Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Samuɛli

1 Samuɛli 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saulu kɛ̀ Isailiↄ kía ũ wɛ̃̀ pla,
2à ń zĩgↄ̃ↄ sɛ̀ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ àaↄ̃ (3.000). Gbɛ̃ↄn ↄ̀aa kwi aaↄ kuaànↄ Mimasa ń Bɛtɛli gusĩsĩdeo. Gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄo aaↄ kú ń aà nɛ́ Yonatãao Gibɛa, Bɛ̃yãmɛɛ bùsuu. Ɔ̃ à gbɛ̃́ kĩniↄ gbàɛ, baade tà a bɛ.
3Yonatãa lɛ̀lɛ Filitɛ̃ gudↄ̃ana pↄ́ kú Gɛbaↄwa, ↄ̃ Filitɛ̃ↄ a baomà. Ɔ̃ Saulu zĩ̀gãalɛ̀ Isaili bùsu gupiiu à mɛ̀: Ɛbɛluↄ, à yãe ma!
4Ɔ̃ Isailiↄ mà píi wà mɛ̀, Saulu lɛ̀lɛ Filitɛ̃ gudↄ̃anaↄwa, ↄ̃ Filitɛ̃ↄ ye Isailiↄ gĩyãio. Ɔ̃ wà Isailiↄ sìsi, aa mↄ̀ nà Sauluwa Giligali.
5Ɔ̃ Filitɛ̃ↄ kã̀aa aa zĩka ń Isailiↄ. An sↄ̃́goↄ kà ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ àaↄ̃ (3.000), an sↄ̃́godeↄ kà ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sooloɛ (6.000), mɛ́ an kɛ̀sɛdeↄ dasi lán ísialɛ ũfãawa. Ɔ̃ aa fɛ̀lɛ gɛ̀ bòokpà Mimasa, Bɛtavɛ̃ gukpɛ.
6Kɛ́ Isailiↄ è wà gↄ̃̀ yeelɛa, wàlɛ naaańnↄ, ↄ̃ aa ùlɛ gbɛ̀'ɛↄ ń dàoↄ ń gbɛ̀sↄↄnaↄ ń gbã́oↄ ń ɛↄ guu.
7An gbɛ̃eↄ gulɛ̀ aa bùa Yuudɛ̃wa e Gada buiↄ bùsuu ń Galada bùsuo. E tia Saulu ku Giligali, vĩa lɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ kuaànↄↄ kũ maamaa.
8À Samuɛli dã̀ gↄↄ sopla lá a dìlɛɛwa. Kɛ́ i mↄo, ↄ̃ aà gbɛ̃́ↄ lɛ́ fãaa, aalɛ aà to we.
9Ɔ̃ Saulu mɛ̀: À mↄmɛɛ ń sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄo ń sáaukpa sa'obↄↄ. Ɔ̃ à sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũpi ò.
10Kɛ́ a làa, Samuɛli lɛ́ ká, ↄ̃ Saulupi gɛ̀ dàaàlɛ à gbãakpàaàzi.
11Ɔ̃ Samuɛli òɛ̀: Bↄ́ yã́ ń kɛ̀ màai? Saulu wèwà à mɛ̀: Kɛ́ má è ma gbɛ̃́ↄ lɛ́ fãaa aalɛ ma to we, mɛ́ ni mↄ gↄↄ pↄ́ ń dìlɛwao yã́iɛ. Filitɛ̃ↄ lɛ́ kↄ̃ kãaa Mimasa,
12ↄ̃ ma mɛ̀, aasu lɛ́lɛa Giligali la Dii sísisaio. Ɔ̃ ma sapi ò teasi.
13Ɔ̃ Samuɛli òɛ̀: N faasaiyã kɛ̀! Ń yã́ pↄ́ Dii n Lua dìlɛnɛ kũao. Tó ń kũa yãaɛ, Dii a to n buiↄ aaↄ kpalable gↄↄpiiɛ.
14Tia kɛ́wa ńyↄ̃ gɛ̃gɛ̃ kpalauo. Lá ń yã́ pↄ́ Dii dìlɛnɛ kũao, a gbɛ̃́ pↄ́ aà nↄ̀sɛ muaaanↄ wɛɛlɛ à aà dilɛ a gbɛ̃́ↄ dↄaana ũɛ.
15Ɔ̃ Samuɛli fɛ̀lɛ Giligali à gɛ̀ Gibɛa, Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ bùsuu. Ɔ̃ Saulu a zĩgↄ̃ pↄ́ kuanↄↄ nào, aa kà gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ taa.
16Saulu ń a nɛ́ Yonatãao ń a zĩgↄ̃ pↄ́ kúńnↄↄ ku Gibɛa, mɛ́ Filitɛ̃ↄ bòokpà Mimasa.
17Zĩgↄ̃ gãli àaↄ̃ↄ bↄ̀lɛ Filitɛ̃ↄ bòou, aa gɛ̀ lɛ́lɛi Isailiↄwa. Gãli do gɛ̀ Ɔfɛla oi Suali bùsuu.
18Gãli do gɛ̀ Bɛtoloni oi, mɛ́ a àaↄ̃de gɛ̀ Isaili bùsu zↄ̃lɛu, sĩ̀sĩ pↄ́ bↄaa ń Semaiↄ Guzulɛo ń gbáao.

19Sia ku Isaili bùsuuo, asa Filitɛ̃ↄ mɛ̀ Ɛbɛluↄ su fɛ̃nda ge sↄ̃napioɛ.
20Filitɛ̃ↄ kĩ́i ↄ̃ Isailiↄ ì gɛ́ soonaↄ ń zusoonaↄ ń mↄoↄ ń kↄmaↄ lɛdɛdɛui.
21Soona ń zusoonlɛo kà ã́nusu ↄwatɛ̃ plapla, saaↄ ń mↄoↄ sↄ̃ ã́nusu ↄwatɛ̃ dodo.
22Ayãmɛto zĩpi kagↄↄ Saulu ń Yonatãao zĩgↄ̃ↄ fɛ̃nda ge sↄ̃na kũao, sema Saulu ń Yonatãapio bàasio.
23Filitɛ̃ gudↄ̃anaↄ gɛ̀ Mimasa gbɛbↄlɛu.