Text copied!
CopyCompare
Apanlli Kuku - Josueya

Josueya 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
9Anumun Josueyshat patumbchee 12 yáyaru, yuwash apanllpan urkar Apanllee kajonarini kursin xiyarangana, anush apusanand xanateeru kasarangiya. Anshat patumbich na wandaritam apusanand taakiya.
10Watam Apanll waana Josueyaa kamachtaranguwa. Ashirucha, Josueyshat anuritam tiptsiree kamachtarangu, uwshtisin Josueyaa kuk payuranganaya. Sirútama Móysisarineetsi kuk payurangana ashiritam waatssha kuk payuranganaya. Ashiriya, apanllpanshitisin urkar Apanllee kajonarin kuyarusin, Ortagaa kung apusanand xiyarangsin, Israelchichshitisin anuritam mikamarshchiri arachich kitaranganaya.
11Tputs ichingarusin arachich kitaramchusin, anumun iwaz apanllpanshitisin urkar yuw Apanllee kajonarini kurana anshitisin, kárirangtamsinaya. Sheersin, yusur tputsee arangeem imazaranganaya.
12Mishat, tapazpantamsin tputs, Rubenarinchich, Gadarinchichtam, anumun chawap Manasesarinchichtam, anoo kung kitarangtamsinaya. Anshitisin tputs tapazpanandaritssin wasina Israelchichee arangeem imazaranganaya. Watam sirútamasari Móysisarini anoo kamachtaku kasaranguwa.
13Ashirucha, anuritam chinarangusin naataranganaya. Anshat yakat Jericoynungiri watsiri kusarangsin, tapazeemarisha pshtumaam washunand 40 mil shaniyaranganaya. Sheersin, Apanlleetssha kajonarini ungirtaksin, shurangaktar ashirangsin, arangeem watandsap naataranganaya.
14Anpurshat zar Apanll Josueyaa kis naparangiya. Ashirucha, Josueysha kizpur kurak tamapari ashiru taarangu, Israelchich kis naparangsin, kukoo kapung payuranganaya. Sirútama Móysisarineetsini kuk payurangana ambitam Josueyaatsshat ashiranganaya.
15Ndatuma apanllpan urupung káyarusin, Apanllsha Josueyaa;
16Shiyshat apanllpanee urkar kamachtangi. Yuwis Apanllee kajonarini kuris anis mikeerus Ortagaa kung káringints, tángcha, tárangiya.
17Josueyshat anuritam, Ashiri siysat Apanllee kajonarini kuris anis, káringints, tárangu,
18apanllpanshitisin urkar anuritam urupung káriramchusin, yuwash tsap puzamuna anush yusur kung zaw ashirangu, sirú tamarangpari ashiritam kung yusur naantaramach ashirangiya.
19Anpur Israelchich masach kaneeschishuri tsupsha minumtashuritam chungaam maats tushiychu, anush Ortagaa kung shitungeerandsin, yakat Jericoyapsha, yap zar yaku amb Guilgaalash tsap kusaranganaya.
20Josuey anushsha yuwaa Ortagash kung 12 patumbich yarangu anoo xanateeru kasarangiya.
21Sheeru, Israelchicheetssha, Ayam iparis nee patumbchee pakchusin, uru saanaatsisha mashchinllinaya. ¿Mayaamaja nee patumbchee xanatarangana? tákchusin,
22siysat ipareetsis kamankus, Siyaam nlluranureemis mangis p'tsimaam ashiranganaya. Watam sirútama iyashuch Israelchich Ortagaa kung puzamun kitarangana.
23Apanll waana, iyaam Israelchicheemani kung Ortagaa arachich kitpana átu kungoo puzarangu, anush iyashuch kitaranganaya. Sirútama iyashcheem Apanll Maree Chumbeepimashee wizpurpa puzarangu, anush iyshat kitarangani, ambitam Ortagaa kung ashirangiya. Anpurcha ayam nee patumbchee pakuni, nizpurisheemani atusin wayaranganaya.
24Anoo tputs yaktashcheew ichingaru tsapurnas yasaksin, Apanllimari kizpureeru ashirangiya, átangat ashkanaya. Ashiri siysat nlluranuris Apanllee kuk urutamari payungtamtsa, táyarus, ipareetsis ksangtsa, Josuey Israelchichee tárangiya. Ashiriya, na kamaneena yuwaa Josuey Israelchichee wanasir waneeyaru kasarangu anootsi.