Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - 1 Samuel

1 Samuel 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Saul 30 poa b̶asid̶e israelerã boroda b̶esia. Idjira 42 poa ãdji boro basía.
2Saulba sordaorãda mil ũbea edasia. Mil umé idji ume panasid̶aa Micmá purud̶e Betel eyaid̶a b̶ʌ ẽjũãne. Mil ab̶a idji warra Jonataʌ̃ ume panasid̶aa Guibea purud̶e Benjamiʌ̃neba yõped̶ad̶arã ẽjũãne. Saulba waabema sordaorãra ãdji diguid̶aa jũma wãbisia.
3Guebá purud̶e Jonataʌ̃ra pilisteorã sordaorã duanabadamaa wãped̶a ãdjirãra quenasia. Maʌ̃da pilisteorãba cawasid̶aa. Maʌ̃ carea Saulba jũma Israel druad̶e cachirura zabisia jũmarãda djõne zed̶amãrẽã. Maʌ̃ne nãwã jarabisia: “Hebreorã, ũrĩnadua.”
4Naʌ̃ bed̶eada ãdjirãba ũrĩsid̶aa: “Saulba pilisteorãra quenasia. Maʌ̃ carea pilisteorãba dadji israelerãra quĩrãma panʌa.” Ara maʌ̃da israelerãra Gilgal purud̶aa wãsid̶aa Sauloare djõni carea.
5Maʌ̃misa pilisteorãra dji jʌresid̶aa israelerã ume djõni carea. Djõbada carretada treinta mil idjab̶a cawayod̶eba djõbada sordaorãda sei mil edesid̶aa. Waabema sordaorã edeped̶ad̶ara bio cãbana panʌ bẽrã poya juachad̶aẽ́ basía. Ãdjirãra Micmánaa wãnaped̶a Bet-aveʌ̃neba ʌ̃mãdau odjabariare duanesid̶aa.
6Israelerãba cawasid̶aa ãdjirãra minijĩchiad̶e panʌda, pilisteorãra ãdji cãyãbara zocãrãara panʌ bẽrã. Maʌ̃ carea uria b̶ead̶e, jogoa b̶ead̶e, mõgara waib̶ʌa cob̶ead̶e, idjab̶a baido juebada uria baido neẽ́ b̶ead̶e bid̶a mĩrũcuasid̶aa.
7Idjab̶a Jordaʌ̃ do quĩrãrẽ ʌ̃cʌrʌ mĩrũcuasid̶aa Gad̶eba yõped̶ad̶arã duanʌma Gala druad̶e. Baribʌrʌ Saulora Gilgald̶e b̶esia. Idji ume panʌ sordaorãra bio ne wayaaba cacua ure duanasid̶aa.
8Samuelba jarad̶a quĩrãca Saulba domia ab̶a idjira jʌ̃ã b̶asia. Mãwãmĩna Samuelera wad̶ibid̶a Gilgald̶e jũẽẽ́ b̶asia. Maʌ̃ne Saul sordaorãra memenebʌda basía.
9Maʌ̃ carea Saulba jarasia: –Animarãda jũma babue diad̶i carea enenadua. Animarã Ãcõrẽ ume necai b̶ead̶i careabema sid̶a enenadua dji dragada babue diad̶i carea.– Maʌ̃be Saulba animarãra Ãcõrẽa jũma babue diasia.
10Ara mãwã od̶acarea Samuelera jũẽsia. Ara maʌ̃da Saulba idjira audiab̶arid̶e wãsia.
11Maʌ̃ne Samuelba jarasia: –¿Cãrẽ cãrẽã bʌa jãwã animarãra Ãcõrẽa babue diasi?– Saulba panusia: –Mʌ̃a jãwã osia mʌ̃ sordaorãra memenebʌda bẽrã idjab̶a bʌa jarad̶a ewarid̶e bʌra zeẽ́ b̶ad̶a bẽrã. Maʌ̃ awara pilisteorãra Micmáne jʌre duanʌa dadjirã ume djõni carea.
12Mʌ̃a crĩchasia nama Gilgald̶e ãdjirãra dadjirã ume isabe djõne zed̶ida. Maʌ̃ne mʌ̃a wad̶ibid̶a Ãcõrẽa diaẽ́ b̶asia carebamãrẽã. Maʌ̃ carea mãwã ocara b̶ad̶amĩna mʌ̃a animarãda babue diasia.–
13Baribʌrʌ Samuelba panusia: –Bʌa crĩcha neẽ́ b̶ʌ quĩrãca jãwã osia. Ãcõrẽba jarad̶ara bʌa ĩjãẽ́ basía. Ĩjãnabara idjia bʌda, bʌd̶eba yõbʌdarã sid̶a ewariza israelerã bororãda b̶ʌcasia.
14Baribʌrʌ idjia jarad̶ara ĩjãnaẽ́ bẽrã bʌra dãrã israelerã boro baẽ́a. Ãcõrẽba dewara ẽberãda b̶ʌya idji puru boroda b̶amãrẽã. Maʌ̃ ẽberãba oya Ãcõrẽba quĩrĩã b̶ʌ quĩrãca.–
15Ara maʌ̃da Samuelera Gilgald̶eba Guibea purud̶aa wãsia Benjamiʌ̃neba yõped̶ad̶arã ẽjũãne. Maʌ̃be Saulba sordaorã wad̶i idji ume panʌda juachasia. Jũma ãbaa seisciento panasid̶aa.