Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Kaninuwa - Yauna

Yauna 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2Fiyao Isineni Nefidimu nenei si noḡokawawa keta si niya fwayafwaya nunumonumona kana wava Sainai nenei. Nokomai koya Sainai uḡunei si vikabaḡa.
3Keta Mosese i vaneya koyai ebe Guyau nukusi sina vikaninisaḡa fasinei. Koya nenei Yave i bwauwa Mosese nenei keta i iyaviya be fiyao Isineni, Yakobo susukwana, ina iyavisiya ina bwaduwa.
4“Kwami tututaumi naki kwa kitiya avana a saviviniya Itifita namoisi nenesiyai, eketa namaise a unimiya vitana manubutu fefesiyai natusi sita noḡovenevenei maise eketa a nemiimiya nofemai nenekuwai.
5Taki yaku bwadu kwana muniisiya be yaku dedeni muka kwana yasei, nao kwami yaku namonamoḡa. Iyau yaku fwayafwaya matatafuna, eatu namoḡa matatafusi nenesiyai kwami ana gibokimiya ebe kwami Iyau yaku nogonogofou.
6Kwami kwana vitovibwanaoseya fasikuwai eketa kunumimi tenetenesineinana Iyauḡa fasikuwai. Naki maise fiyao Isineni kuna nusifufuwisiya.”
7Eketa Mosese koyei i sobuwa keta namoḡa kasi tokawakawa i katuvivisiya, eketa iba matatafuna avana Yave i visimeiya maise i nusifufuwisiya.
8Eketa namoḡa matatafusi tamo nenei si nufata si bwaduwa, “Iba matatafuna Yave i bwaduwisiya maise kana savivinisiya.” Keta namoḡa yasi nufata Mosese i bwaduwe-kikinomaniya Yave nenei.
9Yave Mosese i iyaviya i bwaduwa, “Busibusi badobadonei ana nemiya neneweu keta ana nusifufuwiwa be namoḡa fonaku sina nowaniya ebe tova matatafuna sina vivitumaḡaniwa.” Tovanama Mosese i bwaduwe-kikinomaniya namoḡa yasi nufata Yave nenei,
10Yave i iyaviya i bwaduwa, “Ku sobu namoḡa ku oviviteisi be kimoki keta kumana tututausi sina givieyaeisiya ebe nenekuwai sina kodukoduwa. Kasi nuya sina kigonagona,
11keta sina gidewadewa kuyadayada kana vitonu fasinei. Kuyadayadanama nenei Iyau Yave ana sobunemiya koya Sainai etanei namai namoḡa matatafusi kana fata sina kitikuwa.
12Koya kuna gikotovafanakwaniuwiya ebe namoḡa muka sina vavisiniya. Kuna gimatakawisiya kuna bwaduwa, ‘Matami ina fekuwa! Muka kwana vane koyai o muka koya uḡuna kwana givikavina-nuvanuvai. Aitevana koya ina givikaviniya, sina nuvimatiya.
13Taki namoḡa o yomuyomu viketofota ina vavisiniya, muka kwana gisikoniya eatu gabana o iyo nenei kwana nuvimatiya.’ Eatu tovanama yuveyuve ina tuniya nubwayouna keta kayona nakasina kwana nowaniya, na naki namoḡa sina vaneya koyai.”
14Eketa Mosese koyei i sobunemiya keta namoḡa i iyavisiya be tututausi sina givieyaeisiya ebe Guyau nenei sina kodukoduwa fasinei, eketa kasi nuya si kigonagona.
15Mosese i iyavisiya i bwaduwa, “Kuyadayada kana vitonu fasinei kwana gigidewadewa eatu kimoki keta ina niya noko tovanama nenei, muka kwana vimomona.”
16Kuyadayada kana vitonu kana nuwabuni nenei, i nukanikanitana keta i kisinanamanamana, eketa busibusi badobadona i kenokikinomana koya etanei eketa yuveyuve kayona nakasina venemokena si nowaniya. Namoḡa matatafusi kabaḡai si fakwafakwa, na yasi matuta si akikikinikuna.
17Yasi kabaḡai Mosese i viketanunisiya eketa koya uḡunei si misiniya be Guyau nukusi sina vikaninisaḡa.
18Koya matatafuna siyou i gaubodiya uḡuna Yave i sobuwa koya etanei kikanakanata nenei. Siyou i vaneya vitana kufuna kana siyou kunukubana maise keta koya matatafuna i kayufeyufiya.
19Yuveyuve kayona i ninakanakata. Mosese i nusifufuwa keta Guyau i vinowaniya kanitana maise.

20Yave i sobunemiya koya Sainai etanei keta Mosese i weniya i bwaduwa, “Ku vanenemai wekamai,” eketa Mosese i vaneya koya etanei ebe Yave nukusi sina vikaninisaḡa.