Text copied!
CopyCompare
U VURUNGAN ROF FOUN TEN GOV NANE JISAS KRAIS - Josua

Josua 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tan nainy te guas fakap bus a fokinai vainy tana vun iny Isrel tan mes panainy aurom tana aurom iny Jodan, kat to ana Tsunaun tsue of to Josua, sa tsue,
2“Tana safunuu ana fuan na vun iny Isrel anyi nom rom ta isen ta mes tana isen isen na vun,
3ana nyi te tsue of irari na ina safunuu ana fuan na mes to ari isen patsukan na mes nom non na isen ta fats, tsuan naa aya koman na aurom, tana inin na pan te tsutsun fo tsoiny faakor. Ana nyi te tsue of irari ma govets naa ri na fo fats to aya ana ri te fakei ya tana pan te nai tovaar nats romi tovei tana voiny.”
4Tan nainy te pisainy fakap bus e Josua na safunuu ana ina fuan na mes to ari, ana ayei fikoo ratuari.
5Ya tsue of ratuari sa tsue, “Kua famumua nats yam Jodan, mumua iny nats yam a Gen te kaa minon tsuen man an Faun ten Gov. Mes patsukan fatua gogon iny naa non a isen na fats tsuan, naa of non a nain ya na vun tana vun iny Isrel.
6Tan nainy te tagei ror a vainy fats to ari ana ri te fakats fatabiny a ka te kat a Tsunaun tana aurom iny Jodan. Tan nainy vou te rangats varomin guei tsumin saf man nan fats to ari na,
7Ana mi te tsue of irari tan nainy te guas a Gen te kaa minon tsuen man, an Faun ten Gov ana pan te guas ari mats enato sa gim to ma koor. Ai nan a man nan fats to aya, ma natiny tagei ari ya na vavainy ri te fakats fatabiny a ka te ruak fatoobing nei aya.”
8Ana vavainy kat ton a foka te tsue of rari e Josua ri ma kat. Ari nom a safunuu ana fuan na fats tana koman na aurom, isen na mes patsukan govets a nain ya na fats ri govets fi naa towa tana pan te tovaar rori tana voiny, ri faroso towa putaa.
9Josua te nom kan ir a te vainy ri fatsuiny ton na mes a safunuu ana fuan na fats inin a pan te tsutsun a fo tsoiny faakor to te sog a Gen te kaa minon tsuen man an Faun ten Gov, koman na aurom (onot roman u fats to ari te kaa farokot kan eraror.)
10A fo tsoiny faakor to ari te tsutsun koman na aurom iny Jodan sa onot te kat fakap ari na fokinai ka to te tsue of a Tsunaun e Josua ma kat. A foka to aya te tsue kan iny e Moses. A vavainy te guas vevesau tsun er tan mes panan nan na aurom.
11Tan nainy te ruak bus a fokinai tan mes panainy aurom kat to an tsoiny faakor to te natiny sog ror a Gen te kaa minon tsuen man an Faun ten Gov taan famumua pis ratuari na fokinai vavainy.
12A vainy tana vun ten Ruben ai tana vun kan ten Gad an mes panainy vavainy tana vun ten Manase ari to te kakoun iny fapupuan famumua kan ra nari na vavainy, faarei te tsue of irari e Moses.
13A Tsunaun te kaa fisen ramiri, to sa onots ovein fats safunuu na tapan tana vainy te kakoun of a puan to ser guas tan mes panainy aurom ri na fi eranato tana pan a toobing panan na Jeriko.
14A taa Isrel te tagein na ka te kat a Tsunaun to ser tagei fanatnat iny e Josua, ayei na gima mes babainy. Ri kat to ser fatsitsi bus to Josua onot te mat ya, faarei te fatsiitsii finy ari Moses.
15Kat to ana Tsunaun tsue of to Josua ma tsue of yan tsoiny faakor to te natiny sog ror a Gen te kaa minon tsuen man ten Gov an Faun kan Tsunia, ma pasan osing bus ari na aurom.
17Josua vovou iny ton na ka te tsue of ya na Tsunaun ma kat.
18Tan nainy te pasan osing bus tsoiny faakor a tatangin na aurom, kat to ana aurom tanik iny koor fatabin busen nato faarei te natiny koor famuan fi ya.
19A vavainy te guas a aurom tana faa safunuun nainy tana vaamuan nan na iifaa, ana ri tovaar to panan na ngats fan iny Gilgal, tatangin na Jeriko tan panan te natiny ruak osing minon na nuaf.

20Kat to ai Josua fatsutsuiny to na safunuu ana fuan na fats to te nom mi ya tana aurom iny Jodan.
21Ana ayei tsue of raton na taa Isrel sa tsue, “Tan nainy vou te tsikoo iny rangat ror guei tsumi saf man nan fats to ari na,
22ana mi te tsue of irari te faakouts fi mami na Tsunaun tan nainy te famats ya na aurom to sam taainy guas a aurom iny Jodan tana mats.
23A Tsunaun Ayei na Gov tsura te faamats of rara na aurom iny Jodan ma guas ara senvir minon te kat fiya tana aurom iny Riid (Red Si) sa onot ovei nainy te guas fakap ari tan mes panan.
24Tana ka tsun to aya te kat iraror a fokinai tana monaagits faavot to ana ri te nai nat iny a karap nan na parits ten Gov ana mi te fatsiitsii na Ya Ayei na Tsunaun, tan fo mamatsiny nainy.”