Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Bↄa

Bↄa 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isailiↄ bↄa Egipi mↄ àaↄ̃de gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́
2aa fɛ̀lɛ Lefidiũ. Kɛ́ aa kà Sinai guwaiwaiu, ↄ̃ aa bòokpà we Sinai gbɛ saɛ.
3Mↄizi dɛ̀dɛ gɛ̀ Lua kĩ́i gbɛpi musu, ↄ̃ Dii lɛzùaàzi à mɛ̀: Yã́ɛ bee o Yakↄbu bui Isailiↄnɛ:
4Á è lá má kɛ̀ Egipiↄnɛ, lá ma á sɛ́ ma suánↄ ma kĩ́i, lán kúu a nɛ́ sɛa a gã̀sĩawawa.
5Tó a ma yãmà mɛ́ á ma bàakuaánↄ yã́ kũa sa, áↄ dɛ ma gbɛ̃́ yenzideↄ ũ bui píi guuɛ. Baa kɛ́ dṹnia dɛ ma pↄ́ ũ píi,
6áↄ dɛmɛɛ kíaↄ ń sa'onaↄ ũɛ, ma gbɛ̃́ pↄ́ an kua adoaↄ ũ. Yã́ pↄ́ ńyↄ̃ o Isailiↄnɛn we.
7Mↄizi pìla à gbɛ̃zↄ̃ↄↄ sìsi, ↄ̃ à yã́ pↄ́ Dii òɛ dàu a sìunɛ́ píi.
8Aa wèwà píi aa mɛ̀: Yã́ pↄ́ Dii òwɛ̃ɛ píi, wá kɛɛ. Ɔ̃ Mↄizi yã́ pↄ́ wa ò sɛ̀lɛ à gɛ̀ sìu Diiɛ.
9Dii òɛ̀: Má mↄ́ n kĩ́i súɛlɛ gèele guu, kɛ́ gↄↄ pↄ́ málɛ yã'onɛ, aa e wà ma, aaiↄ n náai vĩ gↄↄpii. Ɔ̃ Mↄizi yã́ pↄ́ gbɛ̃́ↄ ò sɛ̀lɛ sìu Diiɛ.
10Ɔ̃ Dii òɛ̀: Gɛ́ ń kĩ́i, ní onɛ́ aa gbãbↄ ńzĩaɛ gbã ń ziao, aai ń pↄkasaↄ pí,
11aaiↄ ku sↄu guu zia bàasi, asa a gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ má pila mà zɛ Sinai gbɛ musu gbɛ̃́pii wáaɛ.
12Kↄↄ danɛ́ gbɛpi pↄlɛu e à lìai píi, ní onɛ́ aa laaika, aasu dɛdɛ gbɛpiwao, an gbɛ̃e su ↄkãwà seo. Gbɛ̃́ pↄ́ ↄkã̀wà, wà ade dɛ.
13Wasu ↄkã adewao, wà aà pápa ń gbɛo ge wà aà zↄ̃zↄ̃ ń kao wà dɛ. Pↄtuon nò, gbɛ̃nazĩnan nò, à gàɛ. Tó aa mà wà kuupɛ̀ wà a ba gà, aa sↄ̃ gbɛpizi.
14Mↄizi pìla gbɛpiwa à mↄ̀ gbɛ̃́piↄ lè, a ònɛ́ aa gbãbↄ ńzĩaɛ aa ń pↄkasaↄ pí.
15À ɛ̀a ònɛ́: Àↄ ku sↄu guu gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ yã́ musu. Ásu wúlɛ ń nↄɛoo.
16Kɛ́ gu dↄ̀ a gↄↄ àaↄ̃depi zĩ́, ↄ̃ lou lɛ́ pũna àlɛ pílɛpilɛ, mɛ́ lou sìsi gbɛ musu. Kɛ́ aa kuu ↄ́ gbãa mà, ↄ̃ vĩa gbɛ̃́ pↄ́ kú bòouↄ kũ̀ píi, aalɛ kpakpanaga.
17Mↄizi bↄ̀lɛńnↄ bòou, à gɛ̀ńnↄ Lua kĩ́i, ↄ̃ aa zɛ̀ zĩ́lɛ gbɛpi saɛ.
18Súɛlɛ kùlɛ Sinai gbɛwa kɛ́ Dii pìlawà ń tɛ́o yã́i. Súɛlɛpi fɛ̀lɛ lán mua súɛlɛwa, mɛ́ gbɛpi lɛ́ lualua píi.

19Kuu ↄ́ gbãa lɛ́ kã́fĩ. Kɛ́ Mↄizi yã'ò, ↄ̃ Lua wèwà loupũnaa guu.
20Dii pìla à zɛ̀ Sinai gbɛ misonawa, à Mↄizi sìsi, ↄ̃ à dɛ̀dɛ gɛ̀ we.
21Dii òɛ̀: Pila ǹ gbɛ̃́piↄ gba laai, aasu gu baa vĩ aa mↄ ma gwaio, kɛ́ an daside su gagao yã́i.
22Baa sa'ona pↄ́ aaì sↄ̃maziↄ, aa gbãbↄ ńzĩaɛ, kɛ́ másu ń dɛdɛo yã́i.
23Mↄizi ò Diiɛ: Aa dɛdɛo, asa n wá gbá laai n mɛ̀ wà kↄↄ da gbɛpi pↄlɛu, i gↄ̃ n pↄ́ ũɛ.
24Ɔ̃ Dii òɛ̀: Pila ǹ Aalona sɛ mↄò, ãma sa'onaↄ ń gbɛ̃́ kĩniↄ su gu baa vĩ wà mↄ ma kĩ́io, kɛ́ másu ń dɛdɛo yã́i.
25Ɔ̃ Mↄizi pìla gbɛ̃́piↄwa, à yã́pi ònɛ́.