Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MUDENNIMÙ

MUDENNIMÙ 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛɛ ítɛ́ Defidimmu, kɛ́tuɔkɛ Sinɑii tɑ̃rì kpɑ́ɑ̀, otɑ̃̀nkù tɑ̃ɑ̃́nwè kó diyiè diketirì do ndi nɛ̀ bɛ̀ yɛ̀mɛ̀ Esibiti, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɑ́tɛ́ ditɑ̃rì tɑkɛ́.
3Kɛ̀ Mɔyiisii dekɛ ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀, kɛ bo yɑ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie. Kɛ̀ kùu ò yu ditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀: Á nɑ́kɛ́ Sɑkɔbu kɔbɛ, Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀:
4Di yɑ̀mu n dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ Esibiti kɔbɛ, kɛ di tɔ fɛtúúfɛ̀ tɔu mɛ̀ɛ̀ botí fɛ bí, kɛ kɔ̀tɛnɛ̀ní diɛ.
5Kɛ̀ di yie n kpɛti, kɛ pĩ́ n kó mɛtɑummɛ̀, di bo ntú n kɔbɛ ibotí imɔu miɛkɛ. Míì te kɛtenkɛ̀ kɛmɔu.
6Di botí bo ntú mí nKuyie n kuɔ́ nìùbɛ̀, kubotí n cɑ̃̀ńnɛ́ kù, kɛ̀ kù pĩ n tɔ̃mmú.
7Kɛ̀ Mɔyiisii cútɛ́ní kɛ́yú Isidɑyɛɛribɛ kó bɛkótíbɛ̀ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ tì timɔu.
8Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ yie mbɛmɔu kɛ dɔ̀: Ti yóó dɔɔ̀mu ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́i ntì. Kɛ̀ Mɔyiisii kpɛ́ntɛ́ kɛ́ tì nɑ̀kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie.
9Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: M bo kɔtɛní kɛ́mbo diwɛtirì miɛkɛ kɛ dɑ nɑ́ɑ́nnɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ yo n tɑmmɛ̀, kɛ́nyíé nhɑ kpɛti sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ̀ Mɔyiisi yíɛ́ kɛ́ kù nɑ̀kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ ò nɑ̀kɛ́ tì.
10Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ bɛmɑ́ɑ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́ yíe nnɑnkɛ kɛ́hɔ́ú bɛ yɑ̀ɑ̀tì.
11Kɛ̀ dí nni mbɑɑ diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè, n cutoomu Sinɑii tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu bo n yɑ̀.
12Á níɛ́tɛ́ kumɑ̀nku, kɛ́fii nditɑ̃́rì kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Òmɔù bɑ́ɑ́ dekɛ ditɑ̃rì yoo wèe dì kɑ̀ɑ́kɛ́, kɛ̀ wèè dì kɑ̀ɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ ò kùɔ.
13Kɛ̀ fɛɔ̃̀fɛ̀ nfɛ yoo onìtì, di bɑ́ɑ́ dɛ̀ kɑ̀ɑ́kɛ́, di dɛ̀ bùɔ́tí yɛtɑ̃́rɛ̀ yoo di dɛ̀ tɑ̃ɑ̃́ ipie. Di bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ dɛ̀ nfòù. Di bo keè dìì mɔ̀nnì ditɑ̃tɛheù, bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́dekɛní ditɑ̃rì dɛ mɔ̀nnì ndì bɛ̀ dèètìnímɛ̀.
14Kɛ̀ Mɔyiisii cútɛ́ní kɛ́nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ bɛmɑ́ɑ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́, kɛ́hɔ́ú bɛ yɑ̀ɑ̀tì.
15Kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Dí mbɑɑti yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti miɛkɛ, òmɔù bɑ́ɑ́ duɔ́nɛ̀ onitipòkù.
16Diyiè tɑ̃ɑ̃́nnì yiè dikṹnweńnì sɛ̀ì, kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ mpɛ́ú, kɛ míí nkɛ̀ kuyukú fĩ nditɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ kɛ̀ ditɑ̃tɛheù kuɔ̀ mmɛdiɛ̀ nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu kɔ̃̀ntì ɑu sicɛ̃́ĩ.
17Kɛ̀ Mɔyiisii bɛ̀ dènnɛ kɛ̀ bɛ̀ bo kɔtɛ kɛ́yɑ̀ Kuyie nkɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkoo kɛ́ncómmú ditɑ̃rì pɛ̃ri.
18Kɛ̀ Sinɑii tɑ̃rì fĩ nkuyukú, ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù do cùtɛ́ní muhɑ̃ɑ̃́ mmiɛkɛ, kɛ̀ dɛ kó kuyukú ńyiɛ̀ kɛ dò nfɛpɛ̃́ɛ̃̀pṹnnɛ́tofɛ kɔku, kɛ̀ ditɑ̃rì dimɔu sɑ̃̀nti.
19Kɛ̀ ditɑ̃tɛheù tɑmmɛ̀ dɔ̀kɛ kpénkú, kɛ̀ Mɔyiisi nnɑ̀ɑ́nnɛ̀ Kuyie nkɛ̀ kù ò tɛ̃́nnìnko kɛ pɛ́ú mɛtɑmmɛ̀.

20Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncútɛ́ní Sinɑii tɑ̃rì kɛ́yú Mɔyiisi kòo dekoo.
21Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nhò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Cútɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ cokɛ́ní kɛ bo n yɑ̀, kusṹkù yɑ̀ɑ̀ bo kú.
22Bɑ́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dò nkɛ́ n tɔ́ɔ́nnɛ̀ bɛ̀ɛ dɔɔ̀ bɛmɑ́ɑ̀ mɛwénkùmɛ̀ kó ikuɔ́.
23Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: Bɛnìtìbɛ̀ í deètìní. A sòò ti nɑ̀kɛ́mu kɛ tú ti níɛ́tɛ́ kumɑ̀nku kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ḿbo ditɑ̃rì pɛ̃ri.
24Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ̀: Cútɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ dekɛní bɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo kú, nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ dí dekɛní.
25Kɛ̀ Mɔyiisii cútɛ́ní kɛ́nɑ́kɛ́ bɛnìtìbɛ̀.