Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Josue

Josue 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa dihang nakatabok na ang tanang katawhan sa Jordan, miingon si Yahweh kang Josue,
2“Pagpili ug napulo ug duha ka kalalakin-an alang sa imong kaugalingon gikan sa taliwala sa katawhan, usa ka lalaki gikan sa matag tribo.
3Ihatag kini kanila nga mando: 'Dad-a ang napulo ug duha ka mga bato gikan sa taliwala sa Jordan diin nagtindog ang mga pari sa mala nga yuta, ug dad-on kini diha kanimo ug ibutang kini sa dapit diin kamo magpahulay karong gabhiona.'”
4Unya gitawag ni Josue ang napulo ug duha ka kalalakin-an nga iyang gipili gikan sa katribohan sa Israel, usa gikan sa matag tribo.
5Miingon si Josue kanila, “Adto ngadto sa taliwala sa Jordan sa atubangan sa sagradong sudlanan sa kasabotan ni Yahweh nga inyong Dios. Ang matag usa kaninyo magpas-an ug bato, sumala sa gidaghanon sa mga tribo sa katawhan sa Israel.
6Mao kini ang timaan alang kaninyo diha sa inyong taliwala sa dihang mangutana ang inyong mga anak sa umaabot nga mga adlaw, 'Unsa man ang buot pasabot niining mga batoha alang kaninyo?'
7Unya mosulti kamo ngadto kanila, 'Natunga ang katubigan sa Jordan atubangan sa sagradong sudlanan sa kasabotan ni Yahweh. Ang katubigan sa Jordan natunga, sa dihang gitabok na kini sa Jordan. Busa kining mga batoha mahimong handomanan ngadto sa katawhan sa Israel hangtod sa kahangtoran.'”
8Gituman sa katawhan sa Israel ang gimando ni Josue, unya mikuha sila ug napulo ug duha ka mga bato gikan sa taliwala sa Jordan, sama sa giingon ni Yahweh ngadto kang Josue, nagtapok sila sa samang gidaghanon ingon nga katribohan sa katawhan sa Israel. Gipas-an nila kini ngadto sa dapit diin sila nagpahulay sa kagabhion ug gitapok nila kini didto.
9Unya gitapok ni Josue ang napulo ug duha ka mga bato sa taliwala sa Jordan, sa dapit diin nagbarog ang mga tiil sa mga pari nga nagpas-an sa sagradong sudlanan sa kasabotan. Ug ang handoman anaa pa didto hangtod niining adlawa.
10Ang mga pari nga nagpas-an sa sagradong sudlanan sa kasabotan nagbarog taliwala sa Jordan hangtod nga nahuman ang tanan nga gimando ni Yahweh ngadto kang Josue sa pagsulti sa katawhan, sumala sa tanan nga mga mando ni Moises ngadto kang Josue. Nagdali ang katawhan ug nitabok sila.
11Sa dihang ang tanan nga katawhan nahuman na sa pagtabok, ang sagradong sudlanan sa kasabotan ni Yahweh ug ang mga pari mitabok nga naglantaw ang katawhan.
12Ang tribo ni Reuben, ang tribo ni Gad, ug ang katunga sa tribo ni Manases miagi sa atubangan sa katawhan sa Israel nga han-ay ingon nga mga sundalo, sama sa giingon ni Moises kanila.
13Mokabat ug 40, 000 ka kalalakin-an nga nabansay alang sa gubat ang milabang sa atubangan ni Yahweh, alang sa gubat sa kapatagan sa Jerico.
14Nianang adlawa gihimo ni Yahweh si Josue nga bantogan sa mga mata sa tanang Israelita. Gitahod nila siya—ingon nga gitahod nila si Moises—sa tanan niyang mga adlaw.
15Unya nakigsulti si Yahweh kang Josue,
16“Mandoi ang mga pari nga nagpas-an sa sudlanan sa pagpamatuod nga mopahawa na gikan sa Jordan.”
17Busa, gimandoan ni Josue ang mga pari, “Pahawa na gikan sa Jordan.”
18Sa dihang ang mga pari nga nagpas-an sa sagradong sudlanan sa kasabotan ni Yahweh mipahawa sa taliwala sa Jordan, ug ang ilang mga tiil mitikang sa mala nga yuta, unya ang katubigan sa Jordan nabalik sa nahimutangan niini ug miawas sa matag kilid niini, sama sa nahitabo sa milabay nga upat ka adlaw.

19Mipahawa ang katawhan sa Jordan sa ikanapulo nga adlaw sa unang bulan. Nagpabilin sila sa Gilgal, ang sidlakan sa Jerico.
20Ang napulo ug duha ka mga bato nga ilang gikuha gawas sa Jordan, gitapok ni Josue sa Gilgal.
21Miingon siya sa katawhan sa Israel, “Sa dihang mangutana ang inyong mga kaliwat sa ilang mga amahan sa moabot nga panahon, 'Unsa man kining mga batoha?'
22Sultihi ang inyong mga anak, 'Dinhi mitabok ang mga Israelita sa mala nga yuta sa Jordan.'
23Gipamala ni Yahweh nga inyong Dios ang katubigan sa Jordan alang kaninyo, hangtod nga makatabok kamo, sama sa gibuhat ni Yahweh nga inyong Dios sa Dagat nga Kabugangan, nga iyang gipamala alang kanato hangtod nga kita nakalatas,
24aron nga masayod ang tanan nga katawhan sa kalibotan nga ang kamot ni Yahweh gamhanan, ug tungod niana inyong pasidunggan si Yahweh nga inyong Dios hangtod sa kahangtoran.”