Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOSUA

IOSUA 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israela bese ibounai ese Ioridane Sinavai idia hanaia vadaeni neganai, Lohiabada ese Iosua dekenai ia oda, ia gwau,
2“Iduhu 12 dekena amo tatau ta ta do oi abia hidi, ibounai 12.
3Vadaeni unai tatau 12 do oi hamaoroa, oi gwau, ‘Nadi 12, Ioridane Sinavai huana dekenai, hahelagaia taudia idia gini gabuna dekena amo do umui abia, do umui huaia lao, hari hanuaboi do umui kamepa gabuna dekenai do umui atodia.’ ”
4Vadaeni Iosua ese tatau 12, iduhu 12 dekena amo ia abia hidi taudia ia boiridia.
5Idia dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Lohiabada emui Dirava ena Taravatu Maua ena vairanai do umui lao, sinavai ena huana dekenai. Vadaeni umui ta ta ese nadi ta ta do umui abia isi, emui pagana dekenai atoa, Israela ena iduhu be 12 hegeregerena.
6Inai nadi be umui dekenai toa ta do idia lao. Vaira neganai, emui natudia ese umui do idia nanadaia, idia gwau, ‘Inai nadi edia anina be dahaka?’
7Unai neganai idia do umui hadibaia, umui gwau, ‘Ioridane Sinavai ena ranu be Lohiabada ena Taravatu Maua ena vairana dekenai ia siri. Taravatu Maua idia huaia hanaia neganai, ranu be kahana ta ia siri momokani. Inai nadi be Israela taudia edia laloatao toana, idia itadia neganai, iniseni idia vara gaudia do idia laloa lou.’ ”
8Israela taudia ese Iosua ena oda hegeregere idia karaia. Idia ese nadi 12 Ioridane Sinavai ena huana dekenai idia abia, Israela iduhu 12 edia toana, Iosua ena oda hereva hegeregerena. Vadaeni idia huaia lao, edia kamepa gabuna dekenai idia atodia diho.
9To Iosua danu ese ma nadi 12 ia abia, Ioridane Sinavai ena huana dekenai ia haginidia. Ia haginidia gabuna be hahelagaia taudia, Taravatu Maua idia huaia taudia, idia gini gabuna. Unai nadi be do noho, ia mai bona hari dina.
10Badina be hahelagaia taudia, Taravatu Maua idia huaia taudia, be Ioridane Sinavai ena huana dekenai idia gini, ela bona Lohiabada ese Iosua ia oda henia gaudia ibounai be taunimanima ese idia karaia haorea vadaeni. Inai gaudia be Mose ena oda ibounai, Iosua dekenai ia hamaoroa hegeregerena. Vadaeni taunimanima ibounai sinavai idia hanaia haraga.
11Taunimanima ibounai idia raka hanaia vadaeni, unai neganai, Taravatu Maua bona hahelagaia taudia danu idia hanaia. Taunimanima ibounai ese matana dekenai idia itaia noho.
12Rubena iduhu taudia bona Gado iduhu taudia bona Manase iduhu kahana taudia, mai edia tuari gaudia edia imadia dekenai, be Israela taudia edia vairana dekenai idia raka hanaia, guna Mose ese ia oda hegeregerena.
13Tuari taudia 40,000 bamona ese Lohiabada ena vairanai sinavai idia raka hanaia, Ieriko tano palaka dekenai, tuari totona idia hegaegae vadaeni.
14Unai dina dekenai Lohiabada ese Israela taudia edia vairanai Iosua ia hanamoa bada. Israela taudia ese Iosua idia matauraia bada, iena mauri dinadia ibounai, guna Mose idia matauraia hegeregerena.
15Vadaeni Lohiabada ese Iosua ia hamaoroa, ia gwau,
16“Hahelagaia taudia, Taravatu Maua idia huaia taudia, do oi oda henidia, Ioridane Sinavai dekena amo do idia daekau mai.”
17Vadaeni, Iosua ese hahelagaia taudia ia oda henia, ia gwau, “Ioridane Sinavai dekena amo do umui daekau mai.”
18Hahelagaia taudia, Lohiabada ena Taravatu Maua idia huaia taudia, be Ioridane Sinavai dekena amo idia daekau mai. Vadaeni edia aena be tano kaukauna dekenai idia atoa neganai, Ioridane Sinavai be maoromaoro ia heau lou, bona abata ia daekau lou, guna bamona.

19Hua ginigunana ena dina 10 dekenai Israela taudia be Ioridane Sinavai dekena amo idia daekau lao, Gilegala dekenai idia kamepa, Ieriko ena dina daekau kahana dekenai.
20Unuseni, Gilegala dekenai, unai nadi 12, Ioridane Sinavai dekenai ia abia gaudia, be Iosua ese ia haginidia.
21Vadaeni ia ese Israela taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Vaira neganai, emui natudia ese umui do idia nanadaia, do idia gwau, ‘Inai nadi edia anina be dahaka?’
22Unai neganai emui natudia do umui hamaoroa, umui gwau, ‘Israela taudia be inai Ioridane Sinavai idia raka hanaia, tano kaukauna dekenai.
23Badina be Lohiabada, emui Dirava, ese Ioridane Sinavai ena ranuna be umui emui vairana dekenai ia abia siri, ela bona umui raka hanaia vadaeni. Inai be gunaguna Lohiabada, emui Dirava, ese Davara Kakakaka, ai dekena amo ia doria siri, bona ai raka hanaia hegeregerena.
24Unai bamona ia karaia dainai, tanobada taudia ibounai do idia diba Lohiabada ena siahu be bada herea, bona umui danu ese Lohiabada emui Dirava do umui gari henia, ela bona hanaihanai.’ ”