko vilira hangavulu rua na mane sasakai sopa kema,
3mo ko bosa vanira, ge kara holai hangavulu rua na vatu ivei tara tughuru iga na lei manesukaghi ghobuna na beti tina Jordan, ma kara holai ma kara ovuovu kolui tana bona kau kabu iga tana bongi taeni.”
4Ma Joshua te holo kolura hangavulu rua na mane sasakai sopa kema,
5me bosa vanira te vagha eni, “Kau tona ighobuna i Jordan inaghona na Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu nina Yahweh, nimiu na God. Sopa sakai tamiu ke tabe datoa sakai na vatu, makau holavalai hangavulu rua na vatu, tango sakai ta hangavulu rua na kema.
6Na vatu ini ka gonia na vatei ghanaghana oliana na beti te beto me mua tave. Tana lei bongi ke mai, ma ge kara huatighau rana dalemiu, ‘Na hava na ghanaghana iga na lei vatu raini?’
7Keri ge kau bosa tughu vanira te vagha eni, ‘Na lei vatu raini tai ghanaghana olia iga na beti tina Jordan te mua tave tana bona tara hola halavua na Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu nina Yahweh.’ Na vatu ini kara tughuru iga didira na vatei ghanaghana oli rana Israel.”
8Na vure tara goni taonia na hava Joshua te bosa vanira nia, mara holai hangavulu rua na vatu sule ighobuna na beti tina Jordan taonia sopa kema taonia na hava Yahweh te bosa vania nia Joshua. Ra holai na vatu va ivei tara taludatoi ga na vale tapole, gara vara datoi ivei tara nea na lutuani.
9Ma Joshua ghua te kisua sakai na vatei ghanaghana oli nia hangavulu rua na vatu i ghobuna na beti tina Jordan tana bona tara tughuru iga na lei manesukaghi tara holaa na Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu. Me ghana so ritini mai so itaeni na vatei ghanaghana oli eni.
10Na lei manesukaghi tara hola na Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu tara tughuru beto i ghobuna na beti tina koekobe ra goni kale sokoi na lei bosana Yahweh te vahea Joshua. Aeni te vagha na hava Moses te aravaghighi. Tana bona ia eni, na vure tara mina sakutua tana pari mamaha va na beti tina.
11Mi tana bona gaira udolu tara sara ilevuna na beti tina vaho gera sakutua halavu, rana manesukaghi tara hola nina Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu Yahweh.
12Na lei malaghai tana kemadira Ruben ma Gad, maia na vike a Manasseh, tara idevira rana Israel na sogha halavuana na beti tina taonia nina arevaghi Moses.
13E vati hangavutu na togha ni malaghai laga raini tara gonigonidila ni veitotoghoni tara sogha halavua na nanata Jericho tana matana Yahweh.
14Tana dani vaghana eni a Yahweh te nea Joshua ge haba vule tana matadira na vure ni Israel, mi tana lei bongi ni volana te vagha tara nea iga Moses idania.
15Mi muruna eni Yahweh te bosa vania Joshua,
16ge ke kokokoe sule vanira na lei manesukaghi tara holaa na Bokisi ni Vetena ni Baubahu Tabu ge kara dato sania na beti tina.
17Ma Joshua te goni taonia na hava God te bosa vania nia.
18Tana bona tara dato sania mai na beti na lei manesukaghi ini, na beti te vuivuni ni ghoe tave oli te ghaghua haia iga me saravia na kakaburuana/keburuana na beti.

19Rana vure Israel tara sogha halavua na beti tina Jordan tana hangavulu/paregho na bongina na vuivuni na vula tana niulu, mara ghaha na bona tara holoa nia Gilgal, tana paleva uluna Jericho.
20Iga Joshua e holai hangavulu rua na vatu tana beti tina Jordan, me varavarai.
21Ma Joshua e ghoi bosa vanira rana Israel, “Tana lei bongi ke mai nagho, rana lei dalemiu igeva kara huatighau ma kara ghaghua, ‘?Na hava na ghanaghana iga na lei vatu ini?’
22Keri gekau bosa tughu vanira te vagha eni, ‘Iani rana Israel tara sogha halavua na beti tina Jordan tana bona te mamaha.
23Tana matamiu, a Yahweh, nimiu na God, te nea ge mamaha na beti tina ritini ighau udolu tau soga halavu, te vagha te nea iga ge mamaha na tahi Sisi ga sogha halavu ighita udolu.
24E nea te vagha eni ge na lei taba ni vure tana maramana kara manahana nina maana Yahweh, ge kau nia kikinima a Yahweh, nimiu na God, itaeni maia ke va me va.