Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Samuweli I

Samuweli I 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɔlu nu bara ɲɛ tongo saxan sɔtɔ a to findi mangɛ ra. A xa mangɛya bu nɛ ɲɛ tongo naani nun firin.
2Sɔlu naxa xɛmɛ wulu saxan sugandi sɔɔrie ra Isirayila. Xɛmɛ wulu firin nu na a sɛɛti ma Mikimasi nun Beteli geya fari, xɛmɛ wulu keren nu na a xa di Yonatan sɛɛti ma Gibeya, Bunyamin xɔnyi. A naxa ɲama dɔnxɔɛe ragbilen e xɔnyi.
3Lɔxɔɛ nde Yonatan naxa Filisitakae xa sɔɔrie bɔnbɔ, naxee nu na Geba. Filisitaka booree naxa na fe mɛ. Sɔlu naxa yaamari fi feri xa fe bɔxi birin kui, Isirayilakae xa a ramɛ.
4Isirayila birin naxa a mɛ a Sɔlu bara Filisitakae xa sɔɔrie bɔnbɔ, Isirayila naxa raɲaaxu Filisitakae ma. Isirayila ɲama naxa malan Sɔlu fɛ ma Giligali.
5Filisitakae fan naxa e malan Isirayila gere xili ma. Sɔɔri ragise wulu tongo saxan nan nu na e yi ra, a nun soe ragie wulu senni. Na ɲama nu wuya alɔ mɛyɛnyi naxan na baa dɛ ra. E naxa yonkin Mikimasi, Beti Aweni sogetede.
6Isirayila mixie bɔɲɛ naxa raɲaaxu e ma, barima Filisitakae nu bara e raxɛtɛn. E naxa siga e nɔxun fɔnmɛe nun yilie kui gɛmɛ yire.
7Ndee naxa Yurudɛn xure igiri, e siga Gadi nun Galadi bɔxi ma. Sɔlu nu na Giligali. Ɲama naxan nu na a fɛ ma, nee birin nu bara gaaxu ki fanyi ra.
8Sɔlu naxa Samuweli mamɛ xi solofere alɔ e nu lanxi a ma ki naxɛ, kɔnɔ Samuweli mu fa, ɲama naxa yensen fɔlɔ.
9Na kui Sɔlu naxa yaamari fi, «Wo fa sɛrɛxɛ gan daaxi ra, a nun xanunteya sɛrɛxɛ.» A naxa na sɛrɛxɛ gan daaxi ba.
10A to gɛ na ra, Samuweli naxa so. Sɔlu naxa siga a xɛɛbude.
11Samuweli naxa a maxɔrin, «I munse rabaxi?» Sɔlu naxa a yaabi, «N to a to ɲama na yensenfe, i tan mu faxi a waxati, a nun man Filisitakae bara malan Mikimasi,
12n naxa a maɲɔxun, ‹Filisitakae goroma nɛ n fɔxɔ ra Giligali, beenun n xa Alatala maxandi.› Na nan a ra, fɛɛrɛ to mu na n yi, n bara sɛrɛxɛ gan daaxi ba.»
13Samuweli naxa a fala Sɔlu bɛ, «I bara xaxilitareɲa raba i Marigi Alatala xa sɛriyɛ matandife ra. Alatala nu wama i xa mangɛya rasabatife Isirayila xun ma abadan,
14kɔnɔ yakɔsi i xa mangɛya bara kana. Alatala bara mixi gbɛtɛ fen naxan bɔɲɛ lanxi Ala bɔɲɛ ma. A bara na kanyi ti mangɛ ra a xa ɲama xun ma, barima i tan mu Alatala xa yaamari rabatuxi.»
15Na tɛmui Samuweli naxa keli Giligali, a siga Gibeya, Bunyamin bɔnsɔɛ xa bɔxi. Sɔlu naxa a xa sɔɔrie kɔnti, a fa li xɛmɛ mixi kɛmɛ senni nu na a yi ra.
16Sɔlu nun a xa di xɛmɛ Yonatan naxa e xa sɔɔrie ti a gere ki ma Geba Bunyamin xɔnyi. Filisitakae nu tixi Mikimasi.
17Sɔɔri gali saxan naxa mini Filisitakae xa yonkinde. Keren naxa e xun ti Ofara kira ra, Suwali bɔxi mabiri.
18Keren naxa e xun ti Beti Xoron kira ra. Keren naxa e xun ti naaninyi kira ra, naxan goroma Seboyima gulunba gbengberenyi fɛ ma.

19Xabui yo mu nu toma Isirayila bɔxi birin ma, barima Filisitakae nu bara yi tɔnyi dɔxɔ, «Eburu mixie naxa santidɛgɛma nun tanbɛ yo yailan.»
20Isirayilakae birin nu sigama Filisitakae nan xɔn ma, e xa walisee ralugande alɔ kerie, bɔxi buxa see, nun beerae.
21Bɔxi buxa se nun keri ralugan sare findixi gbeti giramu solomasaxan nan na. Beera nun sɔxɔse ralugan sare findixi gbeti giramu naani nan na.
22Na nan a niya gere lɔxɔɛ santidɛgɛma nun tanbɛ mu nu na Isirayilaka yo yi ra, hali Sɔlu nun a xa di Yonatan.
23Filisitakae xa sɔɔri gali nde naxa fa yonkin Mikimasi yatagi.