Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Samuyɛli Singena

Samuyɛli Singena 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɔli findi mangan na a ɲɛɛ tonge saxanden nan ma, a yi ɲɛɛ tonge naanin nun firin ti mangayani Isirayila yi.
2Sɔli yi xɛmɛ wuli saxan sugandi Isirayila kaane yɛ. Wuli firin yi a fɛma Mikimasi yi e nun Betɛli geyane fari. Wuli keden yi lu Yonatan fɛma Gibeya yi Bunyamin bɔxɔni. A yi yama dɔnxɛne rasiga e konne yi.
3Lɔxɔna nde Yonatan yi fu Filisitine gali malanden ma naxan yi Geba yi. Filisitine yi na mɛ. Sɔli yi xɔtaan fe bɔxɔn yiren birin yi. A yi a fala, a naxa, “Heburune xa a mɛ!”
4Isirayila birin yi a mɛ a Sɔli bata fu Filisitine gali malanden ma, a yi raɲaxu Filisitine ma alo se kunxin xirina. Nayi, muxune birin yi maxili, e yi malan Sɔli fɛma Giligali yi.
5Filisitine fan yi e malan Isirayila yɛngɛ xinla ma. Yɛngɛ so wontoro wuli saxan yi e yii e nun soo ragi wuli sennin, e nun sofaan naxanye yi wuya alo mɛɲɛnsinna naxan baan dɛ. E fa e malan Mikimasi yi, Beti-Aweni sogeteden binni.
6Isirayila xɛmɛne to a to a e bata yigbɛtɛn, e nun feene bata xɔdɔxɔ e ganla ma, muxune yi siga e luxunɲɛ faranne ra, e nun fɔtɔnne yi, e nun gɛmɛ longonne nun yinle ra, e nun ige ramaradene yi.
7Heburuna ndee fan yi Yurudɛn baani gidima siga Gadi nun Galadi yamanani. Sɔli mɔn yi Giligali yi, sofaan naxanye birin yi a fɔxɔ ra ne yi xuruxurunma gaxuni.
8A yi Samuyɛli mamɛ xii solofere, han a waxatin naxan falaxi. Koni Samuyɛli mi fa Giligali yi. Yamaan yi e makuya fɔlɔ a ra, e xuya ayi.
9Nayi, Sɔli yi a fala, a naxa, “Ɛ fa saraxa gan daxin na e nun bɔɲɛ xunbeli saraxane.” A yi saraxa gan daxin ba.
10A yi yelinma na saraxan bɛ waxatin naxan yi, Samuyɛli yi fa. Sɔli yi siga a ralandeni alogo a xa a xɔntɔn.
11Samuyɛli yi a fala, a naxa, “I nanse ligaxi?” Sɔli yi a yabi, a naxa, “N na a toxi nɛn a yamana e masigama n na, e nun i fan mi faxi en lanma waxatin ma, Filisitine fan bata yi malan Mikimasi yi,
12nanara n yi mirixi, n naxa, ‘Filisitine fama nɛn n xili ma Giligali yi, n mɔn munma Alatala maxandi singen,’ na yi n karahan, n yɛtɛɛn yi saraxan gan.”
13Samuyɛli yi a fala, a naxa, “I bata a liga alo xaxilitarena, i mi Alatalaa yamarin suxu, i ya Ala. Alatala yi a ligama nɛn nun i ya mangayaan yi lu Isirayila xun na habadan!
14Koni iki, i ya mangayaan mi luma a ra. Alatala bata xɛmɛna nde fen naxan bɔɲɛ luxi alo a bɔɲɛna, a yi a sugandi a yamaan yɛɛratiin na, bayo i mi Alatalaa yamarin suxi.”
15Samuyɛli yi keli Giligali yi a te Gibeya yi, Bunyamin yamanani. Yamaan naxan yi Sɔli fɔxɔ ra a ne tɛngɛ. Xɛmɛ kɛmɛ sennin ɲɔxɔn yi na.
16Sɔli a dii xɛmɛn Yonatan nun yamaan naxan yi a fɔxɔ ra, ne yi dɔxɔ Geba yi, Bunyamin bɔxɔn ma. Filisitine yi malanxi Mikimasi yi.
17Ganla dɔxɔ saxan yi mini Filisitine sofane malandeni alogo e xa yɛngɛn so. Gali keden yi siga Ofara binni Suwali yamanani.
18Ganla boden yi siga Beti-Xoron binni. A saxanden yi siga yamanan danna binna ra Seboyin lanbanna xunna ra, tonbon yiren dɛxɔn.

19Na waxatini, xabun mi yi toma Isirayila bɔxɔ yo ma, bayo Filisitine bata yi a fala, e naxa, “Heburu kaane nama silanfanna nun tanban nafala.”
20Isirayila kaan birin yi sigama Filisiti xabun nan fɛma a ɲinge kenna dɛni tɔndeni hanma kenna hanma bunbina, hanma bundena.
21E yi gbeti gbanan keden nan fima ɲinge kenna dɛni tɔn feen na, e nun kenna. Koni a tagiin nan yi fima ɲama malan sena fe ra hanma bunbina hanma ɲinge gbɛngbɛn wurena.
22Nanara, yɛngɛ so lɔxɔni, silanfanna nun tanban mi yi Sɔli nun Yonatan ma sofane yii. Fɔ mangan nun a diina.
23Filisiti gali keden yi sa Mikimasi kiraan suxu geya longonna ra.