Text copied!
CopyCompare
RIBA HARIHARIUNA - Iosua

Iosua 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tatao gamagaridi Ioridano eai se gaeoavasieao, Guiau i ribalau Iosua arinai, i ene.
2Tatao saudoudoi‐labui u hetorodi hari bogao tau esega, hari bogao tau esega.
3U lauhesomdi, u ene, Ioridano duaduarina eai kohena va edi aba totoro, veu saudoudoi‐labui au abidi, au bahedi, iboni emi aba eno au toredi.
4Iosua tatao‐saudoudoi‐labui va i eogaidi, isi Isaraela nanatunaeao aridi eai i hetorodi va, hari bogao tau esega, hari bogao tau esega.
5Iosua ie ribalau aridi eai, i ene, Guiau emi Eaubada ena ake matana eai au gaeoavasi, esau, esau ena veu dobaiarona eai i laei, doha Isaraela nanatunaeao adi bogao ta hasiridi:
6Emi heiheinoi teina, maraitom‐asubena nanatumiueao se oimuri si ene, Teina veu aisana?
7Abo au heuioidi, au ene, Guiau ena ribahesunuma akena se heavasi Ioridano eai, goila i didilautom, teina veu ta Isaraela nanatunaeao edi aba nuanuatuina i lau e, nige nosina.
8Isaraela nanatunaeao Iosua ena riba se lauvataidi, Ioridano duaduarina eai veu saudoudoi‐labui se abidi, doha Guiau Iosua i heriba, adi bogao saudoudoi‐labui se hegonoahidi, se laedi edi aba eno eai, nei eai se toredi.
9Iosua veu saudoudoi‐labui Ioridano duaduarina eai i tarinidi, kohena va ribahesunuma akena taubahebahei edi abo totoro va arinai se otahai, i laoma, i laoma e, huia ta.
10Kohena ake taubahei Ioridano duaduarina eai se totoro i lau e, ginauri gamagaridi Guiau Iosua i lauhesom va tatao i heribaheohi, eo Mose hinage Iosua i lauhesom va i heribaheohidi: abo tatao se gaeoavasiheulai.
11Tatao gamagaridi se gaeoavasiohieao abo Guiau ena ake se laei, eo kohena tataodi se gaeoavasi hinage tatao matadi eai.
12Reubena nanatunaeao, eo Gada nanatunaeao, eo Manasa boganaeao tupona, Isaraela nanatunaeao matadi eai se gaeoavasi, doha Mose i heribadi.
13Tatao tausani tatao‐labui Guiau matana eai se gaeoavasi, se lau Ieriko gonuna eai.
14Nei asubenana ne Guiau Iosua i hedebasae Isaraela gamagaridi matadi eai, ia se heasisiei, doha Mose se heasisiei ena mauri asubena gamagaridi eai.
15Guiau i ribalau Iosua arinai, i ene,
16Kohena, ribahesunuma akena taubahebahei u lauhesomdi, isi Ioridano eai se gaeosaema.
17Arinai Iosua kohena i lauhesomdi, i ene, Ioridano eai au gaeosaema.
18Kohena, Guiau ena ribahesunuma akena taubahebahei, Ioridano duaduarina eai se gaeosaema se totoro tano pitapitarina eai, Ioridano goilana edi dobila abo se lauvatai, laopaana se heboriri doha bagubaguna va.

19Navarai heesegana eai, asubena hesaudoudoina eai, tatao Ioridano eai se gaeosaema Giligali eai se mia, Ieriko tupo aruabo eai.
20Veu va saudoudoi‐labui Ioridano eai se abidi va, Iosua Giligali eai i tarinidi.
21I ribalau Isaraela nanatunaeao aridi eai i ene, Maraitom‐asubena nanatumiueao tamadi se oimuridi si ene, Teina veu aisadi?
22Nanatumiueao abo au heribadi au ene, Teina Ioridano eai Isaraela tano pitapitarina eai se gaeoavasi.
23Paana Guiau emi Eaubada, matamiu eai Ioridano goiladi i hegumadi, i lau e, au gaeoavasi, doha hinage Guiau emi Eaubada ena laulau matamai eai Gabogabo Buiabuia i hepitari i lau e, ai gaeoavasi:
24Bena tatao gamagaridi tanoubu eai ta Guiau nimana abo se nuatui, si ene i didiga, omi hinage bena Guiau emi Eaubada au matausiei nige nosina.