Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Kessaabaa

Kessaabaa 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israa7eela asai Gibxxeppe kiyido heezzantta aginan koiro gallassan Siinaa bazzuwaa gakkidosona.
2Eti Rafiidimappe denddidi Siinaa bazzuwaa biiddi, bazzon de7iya deriyau sintta baazzan uttidosona.
3Muusee Xoossaakko pude deriyaa huuphiyaa kiyin, GODAI deriyaa huuphiyan a xeesidi, “Neeni Yaaqooba keettaa hagaadan yaaga; Israa7eelau hagaadan yaagada yoota;
4‘Taani Gibxxetu bolli ai oottidaakkonne qassi argganttaa qefiyan taani inttena waata tookkada taakko ehiidaakkonne intte intte huuphen be7ideta.
5Simmi ha77i intte taayyo kumetta azazettikkonne ta maachchaa naagikko, kawotetta ubbaa giddon intte taayyo buzo gidana. Kumetta sa7ai tabaa gidikkonne
6intte taayyo qeesetu kawotettanne geeshsha kawotetta gidana’ yaaga; neeni Israa7eelatuyyo yootana qaalai hagaa” yaagiis.
7Yaagin Muusee guyye simmi biidi, dere cimata xeesi shiishshidi, GODAI yoota giido ha qaalata ubbaa etau yootiis.
8Asai ubbai issi doona gididi, “GODAI giidobaa ubbaa nuuni oottana” yaagidosona. Yaagin Muuseekka eti giidoogaa GODAAKKO ekkidi efiis.
9GODAI Muusa, “Taani nenaara haasayishin asai siyanaadaaninne eti nenan ubba wodekka ammanettanaadan, taani neekko sikkida shaara giddoora yaana” yaagiis. Hegaappe guyyiyan Muusee asai giidoogaa GODAAYYO yootiis.
10GODAI Muusa, “Neeni asaakko ba; baada hachchinne wontto neeni eta geeshsha. Eti bantta maayuwaa meeccona;
11meeccidi heezzantto gallassau giigona. Aissi giikko, heezzantto gallassan asai ubbai be7ishin, GODAI Siinaa Deriyaa bollan wodhdhana.
12Neeni ha deriyaa yuushuwan asaayyo zawaa wottada etayyo, ‘Deriyaa pude kiyennaadan woikko deriyaa xaphuwaa bochchennaadan inttena erite. Deriyaa bochchida ooninne tumuppe haiqqana.
13He urai shuchchan cadettidi woikko wonddafiyaa zubbiyan dukettidi haiqqana; i kushen boshettenna. Mehe, woikko do7a, woikko asa gidikkonne i paxa attenna’ yaaga. Malkkatai tolidi waassiyo wode, he wode eti deriyaa pude kiyana giikko kiyona” yaagiis.
14Muusee deriyaappe asaakko duge wodhdhidoogaappe guyyiyan eta geeshshin, eti bantta maayuwaa meeccidosona.
15Hegaappe guyyiyan asaa i, “Heezzantta gallassaayyo giigettite; maccaasaara aqoppite” yaagiis.
16Heezzantta gallassi maallado dadaa gunttai siyettiis. Wolqqanttainne sikkida shaarai deriyaa maayidi beettiis; malkkataikka punettiyo wolqqaama cenggurssai siyettiis. Hegaa gishshau, ba de7iyoosan asai ubbai kokkoriis.
17Hegaappe guyyiyan Muusee asaa Xoossaara gattanau eti de7iyo dunkkaaniyaappe kessiis; eti deriyau garssa shoobban eqqidosona.
18GODAI Siinaa Deriyaa bollan tamaara wodhdhido gishshau, Siinaa Dere ubbai cuwan kamettiis. Gita coociyaappe cuwai kiyiyoogaadan, appe cuwai zuliyaa essidi pude kiyiis. Mule deree keehippe gajigajiis.

19Malkkataa punettainne keehippe dari dari biido wode, Muusee haasayin, Xoossaa cenggurssai ayyo zaaridi haasayiis.
20GODAI Siinaa Deriyaa kiikiyan wodhdhidi, Muusa pude deriyaayyo kiikiyau xeesiis; xeesin Muusee pude kiyiis.
21Kiyin GODAI a, “Neeni duge ba; baada asai GODAA be7ana giidi, zawaa kanttennaadaaninne etappe daroi haiqqennaadan asaa seera.
22Harai atto GODAA mati shiiqiya qeesetikka banttana geeshshanau koshshees; hegee xayikko, GODAI eta qaxxayana” yaagiis.
23Muusee GODAA, “Asai deriyaa kiikiyaa pude yaanau danddayenna; aissi giikko, neeni ne huuphen, ‘Ha sohuwaa geeshshadan dummayidi, ha deriyaa yuushuwan zawaa wottite’ gaada nuuyyo oda wottadasa” yaagiis.
24Yaagin GODAI a, “Neeni duge ba; baada Aaroona nenaara pude ekkada ya. Qeesetanne asaa GODAI xaissennaadan, eti zawaa kanttidi pude GODAAKKO yooppona” yaagiis.
25Hegaa gishshau, Muusee duge asaakko wodhdhidi, GODAI giidoogaa etayyo yootiis.