Text copied!
CopyCompare
Bible Ni Thothup - Exodus

Exodus 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yay ni dalip ni m’ug e pul nga tomuren nike chuw piyu Israel u Egypt, miyad yib nga daken e ted ni desert u Sinai.
2Ra chuwgad u Refidim ngarbad ngalan e ted ni desert u Sinai, marbad ra pired nga enggin fare Burey nu Sinai.
3Me yan Moses nga daken e burey ni ngar mada’gow Got. Me non SOMOL u daken e burey nga but’ ngak Moses ni ga’ar, “Mog ngak piyu Israel, ni aram e pi’in owchen Jakob:
4Ni gur e muguy e n’en ni kug rin’, gag SOMOL, ngak piyu Egypt nge rogon ni gu chubiymed nggu fekmed ngog ngaray, ni bod ba arche’ ni eagle ni tay fak nga daken pon ngi i fek.
5Fa’an gimed ra fol rog ngam ayuweged fare m’ag rog, ma gimed ra par ni kam manged girdi’ rog. Fayleng ni polo’ e bmilfan ngog, machane bay mpired ni gimed e girdi’ ni kug mel’egmed ni ngam manged girdi’eg,
6bay mpired ni gimed girdi’en ba nam ni gimed be pigpig ngog ni kam manged prist, ma kemus ni gag e ke mil suwmed ngog. Ireray e n’en nthingar mog ngak piyu Israel.”
7Ma aram me yan Moses nge pining e pi’in yad ma yog e thin rok piyu Israel ngar mu’ulunggad, me weliy ngorad urngin e pin’en nike weliy SOMOL ngak ni ngar rin’ed.
8Me fulweg fapi girdi’ ni gubin nta’abyay ni lungurad, “Bay gu rin’ed urngin e tin keyog SOMOL.” Me weliy Moses e tin keyog fapi girdi’ ngak SOMOL.
9Me ga’ar SOMOL ngak Moses, “Bay gub ngom u fithik’ e manileng nib dub’ag, nge rung’ag e girdi’ nu Israel lamag ni gu be non ngom mu ur pired ni gubin ngiyal’ nib riyul’ u wun’rad e tin bay u mog.” Me weliy Moses ngak e girdi’ e tin keyog SOMOL ngak.
10Me ga’ar SOMOL ngak Moses, “Mman ngak e girdi’ ngamog ngorad ngar be’ech nigedyad e daba’ nge gabul ni fan ko liyor. Thingar ra maluk niged e mad rorad,
11nge langlath ma kar mu’gad. Rofen nem e gag SOMOL e bay gub nga but’ nga daken e Burey ni Sinai, mu rom e bayi guyeg e girdi’ ni gubin riy.
12Thingar mu tay e mathil nib liyeg e re burey nem ko gin ni nge mus e girdi’ ngay, ma gog ngorad ni dab ranod nga daken e re burey nem fa ra chugurgad ngay. Ya en nra math ko fare burey e yira li’ nge yim’;
13ni aram e thingar ni malangnag ara nip’ nga gan e gat’ing, nge dabi math be’ ngak. Re bugithin ney e fan ngak e girdi’ nge gamanman; thingar nli’rad ngarm’ad. Machane nap’an ni yira thoy e yabul, ma aram e nge yan e girdi’ nga daken fare burey.”
14Me yib Moses u daken fare burey nga but’ me yog ko girdi’ ni ngar fal’eged rogorad ni fan ko fare liyor. Miyad maluknag e mad rorad,
15me ga’ar Moses ngorad, “Nge taw ko langlath ma kam mu’gad ma dabki par be’ nge le’engin nge mada’ ko rofen nem.”
16Me kadbul ko rofen ni man e dalip ngay mi i chub e dirra’ ma be mat e uluch u daken e re burey nem, ma ke m’ag bangi manileng nib dib’ag daken, ma be yan laman ba yabul ni yibe thoy ni ba ga’ laman. Ma urngin e girdi’ ni yad bay u rom e ur t’on gad ko marus.
17Me gafaliy Moses e girdi’ nga wuru’ e gin yad be par riy ngranod ni ngar mada’gad Got, mranod ra sak’iygad nga enggin fare burey.
18Ma fare Burey ni Sinai e ke ing e ath ni polo’, ni bochan e ke yib SOMOL u lang nga but’ nga daken u fithik’ e daramram. Me yan e ath riy ngalang ni bod e ath u ba tafen e nifiy, me rur fare burey nib almarin.

19Mi i ga’ laman fare yabul ni be thow. Me non Moses, me fulweg Got lungun nga lingan e dirra’.
20Me yib SOMOL nga but’ nga daken e Burey ni Sinai. Me pining Moses ni nge yib ngak nga daken p’ebugul fare burey, me yan Moses ngalang.
21Me ga’ar SOMOL ngak Moses, “Mman nga but’ ngam ning chiylen ngak e girdi’ ni dab ra th’abed e mathil ni ngarbad ngar guyed gag, ya ra yim’ bo’or i yad.
22Ya mus ko pi prist ni yad ra yib nga to’obeg ma thingar ra machalbog niged yad, ya ra danga’ ma gu ra gechig nagrad.”
23Me ga’ar Moses ngak SOMOL, “Dabiyag ni nge yib e girdi’ ngalang, ya kamog ngomad ni nggu ted e re burey ney nib thothup ma nggu ted e mathil nib liyeg.
24Me ga’ar SOMOL ngak, “Mman nga but’ ngam fek Aron nge un ngom ngam bow ngaray ngog nga daken e burey. Ma pi prist nge girdi’ nu Israel e thingar dab ra th’abed e mathil ngarbad ngog ngaray nga daken e burey, ya gu ra gechig nagrad.”
25Me yan Moses u daken e burey nga but’ nge weliy fapi thin ngak e girdi’.