Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MUDENNIMÙ

MUDENNIMÙ 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Kɔtɛ okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀, míì kpénkùnnɛ o to nɛ̀ o tũ̀mbɛ̀ kpɛyɛ kɛ bo dɔɔ̀ tidiɛtì bɛ cuokɛ̀.
2Kɑ̀ɑ tì nɑ̀kɛ́ ɑ bí nɛ̀ ɑ yɑɑ̀bí n dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ Esibiti kɔbɛ nɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ tìì diɛtì bɛ cuokɛ̀. Kɛ̀ di nyɛ̃́ n túmɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie.
3Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kóo nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie ntínti Ebedeebɛ ti tũ nkù tu, ɑ yóó kɛ̃́kùnnɛ ɔ̃̀mmɔ̀nnì ɑmɑ́ɑ̀ ku ììkɛ̀, kɛ́ ti yóu kɛ̀ tí yɛ̀ kɛ kù fìé iwũɔ̃?
4Kɑ̀ɑ yetɛ ti bo yɛ̀mɛ̀, kù bo duɔnní fɛcofɛ nɑnkɛ ɑ tenkɛ̀.
5Kɛ̀ fɛ̀ɛ dɑ́tínnɛ́ kɛtenkɛ̀ bɑ́ kɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ nfeí, fɛ̀ bo cɑ́ɑ́kɛ́ yɛmɑ́tɑ̃́rɛ̀ sùɔ́ ndɛ̀, kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́ dɛtie ndɛmɔu kó tifɑ̃ɑ̃̀tì dikpɑ́ɑ̀.
6Fɛ̀ bo píɛ nhɑ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ ɑ tũ̀mbɛ̀ kpɛsi nɛ̀ ɑ nìtìbɛ̀ kpɛsi. A cicɛbɛ̀ nɛ̀ ɑ yɑ̀ɑ̀rìbɛ̀ bɛ̀ mu nyí yɑ̀ dɛ kó kubotí nɛ̀ bɛ̀ bomɛ̀. Mɔyiisi bɛ́i mmɛmmɛ kɛ́ítɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ́yɛ̀.
7Kòo kpɑ̀ɑ̀tì tũ̀mbɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Onìtì yiè nyóó yóu ɔ̃̀mmɔ̀nnì ò bo nti buɔ̀mmɛ̀ mɛyɛi? Yóu bɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ yɛ̀ kɛ́fíé bɛ Yiɛ̀ nKuyie nyiwũɔ̃. A í wúó nhEsibiti kɔbɛ deumɑ̀ɑ̀!
8Kɛ̀ bɛ̀ɛ yúní Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀ kòo bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́fíé iwũɔ̃ di Yiɛ̀ nKuyie. Ɔ̃̀mbɛ kɔri?
9Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: Ti kɔri timɔu ndi. Ibí nɛ̀ bɛkótíbɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ ti nɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ ti pe nɛ̀ ti bɔɔ́. Ti Yiɛ̀ nKuyie mbɑnni ndi.
10Kòo kpɑ̀ɑ̀tì dɔ̀: Di yɛ̀mmɛ̀ dò m bo di yóumu kɛ̀ di kɔtɛ dimɔu, di pobɛ̀ nɛ̀ di bíɑ̀ɑ̀? M bɑ́ɑ́ dɛ̀ dɔ̀ɔ̀! N yɛ̃́mu kɛ dò ndi dɔ́ tì í wenni.
11Bìtì! M bɑ́ɑ́ di yóu. Kɔtɛnɛ̀ díndi bɛnitidɑɑbɛ̀ mɑ́ɑ̀ kɛ́fíé iwũɔ̃ di Yiɛ̀ nKuyie di do mɛ nyɛ̃. Kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ bɛ̀ti okpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
12Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Youtɛ ɑ nɔ̀ùtɛ̀ Esibiti ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ fɛcofɛɛ kɔtɛní kɛ́cɑ́ɑ́kɛ́ yɛmɑ́tɑ̃́rɛ̀ sùɔ́ ndɛ̀.
13Kɛ̀ Mɔyiisii youtɛ kupɑ̀ɑ̀ti Esibiti tenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kuyɑɑkù ntṹṹ nkɛ fuuti, kɛ́nyié nkɛ fuuti kɛ̀ dɛ̀ nyóó wentɛ́ kɛ̀ kù tɔní fɛcofɛ dihɛì.
