Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yozuee

Yozuee 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ Isaili bui píi bùa Yuudɛ̃wa aa làa, ↄ̃ Dii yã'ò Yozueeɛ à mɛ̀:
2Á bui kuɛplaↄ guu à gbɛ̃́ↄ sɛu dodo,
3ní onɛ́ aa gbɛ sɛ́lɛ swa'ɛu mɛ̀n kuɛpla gu pↄ́ sa'onaↄ zɛu súsu, aai buaò aa kálɛ gu pↄ́ á iu gwã́a.
4Ɔ̃ Yozuee gbɛ̃ↄn kuɛplaↄ dìlɛ Isaili buiↄ guu dodo, ↄ̃ à ń sisi.
5A ònɛ́: À gɛ́ Yuudɛ̃ ɛu Dii á Lua kpagolo aɛ, á baade i gbɛ sɛ di a gã̀u á Isaili bui dasilɛu.
6Gbɛ beeↄ i gↄ̃ɛ́ seela ũ. Tó á nɛ́ↄ á lá zia, gbɛ beeↄ dɛɛ́ kpelewa ni,
7à onɛ́, kɛ́ wà bùa ń Dii bàakuaánↄ kpagoloo, ↄ̃ a í zↄ̃̀ɛ, ↄ̃ gbɛpiↄ gↄ̃̀ Isailiↄnɛ a yãdↄngubↄ ũ gↄↄpii.
8Ɔ̃ Isailiↄ kɛ̀ màa lá Yozuee ònɛ́wa. Aa gbɛ sɛ̀lɛ Yuudɛ̃ ɛu mɛ̀n kuɛpla Isaili bui dasilɛu, lá Dii ò Yozueeɛwa. Aa bùaò aa kàlɛ gu pↄ́ aa ìu.
9Gbɛ̀ mɛ̀n kuɛpla pↄ́ wa sɛ̀lɛ swa'ɛu sa'ona pↄ́ aa Dii kpagolo sɛapiↄ zɛkĩi ↄ̃ Yozuee dìdikↄ̃a, aa ku we e ń a gbão.
10Sa'ona pↄ́ aa kpagolopi sɛaↄ gↄ̃̀ zɛa swa'ɛu e yã́ pↄ́ Dii dìlɛ Yozueeɛ a ò gbɛ̃́ↄnɛ gɛ̀ làaò píi, lá Mↄizi dìlɛɛ̀wa. Gbɛ̃́ↄ kɛ̀ kpakpa aa bùa.
11Kɛ́ aa bùa ḿpii aa làa, ↄ̃ sa'onaↄ gbàsa bùa ń Dii kpagoloo gbɛ̃́ↄ wáa.
12Lubɛni buiↄ ń Gada buiↄ ń Manase buiↄ lɛɛ doo mɛ́ dↄ̀aa bùa Isaili bui kĩniↄnɛ, lá Mↄizi ònɛ́ yãawa. Aa ń gↄ̃kɛbↄↄ kũa.
13An zĩgↄ̃ↄ kà gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bla (40.000) taawa. Aa bùa ń Dii dↄ̃ao, aa gɛ̀ Yeliko sɛ̃u ń zĩ̀ sↄuo.
14Gↄↄbeezĩ Dii Yozuee kã̀fĩ Isailiↄnɛ ḿpii, ↄ̃ aa aà yãmà e à gɛ̀ gàò, lá aa Mↄizi yãmàwa.
15Ɔ̃ Dii yã'ò Yozueeɛ à mɛ̀:
16O sa'ona pↄ́ aa ikoyã kpagolo sɛaↄnɛ aa bↄ swa'ɛu.
17Ɔ̃ Yozuee ònɛ́ aa bↄ swa'ɛu,
18ↄ̃ aa bↄ̀u. Kɛ́ aa gbapɛ̀lɛ sĩ̀sĩa, ↄ̃ swa'i ɛ̀a sù a gbɛu gↄ̃̀ↄ. À pà à dàgua e à sĩ̀sĩ sɛ̀ lá a káauwa.

19Mↄ sɛ̃́ia gↄↄ kwide zĩ́ ↄ̃ Isailiↄ bↄ̀ Yuudɛ̃ swa'ɛu, aa gɛ̀ bòokpà Giligali, Yeliko gukpɛ.
20Yozuee gbɛ̀ mɛ̀n kuɛpla pↄ́ wa sɛ̀lɛ Yuudɛ̃ ɛupiↄ dìdikↄ̃a Giligali we.
21A ò gbɛ̃́ↄnɛ: Tó á buiↄ sù ń maeↄ là zia aa mɛ̀, gbɛ beeↄ yáasi dɛa ni,
22à onɛ́ á buaa Yuudɛ̃wa gugii ũ seelaɛ,
23asa Dii á Lua a í bàɛ́ á táa'ozɛuɛ, ↄ̃ a bua lá a bua Ísia Tɛ̃a pↄ́ à a í bàɛ́wawa.
24Dii kɛ̀ màa, kɛ́ dṹnia bui píi e dↄ̃ kɛ́ á gbãa vĩ, ápiↄ sↄ̃ íↄ Dii á Lua vĩa vĩ gↄↄpii.