Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - YƆSUA

YƆSUA 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kũ Isaraila buri sĩnda pínki bikũ̀ Yodaa ò làka, akũ Dikiri pì Yↄsuanɛ:
2Á buri mɛ̀n kuri awɛɛplanↄ tɛ́ à gbɛ̃nↄ sɛ́n dodo
3ǹ ońnɛ ò gbɛ̀ sɛ́tɛ swawɛɛn mɛ̀n kuri awɛɛpla gu kũ sa'orinↄn zɛn súsu, ò bikũo ò kátɛ gu kũ áni in gwãaniala.
4Akũ Yↄsua gbɛ̃nↄn kuri awɛɛplanↄ dìtɛ Isaraila burinↄ tɛ́ dodo, akũ à ń sísi
5à pìńnɛ: À gɛ́ Yoda wɛ̀ɛn Dikiri á Luda àkpati arɛ, á baadi gbɛ̀ sɛ́ à di a gã̀n á Isaraila burinↄ dasi lɛ́n.
6Gbɛ̀ dínↄ ni gↄ̃árɛ sèeda ũ. Tó á nɛ́nↄ á lá zia, bↄ́n gbɛ̀ dínↄ deárɛ a ũu,
7à pińnɛ, kũ ò ye ò bikũ kũ Dikiri bàka kunna kũoo àkpatiio, akũ a í zↄ̃̀kↄ̃rɛ, akũ gbɛ̀ɛ pìnↄ gↄ̃̀ Isarailanↄnɛ a dↄngu pↄ́ ũ ari gↄrↄ sĩnda pínki.
8Lɛn Isarailanↄ kɛ̀ lɛ lákũ Yↄsua òńnɛ nà. Ò gbɛ̀ɛ sɛ̀tɛ Yoda wɛ̀ɛn mɛ̀n kuri awɛɛpla Isaraila burinↄ dasi lɛ́n lákũ Dikiri ò Yↄsuanɛ nà. Ò bikũ̀o ò kàtɛ gu kũ ò ìn.
9Gbɛ̀ mɛ̀n kuri awɛɛpla kũ ò sɛ̀tɛ swawɛɛn sa'ori kũ ò àkpati sɛnaa pìnↄ zɛkian Yↄsua dìdikↄ̃a, ò kú gwe ari kũ a gbãrao.
10Sa'ori kũ ò àkpatii pì sɛnanↄ gↄ̃̀ zɛna swawɛɛn ari yã kũ Dikiri dìtɛ Yↄsuanɛ à ò gbɛ̃nↄnɛɛ gɛ̀ɛ à làkao pínki lákũ Musa dìtɛnɛ nà. Gbɛ̃nↄ kɛ̀ likalika ò bikũ̀.
11Kũ ò bikũ̀ ń pínki ò làka, gbasa sa'orinↄ bikũ̀ kũ Dikiri àkpatiio gbɛ̃nↄ wára.
12Rubɛni buri gↄ̃gbɛ̃nↄ kũ Gada buri gↄ̃gbɛ̃nↄ kũ Manasenↄ kpado gↄ̃gbɛ̃nↄ mɛ́ ò dò Isaraila buri kparanↄnɛ arɛ ò bikũ̀ lákũ Musa òńnɛ yã nà. Ò ń zĩ̀kabↄnↄ kũna.
13Ń zĩ̀karinↄ kà gbɛ̃nↄn dúbu bupla taka. Ò bikũ̀ Dikiri arɛ ò gɛ̀ɛ Yɛriko gbárannan kũ zĩ̀ soruo.
14Zĩ birean Dikiri Yↄsua sɛ̀ lei Isarailanↄnɛ ń pínki, akũ ò a yã mà ari à gɛ̀ɛ à gào lákũ ò Musa yã mà nà.
15Akũ Dikiri pì Yↄsuanɛ:
16Ǹ o sa'ori kũ ò doka àkpati sɛnanↄnɛ ò bo swawɛɛn.
17Akũ Yↄsua òńnɛ ò bo swawɛɛn,
18akũ ò bòn. Kũ ò gbá pɛ̀tɛ sĩ̀sĩia, akũ swa'i ɛ̀ra à sù a gbɛ̀n gↄ̃̀nↄ. À pà à dàgula ari à dà sĩ̀sĩla lán káakupↄ bà.

19Mↄ káaku gↄrↄ kuride zĩn Isarailanↄ bò Yoda swawɛɛn ò gɛ̀ɛ ò bùraa kàtɛ Giligala, Yɛriko ifãboki kpa.
20Yↄsua gbɛ̀ mɛ̀n kuri awɛɛpla kũ ò sɛ̀tɛ Yoda wɛ̀ɛn pìnↄ dìdikↄ̃a Giligala gwe.
21À pì gbɛ̃nↄnɛ: Tó á nɛ́nↄ sù ò ń denↄ là zia ò pì, gbɛ̀ dínↄ yáasi de deramɛɛ?
22À pińnɛ, á bikũna Yodaa gukoria sèedaamɛ,
23zaakũ Dikiri á Luda a í bàbaárɛ á zɛ́n, akũ a bikũ̀ lákũ a bikũ̀ Isira Tɛ̃ra kũ à a í bàbaárɛa nà.
24Dikiri kɛ̀ lɛ, de andunia buri sĩnda pínki gↄ̃ dↄ̃ kũ à gbãna vĩ, ákↄ̃nↄ sↄ̃ àgↄ̃ Dikiri á Luda vĩna vĩ gↄrↄ sĩnda pínki.