Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Samuel

1 Samuel 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Human siya makigsulti kang Saul, nagkasuod dayon si Jonatan ug si David, ug nahigugma si Jonatan kaniya sama sa iyang kaugalingong kalag.
2Sukad niadtong adlawa gikuha ni Saul si David aron moalagad kaniya; wala na niya siya tugoti nga mopauli pa sa balay sa iyang amahan.
3Unya naghimo ug kasabotan sa panaghigalaay si Jonatan ug si David tungod kay nahigugma man si Jonatan kaniya sama sa iyang kaugalingong kalag.
4Gihukas ni Jonatan ang iyang gisul-ob nga kapa ug gihatag kini kang David uban ang kasangkapan, lakip na ang iyang espada, ang pana, ug ang iyang bakos.
5Miadto si David kung asa siya ipaadto ni Saul, ug nagmalampuson siya. Gihimo siya ni Saul nga pangulo sa kasundalohan sa gubat. Nakapahimuot kini sa mata sa katawhan ug sa panan-aw usab sa mga sulugoon ni Saul.
6Sa pag-abot nila sa pinuy-anan gikan sa pagpakiggubat sa mga Filistihanon, ang mga babaye nangabot gikan sa tanang siyudad sa Israel, nanag-awit ug nanagsayaw, aron mosugat kang Haring Saul, inubanan sa mga gagmay nga tambor, uban sa kalipay, ug uban sa mga tulunggon.
7Nanag-awit ang mga babaye samtang nagpatugtog sila; miawit sila “Si Saul nakapatay sa iyang linibo, Ug si David sa iyang tinagpulo ka libo.”
8Nasuko pag-ayo si Saul, ug kining awita wala nakapahimuot kaniya. Miingon siya, “Gipahinungod nila kang David ang napulo ka libo, apan linibo lamang ang ilang gipahinungod kanako. Unsa pay lain nga iyang maangkon kondili ang gingharian?”
9Ug gibantayan na ni Saul si David uban ang pagduda sukad niadtong adlawa.
10Pagkasunod adlaw mikunsad kang Saul ang daotang espiritu nga gipadala sa Dios. Ug daw nabuang siya sulod sa pinuy-anan. Busa nagpatugtog si David sa iyang alpa, sama sa iyang gibuhat matag adlaw. Ug si Saul naggunit sa iyang bangkaw.
11Gibangkaw ni Saul si David, kay naghunahuna siya, “Ipataop ko si David sa bungbong.” Apan nakalikay si David gikan sa atubangan ni Saul sa makaduha ka higayon.
12Nahadlok si Saul kang David, tungod kay si Yahweh nag-uban man kaniya, apan wala na kang Saul.
13Busa gipapahawa siya ni Saul sa iyang atubangan ug gipili siyang pangulo sa usa ka libo. Niining paagiha migawas si David ug mibalik sa atubangan sa katawhan.
14Nagmalampuson si David sa tanan niyang gibuhat, kay si Yahweh nagauban man kaniya.
15Sa dihang nakita ni Saul nga nagmalampuson siya, nahadlok siya kaniya.
16Apan gihigugma si David sa tibuok Israel ug sa Juda, kay migula siya ug mibalik sa ilang atubangan.
17Unya miingon si Saul kang David, “Ania ang akong kamagulangang anak nga babaye nga si Merab. Ipaasawa ko siya kanimo. Magmaisugon ka lamang alang kanako ug pakig-away sa mga gubat ni Yahweh.” Kay naghunahuna si Saul, “Dili ko itugot nga makadapat ang akong kamot kaniya, kondili ang kamot sa mga Filistihanon maoy modapat kaniya.”
18Miingon si David kang Saul, “Kinsa ba ako, ug ang akong mga kabanay, o ang panimalay sa akong amahan sa Israel, nga mahimo man akong umagad sa hari?”

19Apan sa panahon na nga ihatag na unta si Merab, ang anak nga babaye ni Saul, aron maasawa ni David, gipaasawa hinuon siya kang Adriel nga taga-Mehola.
20Apan si Mical ang anak nga babaye ni Saul, nahigugma kang David. Gisultihan nila si Saul, ug nakapahimuot kini kaniya.
21Naghunahuna si Saul, “Ipaasawa ko siya kang David aron nga siya maoy makalingla kaniya ug ang kamot sa mga Filistihanon makapatay kaniya.” Busa miingon si Saul kang David sa ikaduhang higayon, “Mahimo ko na ikaw nga umagad.”
22Gisugo ni Saul ang iyang mga sulugoon, Pakigsulti kang David sa tago, ug isulti 'Tan-awa, ang hari nagmalipayon diha kanimo, ug ang tanan niyang sulugoon naghigugma kanimo. Busa karon, pag-uyon na nga mahimo kang umagad sa hari.”'
23Busa gisulti kini nga mga pulong sa sulugoon ni Saul kang David. Ug miingon si David, “Daw gipakasayon lamang ninyo kining butanga nga maumagad sa hari, sanglit usa lamang ako ka kabos, ug dili mahinungdanon?”
24Ang mga sulugoon ni Saul misugilon kaniya sa mga gipamulong ni David.
25Unya miingon si Saul, “Mao kini ang inyong isulti kang David, 'Ang Hari wala magtinguha sa bisan unsang bugay, gawas sa usa ka gatos nga mga yamis sa mga Filistihanon, aron sa pagpanimalos sa kaaway sa hari.”' Karon naghunahuna si Saul nga mahulog na gayod si David sa kamot sa mga Filistihanon.
26Sa pagsulti sa iyang mga sulugoon niining mga pulonga kang David, nakapahimuot kang David nga maumagad sa hari.
27Sa wala pa mahuman kadtong mga adlawa, milakaw si David kuyog ang iyang mga tawo ug gipatay ang duha ka gatos nga mga Filistihanon. Gidala ni David ang ilang yamis, ug ilang gihatag kini sa saktong gidaghanon ngadto sa hari, aron maumagad na siya sa hari. Busa gipaasawa ni Saul kaniya si Mical ang iyang anak nga babaye.
28Sa nakita ug nasayran ni Saul nga nag-uban si Yahweh kang David. Si Mical, nga anak ni Saul, nahigugma gayod kaniya.
29Misamot ang kahadlok ni Saul kang David. Ug si Saul nagpadayon nga kaaway ni David.
30Unya ang mga prinsipe sa mga Filistihanon migawas aron sa pagpakig-away, ug sunodsunod ang ilang paggawas, nagmalampuson gayod si David kay sa tanang sulugoon ni Saul, hinungdan nga giila pag-ayo ang iyang ngalan.