Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 SAMUEL

1 SAMUEL 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1David ese Saulo e haere henia vaitani, bena Ionatan bona David na lalo-tamona ai e hetura heheni; Ionatan ese David e lalokau henia, ia sibona e helalokau heniva heḡereḡerena.
2Una dina ai Saulo ese e dogoa tao; e rua, tamana ena ruma basine lou lao.
3Bena Ionatan na David ida e hegwauhamata heheni; badina be ia ese e lalokau henia, sibona e helalokau heniva heḡereḡerena.
4Ionatan ese ena hahedoki badana bona ena tuari dabuadia e doki oho, ena dare bona ena peva bona ena gaba ḡauna danu e ruha, iboudiai na David e henia.
5David e raka lasi, Saulo ese e siaia gabudia ela; unu gabu iboudiai ai e kwalimu. Bena Saulo ese ena tuari oreana biaguna ai e halaoa. Taunimanima iboudiai bona Saulo ena hesiai taudia danu ese una kara e moalelaia.
6Tuari amo e lou negana ai, David ese Filistia tauna e alaia mase murinai, hahine na Israel hanuadia iboudiai amo e didi lasi, ane e abi bona e mavaru danu. King Saulo ida e hedavari mai moaledia ida, edia tareko e ruirui, edia moale anedia e abi, bona edia gitara e hatai.
7Edia moale ai idia ese ina ane e abia hebou: Saulo ese ena daha daha e aladia, A David ese ena gerebu gerebu e aladia.
8Bena Saulo e badu dikadika, una hereva e badulaia; eto, David ena gerebu gerebu e gwauraidiamu, a lauegu daha daha mo e gwauraidiamu. Ma dahaka baine abia? Ina basileia a?
9Una dina amo Saulo ese David e vaira hua henia.
10Daba rerena ai, lauma dikana ta Dirava ena amo ese Saulo e butua tao, bena ena ruma ai e kavaia. David ese gitara e hataiava, dina iboudiai heḡereḡeredia. Saulo imana na mai iona;
11bena e tahoa, eto, David na haba ida aine raia bou. A David be nega rua e dekea.
12Saulo ese David e gari heniava; badina be Iehova ese David e bamoava, a Saulo vada e rakatania.
13Taunabunai Saulo ese ia vairana amo e siaia oho, daha ta biaguna ai e halaoa. Bena ia ese taunimanima vairadiai e raka lasiva e raka vareaiva.
14Bena David ena ḡaukara iboudiai na mai anidia namodia, badina be Iehova na ia ida.
15Saulo ese e itaia, ena kara iboudiai na mai anidia namodia, bena e gari henia.
16A Israel bona Iuda taudia iboudiai ese David e ura heniava; badina be ia na idia vairadiai e raka lasiva e raka vareaiva.
17Bena Saulo ese David e hereva henia, eto, Natugu kekenina roboana Meraba binai. Baina henimu, bavadavaia. Ḡau tamona, lau daigu ai ba goada, Iehova ena tuari ba tuarilaia. Badina be Saulo na ini e laloa toma, eto, Lau basina alaia mase, a Filistia taudia hari.
18Bena David ese Saulo e haere henia, eto, Lau be daika, bona varavaragu, tamagu ena ruma taudia, be daidia Israel ai, dainai lau na pavapava ravana ai bainala?

19A hari Saulo natuna hahinena Meraba na David bae henia eto negana ai, idia ese Adriele, tau Mehola, e henia, ia ese e adavaia.
20Saulo natuna hahinena ta, ladana Mikala, ese David e ura heniava. Haida ese Saulo e hamaoroa; bena Saulo lalona vada e namo.
21Saulo ese lalona e hadaia, eto, Baina henia, ihahekwakwalaina ai bainela, bena Filistia taudia imadia amo baine dika. Taunabunai Saulo ese David na nega iharuana ma e hamaoroa, eto, Harihari ravagu ai baina halaomu.
22Saulo ese danu ena hesiai taudia e haḡanidia, eto, David ba hereva henia hehuni, baoto “A kamonai, pavapava ese e lalo namo henimumu, bona ena hesiai taudia iboudiai ese e lalokau henimumu, taunabunai harihari pavapava ravana ai baola”.
23Bena Saulo ena hesiai taudia ese David unu e hereva henia toma. David eto, Umui o laloamu pavapava ravana ai bainala na ḡau pipikina a? Lau na ogoḡami taugu, bona asi dagigu.
24Saulo ena hesiai taudia ese Saulo e hamaoroa, eto, David na unu ini e gwau tomamu.
25Bena Saulo eto, David na ini ba hamaoroa toma, baoto “Pavapava na hahine davana ta se uramu, ina mo, peritome ai e iva heḡeḡe kopidia na Filistia taudia sinahu-ta edia amo; unu amo pavapavaese ia inaina ediai dava baine abi”. Saulo ena lalo-hadai be David na Filistia taudia imadia amo baine mase.
26Hari hesiai taudia ese ini hereva na David e hamaorolaia negana ai, David ese pavapava ravana ai bainela na e moalelaia. Bena negana do se ore ai,
27David e tore isi, ena tuari oreana ida, ela, Filistia taudia sinahu-rua e aladia mase; bena kopidia e ivadia, hari kopi iboudiai e laohaidia, pavapava e henia, pavapava ravana ai bainela totona. Bena Saulo ese ia natuna hahinena Mikala e abia, David e henia, ia adavana ai bainela.
28Saulo ese e itaia bona e diba, Iehova na David ida, bona Israel taudia iboudiai ese ia e ura henia;
29bena Saulo ese David e gari henia bada. Taunabunai, Saulo ese David e inai henia hanaihanaiva.
30Bena Filistia lohiadia na tuari totona e raka lasi loulouva, to e raka lasiva negadia iboudiai na David e kwalimu bada, Saulo ena hesiai taudia iboudiai na e hereadia. Taunabunai iboudiai ese ia ladana e heatolaia.