Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MUDENNIMÙ

MUDENNIMÙ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: A bo yɑ̀ di mmɔ̀nnì n yóó dɔɔ̀ dɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì. M bo ò dɔ̀ɔ̀nɛ̀ muwɛ̃rímú kòò di yóu kɛ̀ dí yɛ̀. M bo ò ɛ̃̀ṹtɛ́ kòo di bɛti.
2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyíɛ́ kóò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Míì tu di Yiɛ̀ nKuyie.
3M bɛnkɛmu m mɑ́ɑ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kpeńnì. Bɛ̀ nɛ́ do í yɛ̃́ kɛ dò mmíì tu bɛ Yiɛ̀ nKuyie.
4N do bɛ̀ tɑunnɛ̀mu m mɑ́ɑ̀, kɛ dɔ̀ n yóó bɛ̀ duɔ́ nKɑnnɑhɑ̃ɑ̃, kɛtenkɛ̀ bɛ̀ do bo kɛ̀ kupɔ̀ɔ̀kù.
5N kèèmu Esibiti tenkɛ̀ kɔbɛ di fɛ̃́ũnkomɛ̀ kɛ̀ di kuɔ̀ nkɛ̀ n dèntɛní ti kó mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í.
6Dɛɛ̀ te kɛ̀ n tu ɑ kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ kɛ dɔ̀ n tú: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n yóó di dɛɛtɛ́nɛ̀mu mudɑɑtɔ̃mmú Esibiti kɔbɛ di duɔ́ mmù, kɛ́ di om̀pùnnɛ. N yóó bɛnkɛmu Esibiti kɔbɛ n wɛ̃rímú kɛ́ bɛ̀ potɛ́, kɛ́ di dɛɛtɛ́.
7Kɛ̀ di ntú n kɔbɛ kɛ̀ n di te. Kɛ̀ di n yɛ̃́ míì di dènnɛmɛ̀ Esibiti kó mudɑɑtɔ̃mmú.
8Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i nkɛ tú m bo di kɔtɛnɛ̀ n do yɛ̃ n yóó duɔ́ nkɛ̀ɛ̀ tenkɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu kɛ̀ di kɛ̀ tiekɛ.
9Kɛ̀ Mɔyiisii tì nɑ̀kɛ́ Isidɑyɛɛribɛ. Kɛ̀ bɛ̀ í nyie, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ fɛ̃́ũ̀rìnɛ̀mɛ̀ mutɔ̃mmú mɛdiɛ̀.
10Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀:
11Kɔtɛ kɛ́nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀, wèe yóu Isidɑyɛɛribɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ o tenkɛ̀.
12Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: Isidɑyɛɛribɛ í yie n kpɛti, kɛ̀ m bo nɑ kɛ́nɑ́kɛ́nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì nwe, mí nwèè í nɔ nkɛ nɑ́ɑ́nnɑ́ɑ̀?
13Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ bɛ̀ yóó nɑ́kɛ́ tì Isidɑyɛɛribɛ nɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ɛ dennɛ Isidɑyɛɛribɛ Esibiti tenkɛ̀.
14Ntɛ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ Isidɑyɛɛribɛ nɑɑ̀mùntì bɛ yètɛ̀: Sɑkɔbu kóo po Dubɛnni bí: Enɔki nɛ̀ Pɑduu nɛ̀ Ɛtisidonni nɛ̀ Kɑdimii bɛɛ̀ do tú Dubɛnni nɑɑ̀mùnkù kó bɛyɑ̀ɑ̀rìbɛ̀.
15Simmɛɔ̃ɔ̃ bí tú: Yemmuyɛɛdi nɛ̀ Yɑminni nɛ̀ Oɑdi nɛ̀ Yɑkinni nɛ̀ Soɑ nɛ̀ Sɑudi Kɑnnɑhɑ̃ɑ̃ kóo nitipòkù birɛ bɛɛ̀ do tú Simmɛɔ̃ɔ̃ nɑɑ̀mùnkù kó bɛyɑ̀ɑ̀rìbɛ̀.
16Kɛ̀ Defii pɛitɛ́ initidɑbí ìtɑ̃ɑ̃ti: Kɛrisonni nɛ̀ Keɑti nɛ̀ Mɛdɑdi kɛ̀ bɛ̀ múnkɛ piɛ́ ibí. Defii do yóó kú kɛ mɔkɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ (137) ndi.
17Kɛrisonni bí tú: Dibinii nɛ̀ Simɛii. Bɛɛ̀ do tú bɛ kó bɛyɑ̀ɑ̀rìbɛ̀.
18Kɛ̀ Keɑti bí ntú: Amudɑmu nɛ̀ Isɑɑdi nɛ̀ Ebunɔɔ nɛ̀ Usiyɛɛdi. Keɑti yóó kú kɛ mɔkɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti (133) ndi.

19Kɛ̀ Mɛdɑdi bí ntú: Mɑdi nɛ̀ Musi. Bɛɛ̀ do tú Defii nɑɑ̀mùnkù kó bɛyɑ̀ɑ̀rìbɛ̀.
20Kɛ̀ Amudɑmuu puokɛ o cicɛ tɑ̃ũ̀ Yokebɛti kòo ò pɛitɛ́ initidɑbí ìdɛ́ì, Anɔɔ nɛ̀ Mɔyiisi. Amudɑmu do yóó kú kɛ mɔkɛ yɛbie ntɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ (137) ndi.
21Kɛ̀ Isɑɑdi bí ntú: Kodee nɛ̀ Nɛfɛki nɛ̀ Sikidii.
22Kɛ̀ Usiyɛɛdi kpɛyi ntú: Mikɑyɛɛdi nɛ̀ Edisɑfɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Sitidi.
23Kɛ̀ Anɔɔ puokɛ Edisebɑɑ Amminɑdɑbu kóo sɑpɑ̀ɑ̀, Nɑsɔ̃ɔ̃ tɑ̃ũ̀ kòo ò pɛitɛ́ initidɑbí ìnɑ̀ɑ̀: Nɑdɑbu nɛ̀ Abiu nɛ̀ Edeɑsɑɑ nɛ̀ Itɑmɑɑ.
24Kɛ̀ Kodee bí ntú: Asii nɛ̀ Ɛdikɑnɑɑ nɛ̀ Abiyɑsɑfu, Kodee nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ kó bɛyɑ̀ɑ̀rìbɛ̀ mbɛ.
25Kɛ̀ Edeɑsɑɑ, Anɔɔ birɛɛ puokɛ Pusiyɛɛdi kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nkòo ò pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ kɛ́ dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Pinɑsi. Defiibɛ yɑ̀ɑ̀rìbɛ̀ kó yɛyètɛ̀ nyɛ mɛmmɛ.
26Anɔɔ nɛ̀ Mɔyiisi nwe ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ tú: Dennɛnɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ Esibiti bɛ nɑú dò ndòmmɛ̀.
27Bɛɛ̀ do nɑ̀kɛ́ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ dɔ̀ wèe yóu kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ yɛ̀ Esibiti.
28Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Mɔyiisi Esibiti tenkɛ̀ kɛ dɔ̀:
29Míì tu di Yiɛ̀ nKuyie, ɑ́ nɑ́kɛ́ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì n dɑ nɑ̀kɛ́ tì timɔu.
30Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: N yí nɔ nkɛ nɑ́ɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì bo yie n kpɛtɑɑ̀?