Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yosuwe

Yosuwe 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yamaan birin to yelin Yurudɛn baan gidɛ, Alatala yi a fala Yosuwe xa, a naxa,
2“Ɛ xɛmɛ fu nun firin tongo yamaan yɛ, bɔnsɔn keden, muxu keden.
3Ɛ xa e yamari e xa gɛmɛ fu nun firin tongo Yurudɛn baan xude wunla ra saraxaraline yi tixi dɛnaxan yi. Ɛ e xali, ɛ sa e sa ɛ to xideni.”
4Yosuwe yi xɛmɛ fu nun firin xili a bata yi naxanye sugandi Isirayila yamaan yɛ, bɔnsɔn keden, muxu keden.
5Yosuwe yi a fala e xa, a naxa, “Ɛ dangu Alatala ɛ Alaa Layiri Kankiraan yɛtagi, ɛ siga Yurudɛn baan tagini. Ɛ tan muxu keden kedenna birin xa gɛmɛ keden keden tongo ɛ tungunna fari lan Isirayila kaane bɔnsɔnne xasabin ma,
6alogo na xa findi taxamasenna ra ɛ tagi. Ɛ diine fama ɛ maxɔdindeni nɛn tila, e naxa, ‘Gɛmɛni itoe findixi nanse ra ɛ tan xa?’
7Ɛ a falama nɛn e xa, ɛ naxa, ‘Ito nan a yitaxi a Yurudɛn igen bolon nɛn Alatalaa Layiri Kankiraan yɛɛ ra. A to Yurudɛn baan gidi, baa igen birin yi bolon. Gɛmɛni itoe na feen nan nabirama Isirayila kaane ma han habadan.’ ”
8Yosuwe naxan yamari Isirayila kaane ma, e yi na liga. E yi gɛmɛ fu nun firinne tongo Yurudɛn baan tagi, alo Alatala a fala Yosuwe xa kii naxan yi, naxan yi lanxi Isirayila bɔnsɔnne xasabin ma. E yi e xali yamaan daaxadeni, e sa e sa mɛnni.
9Yosuwe mɔn yi gɛmɛ fu nun firin dɔxɔ Yurudɛn baan xude wunla ra Layiri Kankiraan maxali muxune yi tixi dɛnaxan yi. E mɔn na yi han to.
10Saraxaraliin naxanye yi Layiri Kankiraan xalima, ne yi lu tixi Yurudɛn baan xude wunla ra han yamaan yi yelin Alatalaa yamarine birin nakamalɛ Yosuwe bata yi naxanye fala e xa alo Musa fan Yosuwe yamari naxanye ra. Yamaan yi e mafura gidɛ.
11Yamaan birin to yelin danguɛ, Alatalaa Layiri Kankiraan nun saraxaraline yi dangu yamaan yɛtagi.
12Rubɛn bɔnsɔnna nun Gadi bɔnsɔnna nun Manase bɔnsɔnna fɔxɔ kedenna yi dangu Isirayila yamaan yɛɛ ra e nun e yɛngɛ so seene alo Musa a fala e xa kii naxan yi.
13Fayida sofa wuli tonge naanin ɲɔxɔndɔn yi dangu Alatala yɛtagi yɛngɛso xinla ma, siga Yeriko mɛrɛmɛrɛne binni.
14Na lɔxɔni, Alatala yi Yosuwe findi muxu gbeen na Isirayila kaane birin yɛtagi. E yi a binya a siimayaan birin yi alo e Musa binya kii naxan yi.
15Alatala yi a fala Yosuwe xa, a naxa,
16“Saraxaraliin naxanye Layiri Sereya Kankiraan xalima, ne yamari, e xa te Yurudɛn baani.”
17Yosuwe yi saraxaraline yamari, a naxa, “Ɛ te Yurudɛn baani.”
18Saraxaraliin naxanye yi Alatalaa Layiri Kankiraan maxalima, ne to te Yurudɛn baani, e yi e sanna bama igeni waxatin naxan yi te xaren na, baa igen mɔn yi xɛtɛ a kiini, a mɔn yi dangu fɔlɔ alo a singeni. Yurudɛn baan birin mɔn yi findi fufaan na.

19Yamaan te Yurudɛn baani ɲɛɛn kike singen xii fuden nan ma. E yi sa e daaxadeni tɔn Giligali taani, Yeriko sogeteden binni.
20E gɛmɛ fu nun firinna naxanye tongo Yurudɛn baani, Yosuwe yi ne dɔxɔ Giligali taani.
21A yi a fala Isirayila kaane xa, a naxa, “Xa ɛ diine ɛ maxɔdin waxati famatɔni, e naxa, ‘Nanse gɛmɛni itoe ra?’
22ɛ e xaranma ito nan ma, ɛ naxa, ‘Isirayila kaane Yurudɛn baani gidi nɛn a yixaraxin na.’
23Amasɔtɔ Alatala ɛ Ala Yurudɛn baani ito xɔri nɛn ɛ yɛɛ ra, han ɛ yi gidi alo Alatala ɛ Ala Gbala Baan liga kii naxan yi, a yi a xɔri en yɛɛ ra han en yi gidi.
24A na feen ligaxi nɛn alogo dunuɲa siyane birin xa a kolon a Alatala sɛnbɛn gbo. E nun mɔn ɛ xa gaxu Alatala ɛ Ala yɛɛ ra habadan.”