14Kɛ̀ fɛ̀ɛ tɑnní Esibiti tenkɛ̀ kɛ́nsũ, kɛ́dɑ́tínnɛ́ Esibiti tentɑ̃́ɑ̃́ mmumɔu miɛkɛ. Bɛ̀ mu nyí yɑ̀ fɛ kóo botí Esibiti, fɛ kóo botí mɛ nyí kpɑɑ́ bo buotɛ́.
15Kɛ̀ fɛcofɛɛ dɑ́tínnɛ́ kɛtenkɛ̀ kɛmɔu, kɛ̀ dɛ̀ɛ bitoo, kɛ̀ fɛ̀ɛ cɑ́ɑ́kɛ́ tidiitì nɛ̀ yɛtebɛ yɛmɑ́tɑ̃́rɛ̀ do sùɔ́ ndɛ̀. Timútì nɛ̀ tifɑ̃ɑ̃̀tì dɛ̀ tɛ̃́nkɛ í nkpɑɑ́ Esibiti tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ.
16Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yú Mɔyiisi nɛ̀ Anɔɔ kɛ dɔ̀: N yetɛ́nɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie nku, kɛ di yetɛ́nɛ̀ di mɔ́mmɔmbɛ.
17Di wɛ̃tɛ kɛ́ n cĩ́ɛ̃́ n yɛi nkɛ́bɑ́ntɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie nkɛ̀ kùu fũũ mmɛyɛi nsĩ̀mmɛ̀ miɛ.
18Kɛ̀ Mɔyiisii ítɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì borɛ̀, kɛ́bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie.

19Kɛ̀ kùu duɔ́ nkɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó kuyɑɑkùu fuutɛ kɛ́túótɛ́ fɛcofɛ kɛ́tɑnnɛ́ tipèntì kóo dɑ̀mɛ́ɛ̀rì, bɑ́ fɛ̀mɑfɛ̀ í nkpɑɑ́ Esibiti tempɛ̃ nkumɔu miɛkɛ.
20Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpénkùnnɛ okpɑ̀ɑ̀tì to, kòo yetɛ Isidɑyɛɛribɛ bo yɛ̀mɛ̀.
21Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɑ́kɛ́ Mɔyiisi kɛ dɔ̀: Youtɛ ɑ nɔ̀ùtɛ̀ kɛ̀ dibiìnnìi tɑnní Esibiti tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ kɛ́ncɛ̃́ɛ̃̀ kɛ dò nhonìtì bo nɑ kɛ́ dì kɑ̀ɑ́kɛ́.
22Kɛ̀ Mɔyiisii youtɛ o nɔ̀ùtɛ̀ kɛ̀ dibiìnnì diɛrìi tɑnní Esibiti tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ kɛ́mmɔkɛ yɛwe yɛ̀tɑ̃ɑ̃ti.
23Òmɔù tɛ̃́nkɛ í nwúó nhotɔù, òmɔù í nyìtɛ́ o kɑ̀rì, kɛ̀ kuwenniku nɛ́ mbo Isidɑyɛɛribɛ kó dikɑrì.
24Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi yú Mɔyiisi kóò nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Di bo nɑ kɛ́kɔtɛ dimɔu, di pobɛ̀ nɛ̀ di bí kɛ́fíé iwũɔ̃ di Yiɛ̀ nKuyie. Di wũɔ̃ iì mɑ́ɑ̀ yó nkpɑɑ́ diɛ.
25Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: Fɔ̃́ɔ̃̀ yóó ti duɔ́ nti yóó fíé ìì wũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ ti yóó kù pɑ̃ ì kɛ́tuɔ.
26Ti yó ntɔmu ti wũɔ̃ imɔu, fɛ̀mɑfɛ̀ í yó nkpɑɑ́, iì miɛkɛ nkɛ, ti yóó tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ kɛ́fíé ti Yiɛ̀ nKuyie. Ti mɛ nyí yɛ̃́ ti yóó tɑ̃ɑ̃tɛ́ ì, ti yóó kɛ ntuɔkɛ kɛ́ ì yɑ̀.
27Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpénkùnnɛ okpɑ̀ɑ̀tì to, kòo yetɛ bɛ̀ bo yɛ̀mɛ̀,
28kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Ítɛ́ m borɛ̀, kɑ̀ɑ wɛ̃̀tɛní dìì yiè ɑ kumu.
29Kɛ̀ Mɔyiisi dɔ̀: A bɛ́i ntì tiǹti, n tɛ̃́nkɛ í wɛ̃tiní ɑ borɛ̀.