Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Samuyɛli Singena

Samuyɛli Singena 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɔli yelin falan tiyɛ Dawuda xa waxatin naxan yi, Yonatan nun Dawuda yi findi xɔyimane ra. Yonatan yi Dawuda xanu alo a yɛtɛna.
2Na lɔxɔn yɛtɛni Sɔli yi Dawuda makankan a fɛma, a mi tin a siga a babaa banxini.
3Yonatan yi layirin xidi e nun Dawuda tagi, bayo a bata yi a xanu alo a yɛtɛna.
4Doma gbeen naxan yi a ma, a na ba, a a so Dawuda yii e nun a yɛngɛ so domana, e nun a silanfanna nun a xanla nun a tagi xidina.
5Sɔli na yi Dawuda rasiga dɛdɛ, a feen sɔnɔyama nɛn. Sɔli yi tide matexin fi a ma yɛngɛsone xun na. Na yi rafan yamaan birin ma, hali Sɔli a kuntigine.
6Ganla xɛtɛmatɔna, Dawuda to bata yelin Filisiti sofaan faxɛ, Isirayila taane birin ɲaxanle yi mini Manga Sɔli ralandeni, e sigin sama, e e bodonma tanban xuiin nun maxase gbɛtɛne xuiin na, e sɔnxɔma sɛwani.
7Ɲaxanle yi e bode yabima ɲaxanni, e naxa, “Sɔli bata muxu wuli keden faxa, Dawuda tan wuli fu.”
8Sɔli yi na feen famu kii ɲaxini a xɔlɔ kati! A yi a fala, a naxa, “E wuli fu nan soxi Dawuda yii, n tan wuli keden. A mi fa dasaxi sese ra fɔ mangayana.”
9Sɔli yi Dawuda raɲaxu, fɔlɔ na lɔxɔn ma.
10Na xɔtɔn bode, yinna ɲaxin yi so Sɔli yi keli Ala ma. A yi waliyiya falane ti a banxin tagini. Dawuda yi kondenna maxama a xa alo a dari fena, Sɔli a tanban yi a yii.
11Sɔli yi a tanban woli, a naxa, “N Dawuda sɔxɔnma nɛn n na a sɔxɔnxin lu banxin kanke.” Koni Dawuda yi keli a bun ma dɔxɔɲa ma firin.
12Sɔli yi gaxu Dawuda yɛɛ ra, bayo Alatala bata yi a rabeɲin a lu Dawuda xɔn.
13Nanara, a yi Dawuda masiga a ra, a a findi sofa wuli fu kuntigin na. Dawuda yi lu sigɛ yɛngɛni gali xunna ra.
14Dawuda a feene birin yi sɔnɔyama, bayo Alatala yi a xɔn.
15Sɔli to a to a yi nɔɔn sɔtɔma tun, a gaxu a yɛɛ ra.
16Koni Dawuda yi rafan Isirayila nun Yuda birin ma, bayo a tan nan yi tima e yɛɛ ra e yɛngɛne yi.
17Sɔli yi a fala Dawuda xa, a naxa, “N ma dii tɛmɛ singen ni i ra, Merabi. N na a fima nɛn i ma futun na. Koni i wɛkilɛ han! I yi Alatala a yɛngɛne so.” Sɔli yi a miri, a naxa, “N mi n yiini tema a xili ma. Filisitine xa na liga!”
18Dawuda yi Sɔli yabi, a naxa, “Sese mi n tan na, sese mi n baba a bɔnsɔnna nun a denbayaan na Isirayila yi. Mangan xa findi n bitanna ra di?”

19Sɔli a dii tɛmɛ Merabi fi waxatin to a li Dawuda ma, a yi fi Adiriyɛli ma, Mehola kaana.
20Awa, Mikali, Sɔli a dii tɛmɛna, Dawuda yi rafan a ma. E to na fala Sɔli xa, na yi a kɛnɛn.
21Sɔli yi a fala, a naxa, “N na a fima a ma nɛn, alogo a xa findi a suxu fɛrɛn na, alogo Filisitine xa a faxa.” Sɔli mɔn yi a fala Dawuda xa a firindeni, a naxa, “I findima nɛn n bitanna ra to.”
22Sɔli yi yamarini ito fi a walikɛne ma, a naxa, “Ɛ falan ti Dawuda xa luxunni. Ɛ a fala a xa, ɛ naxa, ‘A mato i rafan mangan nun a kuntigine birin ma. Tin, i xa findi mangan bitanna ra.’ ”
23E yi na fala Dawuda xa. Koni Dawuda yi yabin ti, a naxa, “Ɛ tan yɛɛ ra yi fe xurin na a ra ba? N findi mangan bitanna ra? Setaren nan n tan na, tɔnɔ mi n na.”
24Sɔli a walikɛne yi sa a yɛba a xa Dawuda naxan falaxi.
25Sɔli yi e yabi, a naxa, “Ɛ falan ti Dawuda xa, ɛ naxa, ‘Mangan mako mi futu se ma, koni a xa sa Filisiti muxu kɛmɛ banxulan a fa e kidin na, alogo a xa a gbeen ɲɔxɔ a yaxune ra.’ ” Sɔli a kɔtɛni, Dawuda yi faxama Filisitine barakan nin.
26Sɔli a walikɛne yi sa na falane ti Dawuda xa. Dawuda yi wa a xɔn a xa findi mangan bitanna ra. Benun waxatin naxan falaxi,
27Dawuda yi keli e nun a fɔxɔrabirane, a sa Filisiti xɛmɛ kɛmɛ firin faxa. Dawuda yi fa e banxulan kidine ra, a yi a bɛrɛyaan dɛfexin so mangan yii, alogo a xa findi mangan bitanna ra. Nayi, Sɔli yi a dii tɛmɛ Mikali fi a ma a ɲaxanla ra.
28Sɔli to a to a Alatala Dawuda xɔn, Dawuda mɔn yi rafan a dii Mikali ma,
29Sɔli yi gaxu Dawuda yɛɛ ra dangu a fɔlɔn na. A yi findi a yaxun na a siin dɔnxɛn birin yi.
30Na waxatini Filisitine kuntigine yi sigama yɛngɛni Isirayila kaane xili ma. Yɛ yo yɛ, Dawuda yi nɔɔn sɔtɔma yɛngɛni dangu Sɔli a kuntigin bonne ra. A xinla yi te.