Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - BONAA

BONAA 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isarailanↄ bona Misila mↄ aakↄ̃de gũn
2ò fùtɛ Rɛfidimu. Kũ ò kà Sinai gbárannan, akũ ò bùraa kàtɛ gwe Sinai kpi sarɛ.
3Musa dìdi à gɛ̀ɛ Luda kĩnaa kpi pìi musu, akũ Dikiri lɛ́ zùi à pì: Ǹ yã dí o Yakubu buri Isarailanↄnɛ:
4A è lákũ ma kɛ̀ Misilanↄnɛ nà, lákũ ma á sɛ́ ma su kãáo ma kĩnaa, lákũ vãu dì a nɛ́ sɛ́ a dɛ̀mbɛrɛɛa nà.
5Tó a ma yã mà á ma bàka kunna kãáo yã kũna tera sà, anigↄ̃ de ma gbɛ̃ yenyĩdenↄ ũ buri sĩnda pínki tɛ́. Bee kũ andunia de ma pↄ́ ũ pínki,
6ánigↄ̃ demɛnɛ kínanↄ kũ sa'orinↄ ũ, ma gbɛ̃ kũ ò kú adonanↄ ũ. Yã kũ ĩni o Isarailanↄnɛɛn gwe.
7Musa kìpa à gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ sìsi, akũ à yã kũ Dikiri ònɛɛ bàbańnɛ pínki.
8Gbɛ̃nↄ wèa ń pínki ò pì: Yã kũ Dikiri òwɛrɛ pínki óni kɛ. Akũ Musa gɛ̀ɛ à yã kũ ò òo bàba Dikirinɛ.
9Dikiri pìnɛ: Mani su n kĩnaa túsukpɛ gègetee gũn, de gↄrↄ kũ matɛn yã onnɛ, oni ma onigↄ̃ n náani vĩ gↄrↄ sĩnda pínki. Akũ Musa yã kũ gbɛ̃nↄ òo bàba Dikirinɛ.
10Akũ Dikiri pìnɛ: Ǹ gɛ́ ń kĩnaa ǹ ońnɛ ò gbã̀ bo ń zĩdanɛ gbãra kũ ziao, ò ń pↄ́kasanↄ pípi.
11Ògↄ̃ kú soru gũn ziando, zaakũ a gↄrↄ aakↄ̃de zĩn mani kipa mà zɛ Sinai kpi musu gbɛ̃ sĩnda pínki wára.
12Ǹ zĩtɛ lɛ́ sèeda dańnɛ kpi pìi pↄ̀rↄ lɛ́a ari à lìkai pínki. Ǹ ońnɛ ò laakari kɛ. Òsun didi kpi pìiaro. Ń gbɛ̃ke sún ↄ kɛa sero. Gbɛ̃ kũ à ↄ kɛ̀a, ò ade dɛ.
13Òsun ↄ kɛ adearo. Ò a pápa kũ gbɛ̀ɛo ke ò a pápa kũ kàao ò dɛ. Pↄ́kãden yá, bisãsirin yá, à gàmɛ. Tó ò mà ò kuru pɛ̀ ò a yĩsãm pà, ò na kpi pìii.
14Musa kìpa kpi pìia à sù à gbɛ̃nↄ lè à òńnɛ ò gbã̀ bo ń zĩdanɛ ò ń pↄ́kasanↄ pípi.
15À ɛ̀ra à pìńnɛ: Àgↄ̃ kú soru gũn gↄrↄ aakↄ̃de zĩ yãi. Àsun wútɛ kũ nↄgbɛ̃oro.
16Kũ gu dↄ̀ a gↄrↄ aakↄ̃de pìia, akũ legũ tɛn pũtã àtɛn pí, akũ legũ sìsi kpi musu. Kũ ò kuru yĩsãmpanaa mà, akũ vĩna gbɛ̃ kũ ò kú bùrannↄ kũ̀ ń pínki òtɛn lukaluka.
17Musa bò kũńwo bùran à gɛ̀ɛ kũńwo Luda kĩnaa, akũ ò zɛ̀ zĩtɛ kpi pìi sarɛ.
18Túsukpɛ dà Sinai kpila kũ Dikiri kìpaa kũ tɛ́o yãi. Túsukpɛ pìi fùtɛ lán tãma túsukpɛ bà, akũ kpi pì tɛn yĩgãyĩgã manamana.

19Kuru yĩsãmpana tɛn kara. Kũ Musa yã ò, akũ Luda wèa legũpũtãnaa gũn.
20Dikiri kìpa à zɛ̀ Sinai kpi mìsↄ̃ntɛa à Musa sìsi, akũ à dìdi à gɛ̀ɛ gwe.
21Dikiri pìnɛ: Ǹ kipa ǹ kpãkɛ̃ gbɛ̃nↄi, òsun vĩ gulɛzɛkila ò su ò ma gwaro, de ń paridenↄ sún gagaro yãi.
22Bee sa'ori kũ òdi namainↄ, ò gbã̀ bo ń zĩdanɛ de màsun fɛ̃ńyĩro yãi.
23Musa pì Dikirinɛ: Oni didiro, zaakũ n kpãkɛ̃wái n pì ò zĩtɛ lɛ́ sèeda da kpi pìi pↄ̀rↄ lɛ́a à gↄ̃ n pↄ́ ũ.
24Akũ Dikiri pìnɛ: Ǹ kipa ǹ Haruna sɛ́ ǹ su kãao, ama sa'orinↄ kũ gbɛ̃ kparanↄ sún vĩ bara ò su ma kĩnaaro de màsun fɛ̃ńyĩro yãi.
25Akũ Musa kìpa gbɛ̃ pìnↄ kĩnaa à yã pìi òńnɛ.