Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - MUDENNIMÙ

MUDENNIMÙ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Defii nɑɑ̀mùnkù kou mɔùu puokɛ bɛ nɑɑ̀mùnkù kóo sɑpɑ̀ɑ̀ mmɔù.
2Kòo púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ, kɛ́yɑ̀ dɛ̀ wennimɛ̀, kɛ́ dɛ̀ sɔ̀nnɛ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti.
3Ò tɛ̃́nkɛ í nnɑ kɛ bo ndɛ̀ sɔ̀rì, kɛ́tɛí dikũ̀mɑ̀nnì kùtìnɔ́ɔ̀, kɛ́ dɛ̀ ɑ̃nnɛ́ di miɛkɛ, kɛ́tɑ kɛ́dɔú nkukó nNiidi tipèntì miɛkɛ.
4Kɛ̀ dɛbirɛ tɑ̃ũ̀ ńsɔri mɛkɛntímɛ̀ kɛ bo yɑ̀ dɛ̀ɛ̀ yóó tuɔkɛní dɛbirɛ.
5Kòo kpɑ̀ɑ̀tì kóo sɑpɑ̀ɑ̀ ńtɑ kukó mmuhɔ̀rìmù kɛ nɛínɛ̀ o dúɔ̀bɛ̀. Kòo dúɔ̀bɛ̀ ńcentì kukó ntɑkɛ́, kòo yɑ̀ dikũ̀mɑ̀nnì, kɛ́tɔ̃ nho kóo tɔ̃ntì kòo dì tùótɛ́ní.
6Kòo pootɛ kɛ́yɑ̀ dɛnitidɑbirɛ kɛ̀ dɛ̀ kuɔ̀, kɛ̀ mɛsémmɛ̀ɛ ò pĩ nkòò dɔ̀: Ebedeebɛ kó dɛbirɛ ndɛ.
7Kɛ̀ dɛbirɛ tɑ̃ũ̀ũ ò bekɛ kɛ dɔ̀: A dɔ́ kɛ̀ ń kɔtɛ kɛ́ dɑ wɑɑnní Ebedee kóo nitipòkù mɔù kòò ndɛ̀ ndɑ yɑ̃ɑ̃nkoɑ̀ɑ̀?
8Kòò dɔ̀: Ɛ̃ɛ̃, kɔtɛ! Kòo kɔtɛ kɛ́yúní dɛbirɛ yɔ̃.
9Kòo kpɑ̀ɑ̀tì kóo sɑpɑ̀ɑ̀ ndɔ̀: Túótɛ́ dɛbirɛ diɛ nkɛ́ ndɛ̀ nni nyɑ̃ɑ̃nko kɛ̀ n dɑ yietí. Kòo nitipòkùu dɛ̀ tùótɛ́ kɛ́nyɑ̃ɑ̃nko.
10Kɛ̀ dɛ̀ɛ kótɛ́ kòo dɛ̀ duɔ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì sɑpɑ̀ɑ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑɑ́ nho birɛ, kòo dɛ̀ yu kɛ dɔ̀: Mɔyiisi, dɛ̀ɛ̀ tu ò dɛ̀ dɛ̀itɛ mɛniɛ mmiɛkɛ.
11Kɛ̀ Mɔyiisii kótɛ́ kɛ́kɔtɛ o kɔbɛ borɛ̀, kɛ́yɑ̀ bɛ̀ bɛ̀ fɛ̃́ũnkonɛ̀mɛ̀ mutɔ̃mmú, kɛ́yɑ̀ Esibiti kou mɔù puotìmɛ̀ o kou Ebedee.
12Kòo wéntɛ́ wéntɛ́, ò í nyɑ̀ òmɔù, kɛ́potɛ́ Esibiti kou kɛ́kuɔ, kɛ́kũnnɛ́ mubirímú miɛkɛ.
13Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kòò tó yɛ̀ diyiè tɛrì kɛ́yɑ̀ Ebedeebɛ mɑ́ɑ̀ kɛ̀ bɛ̀ kpɑ̀ nkòo bekɛ wèè í nɑɑti kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɑ̀ɑ puotì ɑ tebitɛ?
14Kòo ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: We ndɑ pĩ ntikpɑ̀tì kɑ̀ɑ bo nti bekùnɛ̀? A dɔ́ kɛ́ n kuɔ ɑ wee kùɔmɛ̀ mmɛ Esibiti kouɑ̀? Kɛ̀ Mɔyiisi kɔ̃m̀bùɔ̀tìi do, kòò dɔ̀: Bɛnìtìbɛ̀ kèèmu ti nnɑ́ɑǹtɑ̀ɑ̀?
15Kòo kpɑ̀ɑ̀tìi keè dɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀, kɛ́ndɔ́ kɛ́kuɔ Mɔyiisi. Kòo cokɛ́ kɛ́kɔtɛ Mɑndiyɑ̃ɑ̃ kó kɛtenkɛ̀ kɛ́nkɑri tɛbintɛ bɛ̀ keú tɛ̀ borɛ̀.
16Mɑndiyɑ̃ɑ̃ tenkɛ̀ kɔbɛ do mɔkɛ ikuɔ́ nìùtì mɔù nwe kòò mɔ̀kɛ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑnní tɛbintɛ kɛ bo dó kɛ́nii mbɛ cicɛ wũɔ̃.
17Kɛ̀ bɛnɑɑcɛ̃mbɛɛ bɛ̀ bɛ̀ti, kɛ̀ Mɔyiisii yetɛ kɛ́nii mbɛ wũɔ̃.
18Kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́kò mbɛ cicɛ borɛ̀ Deuyɛɛdi, kòo bɛ̀ bekɛ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di konní mɛcɑ̃ɑ̃ nyíe?

19Kɛ̀ bɛ̀ dɔ̀: Esibiti kou mɔù weè ti dɛɛtɛ́nɛ̀ bɛnɑɑcɛ̃mbɛ, kɛ nìi nti wũɔ̃.
20Kɛ̀ bɛ̀ cicɛ dɔ̀: Ò borɛ? Dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di kɛ̀ nhò yóu? Kɔtɛnɛ̀ kóò yuní kòo di.
21Mɛm̀mɛ kɛ̀ Mɔyiisi ḿbo dɛ kóo nìtì borɛ̀, kòo ò duɔ́ nho kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nSefodɑɑ kòo puokɛ.
22Kòo púó nkɛ́pɛitɛ́ dɛnitidɑbirɛ, kòo dɛ̀ yu kɛ dɔ̀ Mbo-Kupɔ̀ɔ̀kù.
23Kɛ̀ dɛ̀ɛ mɔntɛ kɛ̀ Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tìi kú, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɑɑ nfɛ̃́ũ̀rìnɛ̀ mutɔ̃mmú kɛ kuɔ̀, kɛ̀ bɛ dɑbùò ntuɔkɛ Kuyie.
24Kɛ̀ kùu keè bɛ dɑbùò nkɛ́dentɛní mɛtɑummɛ̀ kù do dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ Abɑrɑhɑmmu nɛ̀ Isɑki nɛ̀ Sɑkɔbu,
25kɛ́wéntɛ́ kɛ́yɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ kɛ́bɑntɛ́ bɛ̀ fɛ̃́ũ̀rìmɛ̀.