Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 SAMUEL

1 SAMUEL 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saulo ena vara laḡanidia hidaosi vada e ore ai, ia ese Israel e halohiaia matama. Laḡani rua Israel e halohiaia,
2bena Saulo ese Israel tataudia daha-toi e abidia hidi: daha rua na Saulo ida Mikmasa ai bona Betele ororodia ai, bona daha ta na Ionatan ida Gibea ai, Beniamina tanona ai. Taunimanima oredia na e siaidia oho, ta ta ena ruma ena ruma baela.
3Ionatan ese Filistia taudia edia gima oreana Geba ai e hadareredia: bena Filistia taudia ese harina e kamonai. Bena Saulo ese kibi e hiriria, Israel tanona idoinai, eto, Heberu taumui e, harina a kamonai.
4Bena Israel taudia iboudiai ese harina e kamonai Saulo ese Filistia edia gima oreana vada e hadarerea, bona Filistia taudia ese Israel taudia vada e badu henidia. Bena Israel taudia na e boiridia, Saulo ida bae hebou, Gilgal ai.
5Filistia taudia ese danu Israel taudia bae tuari henidia totona e hebou. Edia kariota na gerebu toi, bona edia hosi-gui taudia na daha tauratoi, aedia tuari taudia na hutuma herea, kone mirina na heto. Idia na ema, Mikmasa ai e taruha, Bet-avene mairiveina kahana ai.
6Israel taudia nalalodia e parara, hahedika badana na ediai vada e kau, bena idia na ela, kohua ai bona uda ai bona haga nadidia henudiai bona gara gabudia ai bona ranu guridia ai e komu.
7Haida danu Ioridane sinavaina amo e turu hanai Gad bona Gilead tanodia ela. A Saulo na dounu Gilgal ai; Israel taudia ese ia e ḡavaia, mai kudou-hetahadia ida.
8Saulo na dina hitu e nohova, Samuel ese e gwaurai dinadia; to Samuel na Gilgal do sema. Bena orea taudia na iena amo e raka oho matamava.
9Taunabunai Saulo eto, Ḡole-oho bouboudia bona herohemaino bouboudiana lau dekegu ai ba mailaidia. Bena ia ese ḡole-oho boubouna e hahelaḡaia.
10E haḡolea oho vaitani, bena Samuel vada e kau. Saulo na e raka lasi, ia ida bae hedavari bona baine hahenamo henia totona.
11Samuel eto, Oi na ede vada o kara toma? Saulo eto, Orea taudia na itadia. idia na vada e karohomu, bona oi na o gwaurai guna dinadia ai soma; Filistia taudia danu Mikmasa ai vada e hebou;
12bena nato “Filistia taudia na Gilgal ai bae tuari henigu, a lau be Iehova ena hahenamo do asina tahua”. Taunabunai na gava, ḡole-oho boubouna na hahelaḡaia.
13Samuel ese Saulo e hamaoroa, eto, Vada o kara kava; Iehova, emu Dirava, ena haheḡani, e henimu ḡauna, na so badinaia. Iehova ese emu basileia na Israel ai baine haginia hanaihanai eto;
14a harihari emu basileia na basine hesiriu. Iehova ese e lalo namo heniamu tauna ta vada e tahua bona vada e davaria; Iehova ese ia vada e duanaia, ena bese taudia do baine halohiadia, badina be oi ese Iehova ena haheḡani emu ai na so badinaia.
15Bena Samuel na e tore isi, Gilgal e rakatania, Gibea, Beniamina tanona ai, ela. Bena Saulo ese ia dekenai e nohova taudia na e duahidia: idia na tatau sinahu tauratoi.
16Bena Saulo bona ia natuna Ionatan bona idia dekediai e nohova taudia na Geba ai e nohova, Beniamina tanona ai; a Filistia taudia na Mikmasa ai e taruha.
17Bena tuari oreadia toi Filistia taruhana amo e raka lasi: orea ta na Ofra dalana amo e raka, Sual tanona ela;
18orea iharuana na Bete-horono kahana ela; ma orea ihatoina natano hetoana dalana amo ela, unu amo e roha lao, Seboimi kourana bona tano ḡaḡaena e itava.

19Una negana ai Israel tanona idoinai na asi tauna ta auri iḡaukaralaina mai dibana. Badina be Filistia taudia na eto, Heberu taudia na edia dare bona edia io bae kara na garina.
20A Israel taudia iboudiai na Filistia taudia dekedia e laova, edia ruarua auridia eiava edia gaga eiava edia ira eiava edia ilapa iseḡedia e urava negadia ai.
21Badina be idia na mai edia huro, ruarua auridia bona gaga bona ira iseḡelaidia, bona ikodo matadia ikaradia.
22Taunabunai, tuari dinana ai Saulo bona Ionatan edia orea taudia na asi edia dare bona asi edia io, a Saulo bona ia natuna Ionatan mo mai edia.
23Bena Filistia taudia edia tuari oreana na e raka lasi, Mikmasa ela.